Mr­šić: Ide­mo do­vr­ši­ti po­sao! Mu­la: Na­da umi­re po­s­ljed­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

La­ni smo se pri 2-0 pre­ra­no opus­ti­li, no sa­da ne smi­je­mo raz­miš­lja­ti ka­mo će­mo na­kon utak­mi­ce sve dok ona ne za­vr­ši, is­ti­če Lu­ka Ba­bić Dra­žen Braj­dić Ve­če­ras u dvoj­ci Sport­skog do­ma (20 sa­ti) Ce­de­vi­ta u su­sre­tu s Ci­bo­nom ima pr­vu meč-lop­tu fi­nal­ne se­ri­je za nas­lov ko­šar­ka­škog pr­va­ka Hrvatske. Bra­ni­te­lji nas­lo­va vo­de 2-0 i ve­če­ras ima­ju pri­li­ku za­vr­ši­ti po­sao. – Ce­de­vi­ta je ko­rak do nas­lo­va, no ne­će­mo se pre­da­ti. Na­ža­lost, zdrav­s­tve­no sta­nje igra­ča sma­nju­je tu mo­guć­nost pa će­mo vi­dje­ti tko će ko­li­ko mo­ći da­ti da do­đe­mo do po­bje­de. Bit će te­ško, ali na­da umi­re po­s­ljed­nja – is­ti­če Ci­bo­nin tre­ner Da­mir Mu­la­ome­ro­vić, či­ji ko­le­ga sa su­par­nič­ke klu­pe Velj­ko Mr­šić ne­ma ni­kak­vih pro­ble­ma. I dok Mu­la­ome­ro­vić još ju­čer ni­je znao ho­će li da­nas mo­ći ra­ču­na­ti na ve­te­ra­ne Jok­si­mo­vi­ća i Hu­ki­ća, a ni bra­ća Ži­žić ni­su fit, Mr­šić ne­ma oz­li­je­đe­nih. – Na­kon dvi­je utak­mi­ce ta­mo smo gdje smo že­lje­li bi­ti i sve je u na­šim ru­ka­ma. Že­lio bih da u toj utak­mi­ci igra­mo po­naj­bo­lje ove se­zo­ne, a za tak­vo što mo­ra­mo bi­ti usre­do­to­če­ni, mis­li­ti na su­par­ni­ka i pri­je utak­mi­ce. Ne že­lim da ovi­si­mo o pos­tot­ku šu­ta, mo­ra­mo u obra­ni igra­ti naj­bo­lje što mo­že­mo. Bo­lje smo pri­prem­lje­ni, mla­đi smo i mo­ra­mo ih slo­mi­ti vi­so­kim rit­mom. Mo­ra­mo sma­nji­ti broj Ci­bo­ni­nih šu­te­va u pr­voj tre­ći­ni na­pa­da, na­tje­ra­ti ih da se i u na­pa­du uma­ra­ju. Ovih je da­na Mr­šić stal­no uka­zi­vao svo­jim igra­či­ma da je i la­ni bi­lo 2:0 i da je Ci­bo­na na Ce­de­vi­ti­nu par­ke­tu sma­nji­la na 2-1. – Dan pri­je te tre­će utak­mi­ce ra­di­li su se pla­no­vi za ljeto, pri­ča­lo se gdje će tko ići ka­da za­vr­ši se­ri­ja, i on­da je došla utak­mi­ca. Gle­da­li smo semafor i pi­ta­li se što je ovo, kad će­mo kre­nu­ti, pa nam se do­go­di­lo da smo po­čet­kom če­t­vr­te če­t­vr­ti­ne gu­bi­li s 20 ko­še­va raz­li­ke. Do kra­ja su­sre­ta na­pra­vi­li smo pra­vo ma­lo ču­do te ima­li čak i slo­bod­na ba­ca­nja za po­bje­du, no Zub­čić je od tri po­go­dio sa­mo jed­no pa se igra­la če­t­vr­ta utak­mi­ca. Ni do­ka­pe­tan Lu­ka Ba­bić ne bi že­lio če­t­vr­tu fi­nal­nu utak­mi­cu: – La­ni smo se pri 2- 0 pre­ra­no opus­ti­li, sa­da ne smi­je­mo raz­miš­lja­ti o to­me gdje će­mo na­kon utak­mi­ce sla­vi­ti sve dok si­re­na ne oz­na­či kraj.

Za mno­ge igra­če u oba sas­ta­va ovo bi mo­gao bi­ti po­s­ljed­nji nas­tup u ovim klup­skim bo­ja­ma

Po­bi­je­di li i ve­če­ras nje­go­va Ce­de­vi­ta, Bi­lan će se vje­ro­jat­no opros­ti­ti od klu­ba u ko­jem je pro­veo 5 se­zo­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.