Uo­či pre­mi­je­re “No­vi­na” sni­ma­ju film s Ko­jom i otva­ra­ju pi­vo­va­ru na Vi­su

Pro­du­cent­ska ku­ća Dru­gi plan s Ne­boj­šom Ta­ra­bom i Mi­odra­gom Si­lom kreće u no­ve pos­lov­ne iz­a­zo­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

U fil­mu uz Ko­ju igra­ju i Zo­ran Cvi­ja­no­vić i Go­ran Na­vo­jec, a ra­di se o sa­mo­iro­ni­ji – glu­me pro­du­cen­te ko­ji sni­ma­ju film o se­bi sa­mi­ma Zo­ran Vi­tas Se­ri­ja No­vi­ne re­ži­se­ra Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća i pro­du­ce­na­ta Ne­boj­še Ta­ra­be i Mi­odra­ga Si­le za dva će tjedna do­ži­vje­ti svo­je pre­mi­jer­no pri­ka­zi­va­nje u Du­brov­ni­ku na NEM-u. No, dok če­ka­ju po­t­vr­du ter­mi­na pre­mi­jer­nog pri­ka­zi­va­nja od HRT-a, eki­pa pro­duk­cij­ske ku­će Dru­gi plan već je na dru­gim pro­jek­ti­ma. – Pri­je sve­ga, No­vi­ne su za­miš­lje­ne kao tri­lo­gi­ja, ta­ko da pla­ni­ra­mo sni­ma­nje dru­ge i tre­će se­zo­ne, vje­ru­je­mo da će već pr­va bi­ti ja­ko gle­da­na. Us­po­red­no, kao ma­njin­ski pro­du­cen­ti pri­pre­ma­mo film s Ni­ko­lom Ko­jom i Zo­ra­nom Cvi­ja­no­vi­ćem ko­ji je sjaj­na ko­me­di­ja sa­mo­iro­ni­je. Obo­ji­ca, s dru­gi­ma me­đu ko­ji­ma je i naš Go­ran Na­vo­jec, u fil­mu pro­ji­ci­ra­ju si­tu­aci­je iz svo­jih stvar­nih ži­vo­ta, u fil­mu su pro­du­cen­ti ko­ji sni­ma­ju film o se­bi sa­mi­ma ko­ji net­ko tre­ba i fi­nan­ci­ra­ti. Za­tvo­rio bi se u tom fil­mu ne­ki tro­kut Za­greb – Sa­ra­je­vo – Be­ograd kroz pri­če po­naj­bo­ljih glu­ma­ca – ka­že Ta­ra­ba. No iza pri­ča o po­kret­nim sli­ka­ma i sce­na­ri­ji­ma po­ja­vi­lo se ne­što pot­pu­no dru­ga­či­je, is­to­dob­no i originalno. U Hr­vat­skoj već ne­ko vri­je­me bu­ja sce­na neo­vis­nog pi­var­stva ko­je ni­je ne­poz­nat po­jam poz­na­tim pro­du­cen­ti­ma. – Po­kre­nu­li smo tvrt­ku Pr­vo vi­ško pi­vo! U tom pos­lu part­ne­ri su Da­mir Ra­di­ca, poz­na­ti vi­ški vi­nar, i Nor­ve­ža­ni Kjell Ei­nar Kar­l­sen i Kje­til Ji­ki­un, ne­ka­da glav­ni pi­var nor­ve­ške pi­vo­va­re Nog­ne O ko­ji je na­pra­vio mo­žda i naj­us­pješ­ni-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.