Ši­menc i Ma­vro­vić sni­mi­li na­vi­jač­ku pje­smu za Eu­ro

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Pre­mi­je­ra pje­sme “Hra­bro, Hr­vat­ska” da­nas je na por­ta­li­ma, a eki­pa ko­ja ju je sni­mi­la na­da se da će se svi­dje­ti na­šim no­go­me­ta­ši­ma Za Eu­ro se pri­pre­mi­la i eki­pa s La­uda­to TV-a. Ma­rin Pe­riš, Ma­tej Su­na­ra i Stan­ko Sto­jić, tro­ji­ca auto­ra emi­si­je “Bo­žans­tve­na ko­me­di­ja”, od­lu­či­li su sni­mi­ti na­vi­jač­ku pje­smu “Hra­bro, Hr­vat­ska” ko­jom će bo­dri­ti na­šu no­go­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju, a pri­dru­ži­li su im se i poz­na­ti spor­ta­ši Du­brav­ko Ši­menc i Željko Ma­vro­vić te pje­vač i vo­di­telj na La­uda­tu Ra­fa­el Dro­pu­lić. Okup­lje­ni pod ime­nom La­uda­to TV bend, ot- pje­va­li su pje­smu rock-iz­ri­ča­ja ko­ja du­ho­vi­to opi­su­je no­go­met­no lu­di­lo. – Da­nas je na por­ta­li­ma nje­na pre­mi­je­ra pa ne­ka mo­ji pri­ja­te­lji glaz­be­ni­ci pro­ci­je­ne ka­ko sam se sna­šao pr­vi put u stu­di­ju i de­bi­ti­rao u pje­va­nju – ve­li Du­brav­ko Ši­menc pa do­da­je: – Tre­mu smo ima­li i ja i Ma­vro­vić, ali bo­dri­li smo se i us­pje­li je svla­da­ti. Br­zo je na­pi­sa­na i jed­na je u ni­zu na­vi­jač­kih pje­sa­ma, ali nas­ta­la je sa sr­cem i na­dam se da će se svi­dje­ti na­šim deč­ki­ma ko­ji­ma u Fran­cu­skoj že­lim svu sre­ću. Va­tre­ni sam na­vi­jač i uvi­jek ka­žem da je pr­va utak­mi­ca naj­te­ža i da u njoj tre­ba po­bi­je­di­ti. Dr­žim im fi­ge.

Tre­mu od pje­vač­kog de­bi­ja ima­li smo i ja i Ma­vro­vić, ali bo­dri­li smo se i us­pje­li je svla­da­ti. Nas­ta­la je od sr­ca, ka­že Ši­menc

Rock-eki­pa Željko Ma­vro­vić, Ma­rin Pe­riš, Ma­tej Su­na­ra, Stan­ko Sto­jić i Du­brav­ko Ši­menc čla­no­vi su La­uda­to TV ben­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.