Dis­co­very pot­pi­sao ugo­vor s HRT-om za OI

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Dis­co­very Com­mu­ni­ca­ti­ons, vlas­nik Dis­co­very Chan­ne­la i Eu­ros­por­ta, pot­pi­sao je ugo­vor s HRT- om za pri­je­nos zim­skih Olim­pij­skih iga­ra u Juž­noj Ko­re­ji 2018. go­di­ne i To­ki­ju 2020. – Ovo ino­va­tiv­no part­ner­stvo osi­gu­rat će da u OI u Hr­vat­skoj bu­du dos­tup­ne naj­ši­roj mo­gu­ćoj pu­bli­ci po naj­vi­šim stan­dar­di­ma. Spo­ra­zum će osi­gu­ra­ti ve­ću po­kri­ve­nost i pra­će­nje OI ne­go ika­da pri­je, što je i glav­ni cilj Me­đu­na­rod­nog olim­pij­skog od­bo­ra – ka­že Ka­sia Ki­eli, di­rek­to­ri­ca Dis­co­veryja za sre­diš­nju i is­toč­nu Eu­ro­pu te Afri­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.