Naj­lo­ši­ji pla­sman Hrvatske na­kon 2003.

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Hr­vat­ska no­go­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja na no­voj je Fi­fi­noj ljes­tvi­ci pa­la za če­ti­ri mjes­ta, te se na­la­zi na 27. mjes­tu. Hr­vat­ska ima 842 bo­da, od­nos­no 14 ma­nje ne­go pri­je mje­sec da­na, a pre­sko­či­le su ju Kos­ta­ri­ka (853), Slo­vač­ka (852), Sje­ver­na Ir­ska (851) i Wa­les (846). To je naj­go­ri pla­sman Hrvatske od 2003. go­di­ne, ka­da je bi­la na 34. mjes­tu. Pr­vo mjes­to za­dr­ža­la je Ar­gen­ti­na is­pred Bel­gi­je, dok se na tre­će mjes­to pro­bi­la Ko­lum­bi­ja. Svjet­ski pr­vak Nje­mač­ka jer če­t­vr­ta. Špa­njol­ska je za­dr­ža­la šes­to mjes­to, Tur­ska je sa­da na 18. mjes­tu, a Če­ška je 30.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.