Bi­lić ku­pu­je An­tu Ćo­ri­ća, In­ter bi vra­tio Ko­va­či­ća

West Ham je na­vod­no spre­man pla­ti­ti čak 13 mi­li­ju­na za mla­dog Di­na­mo­va ra­zi­gra­va­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net

Mar­ko Pja­ca naj­tra­že­ni­ji je hr­vat­ski no­go­me­taš: že­li ga In­ter, a Di­na­mo za nje­ga već ima po­nu­du Ben­fi­ce od 17 mi­li­ju­na eura To­mis­lav Da­so­vić Uo­či po­la­ska u Fran­cu­sku za­ko­tr­lja­le su se no­ve tran­sfer­ne kom­bi­na­ci­je po­je­di­nih hr­vat­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Ta­ko se po­ja­vi­la no­va bom­bas­tič­na op­ci­ja za Di­na­mo­va vun­der­kin­da An­tu Ćo­ri­ća (19), a zo­ve se – West Ham. Na­ime, Sla­ven Bi­lić u ovom je tre­nut­ku je­di­ni pre­mi­jer­li­ga­ški me­na­džer ko­ji bi imao hra­bros­ti mla­đah­no­me An­ti po­vje­ri­ti di­ri­gent­ski šta­pić, za raz­li­ku od, pri­mje­ri­ce, Pe­pa Gu­ar­di­ole u Man­c­hes­ter Cityju ili Klop­pa u Li­ver­po­olu, tre­ne­ra ko­ji ga­nja­ju nas­lov pr­va­ka i te­ško će os­lo­nac pro­na­ći u ti­nej­dže­ri­ma. Bi­lić je, pri­mje­ri­ce, u proš­loj se­zo­ni pro­mo­vi­rao 17-go­diš­nje­ga En­gle­za Re­esea Oxfor­da.

Do­bit će rad­nu do­zvo­lu

Sla­ven u An­ti Ćo­ri­ću vi­di ja­ča­nje kon­ku­ren­ci­je u sred­njem re­du če­ki­ća­ra, odvaž­nog, dr­skog igra­ča s ide­jom, i na­vod­no je spre­man pla­ti­ti Di­na­mu čak 13 mi­li­ju­na eura. U Ča­či­će­voj po­ziv­ni­ci Ćo­ri­ću za Eu­ro u Fran­cu­skoj ne kri­je se dak­le sa­mo iz­bor­ni­ko­va že­lja da deč­ko upoz­na am­bi­jent u A re­pre­zen­ta­ci­ji, ne­go oči­to i stje­ca­nje uvje­ta za do­bi­va­nje rad­ne do­zvo­le na Oto­ku. Sa sta­tu­som A re­pre­zen­ta­tiv­ca ta pro­ce­du­ra za igra­ča pos­ta­je sa­mo for­mal­nost. Ko­va­či­će­va po­tra­ga za no­vim klu­bom mo­gla bi usko­ro bi­ti okon­ča­na u – Mi­la­nu. Pri­ča se, na­ime, ka­ko se Ma­te­ov biv­ši klub In­ter po­ja­vio kao za­in­te­re­si­ra­na stran­ka, i to na­kon što se po­če­lo na­ga­đa­ti ka­ko je u igri grad­ski su­par­nik Mi­lan. In­ter na­vod­no Ko­va­či­ća že­li na po­sud­bu, a ne ot­kup­lji­va­ti nje­gov ugo­vor od Re­al Ma­dri­da. Vje­ro­jat­no bi to bi­la do­bra op­ci­ja za Ma­tea; u In­te­ru se afir­mi­rao i pos­tao zvi­jez­da, poz­na­je su­igra­če, am­bi­jent, tre­ne­ra i li­gu. I si­gur­no bi do­bio ono što mu je u Re­al Ma­dri­du kro­nič­no ne­dos­ta­ja­lo – mi­nu­ta­žu. In­ter, oči­to sklon Hr­va­ti­ma, ni­je za­gri­zao sa­mo za Ma­tea Ko­va­či­ća ne­go i za Mar­ka Pja­cu. I tu Di­na­mu stva­ri idu na­ru­ku; Pja­ca će kod Ča­či­ća vje­ro­jat­no bi­ti član udar­nih 11 na Europ­skom pr­vens­tvu i ci­je­na će mu ne­kon­tro­li­ra­no ras­ti, oso­bi­to ako nje­gov ra­skoš­ni ta­lent još i eks­plo­di­ra u Fran­cu­skoj.

Ne­ma pro­da­je dok su pret­ko­la

Me­đu­tim, In­ter ni­je je­di­ni u igri za Pja­cu. Di­na­mo već ima po­nu­du Ben­fi­ce od 17 mi­li­ju­na eura, ali je na nju mu­dro za­šu­tio, sve dok se ne odi­gra Eu­rop­sko pr­vens­tvo, ali i kva­li­fi­ka­ci­je za Li­gu pr­va­ka. Ma­mi­ći­ma ne pa­da na pa­met kre­nu­ti u rasprodaju dok tra­ju europ­ska pret­ko­la, sve dok pla­vi te­oret­ski bu­du u igri za pla­sman u elit­no na­tje­ca­nje. Tek ta­da će do­ći do pres­la­gi­va­nja u igrač­ko­me ros­te­ru. Vje­ro­jat­no će ta­da kre­nu­ti u te­me­lji­tu ob­no­vu mom­ča­di. Uglav­nom, ko­li­ko god to iz­bor­ni­ku Ča­či­ću ne iš­lo u pri­log, či­ni se da će naj­vi­še ko­ris­ti od Eu­rop­skog pr­vens­tva opet iz­vu­ći Di­na­mo.

MAR­KO JURINEC/PIXSELL

An­te Ćo­rić mo­gao bi bi­ti no­si­telj West Ha­mo­ve igre

REUTERS

Ma­teo Ko­va­čić mo­gao bi se vra­ti­ti na San Si­ro, ali na po­sud­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.