OREŠKOVIĆEVA HAZARDERSKA IGRA KA­KO BI MOGAO ČASNO UZMAKNUTI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Žarko Iv­ko­vić

Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću, ne­ka­daš­njem Te­vi­nu top me­na­dže­ru i sa­daš­njem pred­sjed­ni­ku hr­vat­ske Vla­de, mo­ra se priz­na­ti jed­no: čo­vjek ima smis­la za dra­mu. Na vr­hun­cu po­li­tič­ke kri­ze – u si­tu­aci­ji kad po­la Hr­vat­ske već tjed­ni­ma sla­že sce­na­ri­je po­ku­ša­va­ju­ći od­go­net­nu­ti tko će po­bi­je­di­ti u ra­tu HDZ-a i Mos­ta – on na os­tav­ku po­zi­va ključ­ne igra­če svo­ga ti­ma, Ka­ra­mar­ka i Pe­tro­va! I po­li­tič­ku kri­zu do­vo­di do usi­ja­nja. Taj je po­tez za ve­ći­nu po­li­ti­ča­ra u ovoj zem­lji bio po­sve neo­če­ki­van, čak šo­kan­tan. U pr­vom re­du za­to što ga je ma­lo tko oče­ki­vao od po­li­tič­ki ne­iskus­ne oso­be, ali i zbog to­ga što je ri­ječ o ma­ne­vru čo­vje­ka ko­ji, ka­ko je to već ti­su­ću pu­ta re­če­no, ne­ma iz­bor­ni le­gi­ti­mi­tet te ne mo­že os­tav­ku zah­ti­je­va­ti od dvoj­ca ko­ji je pro­šao iz­bor­ni pro­ces i ko­ji dr­ži klju­če­ve ove Vla­de. Nje­gov po­tez iz­a­zi­va broj­na pi­ta­nja, no is­tak­nut će­mo ne­ko­li­ko naj­važ­ni­jih. Pr­vo, je li ri­ječ o dr­žav­nič­kom po­te­zu Ti­ma Ore­ško­vi­ća ko­ji, zna­ko­vi­to spo­mi­nju­ći iz­nim­no va­žan sas­ta­nak u SOA-i, sa­mo

Ako je ovo dr­žav­nič­ki po­tez ka­ko bi za­šti­tio in­te­re­se RH, ta­da ga ni­je po­vu­kao sa­mos­tal­no

šti­ti na­ci­onal­ne in­te­re­se RH, ko­ji su ku­di­ka­mo važ­ni­ji od po­li­tič­kih ka­ri­je­ra dvo­ji­ce lju­di? Ako bi to bi­lo toč­no, ta­kav se po­tez ne mo­že po­vu­ći sa­mos­tal­no, bez kon­zul­ta­ci­ja s pred­sjed­ni­com, ko­ja je i pre­ma Us­ta­vu jedan od stu­po­va sta­bil­nos­ti Hr­vat­ske. Dru­go, je li mo­gu­će da je Ore­ško­vić za­igrao sa­mo svo­ju, do­du­še ha­zar­der­sku igru na sve ili ni­šta ka­ko bi ko­nač­no us­pos­ta­vio red u Ban­skim dvo­ri­ma i pos­tao pre­mi­jer s pu­nim auto­ri­te­tom? I ti­me is­to­dob­no omo­gu­ćio čas­tan uz­mak Ka­ra­mar­ku, ko­je­mu u Sa­bo­ru pri­je­ti po­ni­ža­va­ju­ći opo­ziv? Pe­trov je u toj va­ri­jan­ti sa­mo ko­la­te­ral­na žr­tva. Ako je ta­ko, vje­ro­jat­no je i sam bio svjes­tan da je ri­ječ o po­te­zu ko­jim će čas­tan uz­mak omo­gu­ći­ti – sa­mo­me se­bi. No naj­važ­ni­je je pi­ta­nje, što je u ovo­me tre­nut­ku in­te­res Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske: nes­ta­bil­na Vla­da ko­ju bi po­dr­ža­la ne­ka no­va, la­bil­na ve­ći­na u Sa­bo­ru i ko­ja sva­ki čas mo­že pas­ti, ili pak no­vi iz­bo­ri? Zna­mo li da nes­ta­bil­nost ne do­no­si ni­šta do­bro, od­go­vor je ja­san. Uos­ta­lom, bi­lo bi i naj­po­šte­ni­je od­lu­ku pre­pus­ti­ti bi­ra­či­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.