Dal­ma­ti­no u Aus­tra­li­ji ugos­tio na­še igra­či­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Od­boj­ka­ši­ce Hrvatske da­nas u aus­tral­skom Ben­din­gu igra­ju pr­vu utak­mi­cu na Grand-prix tur­ni­ru. Su­par­nik nam je Ku­ba, a utak­mi­ca po­či­nje u 9.40 sa­ti po hr­vat­skom vre­me­nu. Osim Ku­be i nas, u sku­pi­ni su još do­ma­ćin i Ko­lum­bi­ja. U sklo­pu za­vr­š­nih priprema za Grand Prixa na­še se­ni­or­ke odi­gra­le su pri­ja­telj­sku utak­mi­cu pro­tiv sve­uči­li­šta New Mexi­co i po­bi­je­di­le sa 3:0. Dje­voj­ke su se u Mel­bo­ur­neu, za­hva­lju­ju­ći na­šim is­e­lje­ni­ci­ma, osje­ća­le kao kod ku­će, a si­noć su bi­le po­seb­ne goš­će na ve­če­ri u hr­vat­skom res­to­ra­nu Dal­ma­ti­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.