Pri­je nas­tu­pa u Olym­pi­ji Ha­user je Je­le­ni Roz­gi pje­vao šan­so­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic)

Nas­tup u pa­ri­škoj Olym­pi­ji za 2Cel­los bi­la je pri­li­ka da spo­je ugod­no s ko­ris­nim pa je ta­ko Stje­pan Ha­user u grad lju­ba­vi po­veo i svo­ju za­ruč­ni­cu Je­le­nu Roz­gu. U pa­uza­ma iz­me­đu pro­bi za kon­cert Ha­user je s Roz­gom raz­gle­da­vao grad, a ro­man­tič­ne šet­nje ni­je im pok­va­ri­la ni ki­ša ko­ja je plju­šta­la u Pa­ri­zu. Je­le­na se od svog dra­gog ni­je odva­ja­la ni ti­je­kom pro­ba za kon­cert, a s pra­ti­te­lji­ma na Ins­ta­gra­mu po­di­je­li­la je i je­dan ro­man­tič­ni vi­deo. Na­ime, Stje­pan joj je na vi­olon­če­lu svi­rao i ot­pje­vao jed­nu šan­so­nu, ali na­rav­no s dos­ta za­fr­kant­skim to­nom ka­kav je nje­mu na­lik, što je pje­va­či­cu do­bro na­smi­ja­lo.

Par se za­ru­čio, ali Roz­ga ka­že da vjen­ča­nja ne­će bi­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.