Ma­ta­ni­ćev film Zviz­dan gle­da­ni­ji u ta­li­jan­skim ki­ni­ma ne­go u hr­vat­skim

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Sa­mir Mil­la

U sa­mo mje­sec da­na Zviz­dan su po­gle­da­la 45.122 Ta­li­ja­na, što je za go­to­vo tri ti­su­će vi­še ne­go što ga je do­sad po­gle­da­lo u Hr­vat­skoj Na­kon što je la­ni osvo­jio pre­gršt na­gra­da, uklju­ču­ju­ći i na­gra­du ži­ri­ja u ka­te­go­ri­ji Un Cer­ta­in Re­gard na fes­ti­va­lu u Can­ne­su, “Zviz­dan”, film Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća, nas­tav­lja ni­za­ti us­pje­he. Ju­čer je objav­lje­no da je film u Ita­li­ji gle­da­ni­ji ne­go u hr­vat­skim ki­ni­ma. U sa­mo mje­sec da­na po­gle­da­la su ga 45.122 Ta­li­ja­na, dok je u Ma­ta­ni­će­vu fil­mu uži­va­lo 42.815 gle- da­te­lja u Hr­vat­skoj. Objav­lje­no je i da je film do­sad u Ita­li­ji za­ra­dio 227 ti­su­ća eura. Ta­ko je “Zviz­dan” pos­tao i naj­gle­da­ni­ji hr­vat­ski film svih vre­me­na u Ita­li­ji. Ta­li­jan­ski su me­di­ji pre­ni­je­li od­lič­ne kri­ti­ke za Ma­ta­ni­ćev film hva­le­ći in­ter­pre­ta­ci­je Ti­ha­ne La­zo­vić i Go­ra­na Mar- ko­vi­ća, ko­je su na­zva­li “bal­kan­skim Ro­me­om i Ju­li­jom”. Ne sum­nja­mo da će “Zviz­dan” do­bi­ti do­bre kri­ti­ke i u dru­gim zem­lja­ma u ko­ji­ma bu­de igrao. Kra­jem ovog mje­se­ca film Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća kreće i u dis­tri­bu­ci­ju u Ni­zo­zem­skoj, Nje­mač­koj i Ar­gen­ti­ni.

Zviz­dan je za­ra­dio 227 ti­su­ća eura, a služ­be­no je naj­gle­da­ni­ji hr­vat­ski film u Ita­li­ji do­sad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.