Re­lja Ba­šić do­bio na­s­ljed­ni­ke

No­vi Te­atar u gos­ti­ma u Li­sin­skom pre­mi­jer­no iz­veo hva­lje­nu dra­mu “De­tro­it.hr” su­vre­me­ne ame­rič­ke dra­ma­ti­čar­ke Li­se D’Amo­ur

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis Derk

Ko­me­di­ju ko­ja se pro­met­nu­la u dra­mu re­ži­rao je Sa­ša Ano­čić ko­ji je do­ka­zao da zna ra­zi­gra­ti glum­ce, a ov­dje je imao pos­la s aso­vi­ma glu­me de­nis.derk@ve­cer­nji.net Za­greb (i Hr­vat­ska) od sri­je­de 1. lip­nja bo­ga­ti­ji su za još jed­nu ka­za­liš­nu tru­pu. Vi­jest i ne bi bi­la to­li­ko važ­na da tu ni­je ri­ječ o svo­je­vr­s­nom hom­ma­geu ču­ve­noj ka­za­liš­noj tru­pi Re­lje Ba­ši­ća Te­atru u gos­ti­ma. Ta­ko se no­va umjet­nič­ka dru­ži­na zo­ve No­vi Te­atar u gos­ti­ma.

I ses­tra Ber­nar­di­ca na sce­ni

Re­lji­na tru­pa bi­la je poz­na­ta ne sa­mo po mo­bil­nos­ti, jer je dos­lov­no uz­duž i po­pri­je­ko pro­pu­to­va­la ta­daš­nju Ju­gos­la­vi­ju, ne­go i po pro­vje­re­nim dram­skim hi­to­vi­ma ko­ji su se te­me­lji­li na ko­me­di­ja­ma, ali i na po­naj­bo­ljim glum­ci­ma. Me­đu nji­ma su bi­li le­gen­dar­ni Fa­bi­jan Šo­va­go­vić, Va­nja Drach, Zdrav­ka Kr­stu­lo­vić, Ivo Ser­dar i na­rav­no, Re­lja Ba­šić, gos­po­din ko­ji je svo­je agra­mer­sko gos­pod­stvo i te ka­ko znao ople­me­nji­va­ti i u uvje­ti­ma so­ci­ja­lis­tič­kog sa­mo­uprav­lja­nja. Naj­no­vi­ja ka­za­liš­na avan­tu­ra za pr­vu je pre­mi­je­ru iz­a­bra­la hva­lje­nu ko­me­di­ju ame­rič­ke auto­ri­ce Li­se D’Amo­ur “De­tro­it.hr” (pri­je­vod Ma­je Win­k­ler) ko­ja je za svo­ju hr­vat­sku pra­izved­bu odr­ža­nu u ma­loj dvo­ra­ni Li­sin­ski do­nek­le kro­ati­zi­ra­na. Glav­ni li­ko­vi, dva mu­ško-žen­ska pa­ra ko­ji ima­ju i eg­zis­ten­ci­jal­nih, ali i psi­hič­kih pro­ble­ma do­bi­li su hr­vat­ska ime­na i lo­ci­ra­ni su u hr­vat­ski pros­tor u ko­jem je svo­je mjes­to naš­la i am­ble­mat­ska ses­tra Ber­nar­di­ca, da­nas svje­že uda­na mi­nis­tri­ca čud­no­va­te hrvatske Vla­de. A mi­je­nja­nje ime­na i to­po­gra­fi­je ni­ka­da ni­je po­sao bez ri­zi­ka jer ci­je­lu dram­sku rad­nju stav­lja u no­vi kon­tekst ko­ji se la­ko mo­že ote­ti kon­tro­li. Na­rav­no, ap­surd je glav­ni mo­tor ove pred­sta­ve, kao što i kraj­nji po­li­tič­ki i druš­tve­ni ap­surd obi­lje­ža­va vri­je­me ko­je po­ku­ša­va­mo pre­ži­vje­ti. Ka­ko ži­vi­mo u dra­ma­tič­na vre­me­na, pred­sta­va se od ko­me­di­je pro­met­nu­la u cr­nu ko­me­di­ju ili bo­lje re­če­no tra­ge­di­ju. Re­da­telj Sa­ša Ano­čić (ov­dje i sce­no­graf) već je do­ka­zao da zna ra­zi­gra­ti glu­mač­ki an­sambl. A ov­dje je imao pos­la sa sa­mim ka­za­liš­nim aso­vi­ma ko­ji su od­lič­no funk­ci­oni­ra­li na sce­ni i to od ne­vje­ro­jat­no ero­ti­zi­ra­ne, a on­da i bol­no lom­ne ovis­ni­ce o dro­ga­ma Ni­ne Vi­olić pa do sjaj­ne ko­mi­čar­ke Kse­ni­je Ma­rin­ko­vić či­ja je glu­mač­ka in­tu­ici­ja ne­vje­ro­jat­na, a ko­ja je u “De­tro­itu.hr” sjaj­no odi­gra­la pri­kri­ve­nu al­ko­ho­li­čar­ku i de­žur­nu mo­ra­lis­ti­cu ko­ja svi­ma že­li bi­ti na us­lu­zi.

Ap­surd je glav­ni mo­tor pred­sta­ve kao što i kraj­nji ap­surd obi­lje­ža­va da­naš­nji­cu

Mu­škar­ci pod­lož­ni žen­ka­ma

Nji­ho­vi mu­ški part­ne­ri bi­li su Kre­ši­mir Mi­kić i Živ­ko Ano­čić i nji­ho­ve su glu­mač­ke in­ter­pre­ta­ci­je os­ta­le u ok­vi­ri­ma lu­zer­skih mu­ška­ra­ca ko­ji su pod­lož­ni svo­jim žen­ka­ma, a on­da i svo­jim sus­pre­za­nim na­go­ni­ma. Glu­mač­ki ve­te­ran Bo­ris Mi­ho­lje­vić na kra­ju ba­la­de za­okru­žu­je pri­ču o tra­gič­noj usam­lje­nos­ti ur­ba­nih pred­gra­đa po ko­ji­ma se vi­še ne igra­ju bez­briž­na dje­ca, ne­go se une­do­gled ro­šti­lja u oče­ki­va­nju ne­kog bo­ljeg ži­vo­ta ko­ji ni­ka­ko da na­iđe. Do­is­ta, de­mo­graf­ska ci­vi­li­za­cij­ska klo­aka na sce­ni. U ko­ju su se od­lič­no uk­lo­pi­le ugo­đaj­ne i ame­ri­ka­ni­zi­ra­ne vi­de­opro­jek­ci­je Wil­le­ma Mi­li­če­vi­ća i kos­ti­mi Ma­ri­ne Mi­lić.

Ja­ka glu­mač­ka ime­na Ni­na Vi­olić, Kse­ni­ja Ma­rin­ko­vić, Kre­ši­mir Mi­kić i Živ­ko Ano­čić obi­lje­ži­li su ra­đa­nje No­vog Te­atra u gos­ti­ma

Slat­ko slavlje Sa­ša Ano­čić, Bo­ris Mi­ho­lje­vić, Kse­ni­ja Ma­rin­ko­vić, Ni­na Vi­olić i Živ­ko Ano­čić pre­mi­je­ru su pros­la­vi­li i tor­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.