Taj­či po­nos­na na škol­ske us­pje­he svo­jih si­no­va

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

je svjet­sko pi­vo, Dark Ho­ri­zon. Dr­ži se ka­ko je upra­vo Ji­ki­un naj­zas­luž­ni­ji za ra­zvoj neo­vis­nog pi­var­stva u Nor­ve­škoj. Zad­nji ve­li­ki us­pjeh imao je s pi­vom So­lo na Kre­ti i to je for­mu­la ko­ju bi­smo pri­mi­je­ni­li ov­dje – opi­su­je Ta­ra­ba svo­ju su­rad­nju s us­pješ­nim pi­va­rom. Ot­kri­va ka­ko se u po­sao uš­lo iz poz­nans­tvo s Nor­ve­ža­ni­ma s ko­ji­ma za­jed­no lje­tu­je već de­se­tak go­di­na, a u fi­na­lu će uro­di­ti stva­ra­njem ve­li­ke pi­vo­va­re neg­dje na kop­nu. – Ako sve bu­de u re­du, na­rav­no. Na Vi­su će­mo na­pra­vi­ti je­dan ma­nji po­gon ko­jim se že­li­mo uk­lo­pi­ti u tu­ris­tič­ku po­nu­du što je ta­mo do­če­ka­no s do­bro­doš­li­com. Sa­mo ime oto­ka Vi­sa otva­ra raz­li­či­te pos­lov­ne mo­guć­nos­ti u ne­ko­li­ko po­dru­čja. K to­me, Vis je otok ko­ji le­ži na ve­li­koj za­li­hi pit­ke vo­de. Pu­no am­bi­ci­oz­ni­je će­mo kre­nu­ti ka­da se tr­ži­šte upoz­na s pro­izvo­dom i, na­da­mo se, pri­hva­ti ga. Vr­lo usko­ro, već do kra­ja ovog mje­se­ca mo­ći će­mo craft za­jed­ni­ci u nas po­nu­di­ti Pr­vo vi­ško pi­vo ko­je će Kje­til ku­ha­ti u tri sti­la, pa­le ale, por­ter i sa­ison – ot­kri­va pro­du­cent No­vi­na. Prve šar­že ko­ji­ma će se opi­pa­ti afi­ni­te­ti što­va­te­lja neo­vis­nog pi­var­stva u nas do­la­ze iz Nor­ve­ške, iz pi­vo­va­re u Aren­da­lu, a pro­izvod­nja se u Hr­vat­skoj pla­ni­ra već do kra­ja go­di­ne. Ne­boj­ša Ta­ra­ba ot­kri­va ka­ko će usko­ro ovo no­vo hr­vat­sko craft pi­vo bi­ti ras­po­lo­ži­vo u po­pu­lar­nom ugos­ti­telj­skom lan­cu La Bo­de­ga, ali i u svim vi­škim lo­ka­li­ma.

Ta­tja­na Ca­me­ron Taj­či na svom se blo­gu po­hva­li­la ka­ko je s po­no­som pros­la­vi­la kraj nas­ta­ve svo­jih si­no­va, Bla­isa Ludwi­ga, ko­ji je je za­vr­šio 5. raz­red, i Eva­na Ama­de­usa, ko­ji je za­vr­šio 8. – Kad čo­vjek ži­vi da­le­ko, ne­ma s ki­me ob­nav­lja­ti us­po­me­ne iz tih ra­nih da­na – pri­sje­ti­la se Taj­či i svo­jih škol­skih da­na.

ŽANAMARI PERČIĆ: Ka­ko se za sve li­je­po čo­vjek ma­lo mo­ra i žr­tvo­va­ti, ta­ko i ja ovu sil­ver bo­ju ne smi­jem smo­či­ti u mo­ru, a o sun­cu da ne go­vo­rim

Sce­na­rist se­ri­je No­vi­ne ko­ja se na HTV-u po­či­nje pri­ka­zi­va­ti na je­sen Ivi­ca Đi­kić i pro­du­cent Ne­boj­ša Ta­ra­ba

Za­miš­lje­no je da se Pr­vo vi­ško pi­vo pr­vo nu­di na sa­mo na oto­ku, a kas­ni­je da se otvo­ri po­gon i na kon­ti­nen­tu

Eki­pa se­ri­je No­vi­ne Zvuč­na glu­mač­ka pos­ta­va pre­dvo­đe­na je Zi­ja­dom Gra­či­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.