Te­re­za Mr­de­ža la­ko svla­da­la Bel­gij­ku pa če­ka­la Anu Ko­njuh

Uz njih dvi­je, u če­t­vr­t­fi­na­lu je i No­vo­ze­lan­đan­ka Ma­ri­na Era­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net

Ko­njuh i Mr­de­ža do­sad se ni­su sas­ta­ja­le u služ­be­nim su­sre­ti­ma. U Bo­lu će se su­če­li­ti pr­vi put, a Du­brov­čan­ka je fa­vo­rit­ki­nja An­ton Filić Te­re­za Mr­de­ža igrat će u če­t­vr­t­fi­na­lu WTA tur­ni­ra te­ni­sa­či­ca u Bo­lu na Bra­ču, na­grad­nog fon­da 125.000 ame­rič­kih do­la­ra. Po­re­čan­ka je bez ve­ćih pro­ble­ma, sa 6:3, 6:3, po­bi­je­di­la 21-go­diš­nju Bel­gij­ku Ysa­li­ne Bo­na­ven­tu­re u me­ču u ko­jem je od pr­vog bre­aka, na­prav­lje­nog za vod­stvo od 2:1, ona bi­la ta ko­ja je dik­ti­ra­la igru. Po­go­to­vu to vri­je­di za dru­gi set, u ko­jem je po­ve­la sa 5:0, a ta­da je doš­lo do pa­da u nje­zi­noj igri, što je Bel­gij­ka is­ko­ris­ti­la i sma­nji­la na 3:5. Ipak, pre­okret se ni­je do­go­dio...

Te­re­za s no­vim tre­ne­rom

– Bio je to nez­god­ni­ji meč ne­go se to či­ni. Bo­na­ven­tu­re je igra­či­ca od ko­je mo­že­te sva­šta oče­ki­va­ti. Lje­vo­ru­ka je i već je ta či­nje­ni­ca či­ni po­seb­nom. No, ja sam zna­la da mo­ram bi­ti agre­siv­na i pri­ti­ska­ti je pre­ma bek­hen­du. Ima­la sam 5:0 u dru­gom se­tu i že­lje­la sam ma­lo po­žu­ri­ti, što je ona is­ko­ris­ti­la da sma­nji omjer, no na kra­ju sam po­bi­je­di­la i sret­na sam zbog to­ga – ka­za­la je 25-go­diš­nja Po­re­čan­ka. Te­re­za je tre­nu­tač­no, na­kon če- tve­ro­mje­seč­ne stan­ke zbog ope­ra­ci­je ra­me­na, 297. na WTA lis­ti. No, glat­ko je po­bi­je­di­la igra­či­cu ko­ja je 155. na svi­je­tu, pa se i iz to­ga da za­klju­či­ti da pri­pa­da druš­tvu Top 150 u ko­jem je jed­nom i bi­la, la­ni, u lis­to­pa­du. Već osvo­je­ni bo­do­vi u Bo­lu do­no­se joj na­pre­dak od 11 mjes­ta i do­la­zak na 286. po­zi­ci­ju. Za ne­što vi­še Te­re­za će se bo­ri­ti s Anom Ko­njuh ko­ja je ta­ko­đer bez ve­ćih te­ško­ća svla­da­la Tur­ki­nju Ipek Soylu sa 6:2, 6:1. – Ne gle­dam una­pri­jed ždri­jeb. Bit će te­ško u sva­kom slu­ča­ju, ali idem po svo­ju igru – na­po­me­nu­la je Te­re­za ko­ja od­ne­dav­no ra­di s no­vim tre­ne­rom, svo­jim Po­re­ča­ni­nom An­tom Bi­li­ćem.

Ana u Bo­lu tra­ži vi­zu za Rio

Ko­njuh ta­ko­đer vje­ru­je u svoj us­pjeh, ona je za­pra­vo došla osvo­ji­ti Bol i ta­ko se sa­svim pri­bli­ži­ti pla­sma­nu ko­ji joj jam­či nas­tup na Olim­pij­skim igra­ma u Rio de Ja­ne­iru. Osvoji li tur­nir, Ana bi se mo­gla spus­ti­ti do 63. mjes­ta. No, tu pri­či o us­pje­si­ma Hr­va­ti­ca na Zlat­nom ra­tu ni­je kraj. U če­t­vr­t­fi­na­le je uš­la i Ma­ri­na Era­ko­vić, Spli­ćan­ka s no­vo­ze­lan­d­skom pu­tov­ni­com. U svom sta­rom kra­ju 28-go­diš­nja je Ma­ri­na sa 6:4, 6:4 nad­ja­ča­la tam­no­pu­tu Ame­ri­kan­ku Sac­hi­ju Vic­kery. Ni­no Ser­da­ru­šić, 19-go­diš­njak iz Za­gre­ba, od­lič­no igra na ITF Fu­tu­re­su u Sa­ra­je­vu. Ušao je u če­t­vr­t­fi­na­le na­kon što je sa 7:6 (2), 6:2 po­bi­je­dio Aus­tri­jan­ca Da­vi­da Pic­hle­ra. U kom­bi­na­ci­ji s To­mis­la­vom Dra­ga­njom, u če­t­vr­t­fi­na­lu je i kon­ku­ren­ci­je pa­ro­va. U pr­vom ko­lu sa 6:1, 6:3 svla­da­li su Ma­ke­don­ca To­mis­la­va Jo­tov­skog i Sr­bi­na Igo­ra Ko­la­ri­ća.

Za­grep­ča­nin Ni­no Ser­da­ru­šić do­šao je do če­t­vr­t­fi­na­la na tur­ni­ru u Sa­ra­je­vu

Ula­skom u če­t­vr­t­fi­na­le osi­gu­ra­la na­pre­dak od 11 mjes­ta – Te­re­za Mr­de­ža

Le­ži mu Pa­riz – Ivan Do­dig

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.