Pro­ce­du­ra na­kon za­tra­že­nih os­tav­ki i ne­po­vje­re­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Što sa­da na­kon što je pre­mi­jer za­tra­žio os­tav­ku dvo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka, a pr­vi pot­pred­sjed­nik us­t­vr­dio da pre­mi­jer ne uži­va po­vje­re­nje HDZ-a? Naj­ma­nje pe­ti­na zas­tup­ni­ka u Hr­vat­skom sa­bo­ru mo­že po­kre­nu­ti pi­ta­nje po­vje­re­nja pred­sjed­ni­ku Vla­de Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću ili pot­pred­sjed­ni­ci­ma. U sva­kom slu­ča­ju, o tim zah­tje­vi­ma u Sa­bo­ru se ne mo­že gla­so­va­ti pri­je ne­go što pro­tek­ne se­dam dana od dana kad su dos­tav­lje­ni Sa­bo­ru, a ras­pra­va i gla­so­va­nje mo­ra­ju se pro­ves­ti naj­kas­ni­je u ro­ku 30 dana. HDZ taj rok mo­že pro­lon­gi­ra­ti odu­gov­la­če­ći s pred­la­ga­njem gla­so­va­nja o po­vje­re­nju pre­mi­je­ru. Od­lu­ka o ne­po­vje­re­nju do­ne­se­na je ako za nju gla­su­je 76 zas­tup­ni­ka. Iz­gla­sa li se ne­po­vje­re­nje pre­mi­je­ru ili Vla­di u cje­li­ni, “pred­sjed­nik Vla­de i Vla­da pod­no­se os­tav­ku” te od ta­da te­če rok od 30 dana u ko­jem se mo­že iz­gla­sa­ti po­vje­re­nje no­vom man­da­ta­ru i čla­no­vi­ma nje­go­ve Vla­de. Svu tu pro­ce­du­ru pre­mi­jer mo­že pre­sje­ći i skra­ti­ti ta­ko da sam pod­ne­se os­tav­ku. Ako ni­ko­me ne po­đe za ru­kom sas­ta­vi­ti Vla­du u 30 dana, pred­sjed­nik Sa­bo­ra o to­me iz­vje­šta­va pred­sjed­ni­cu dr­ža­ve, ko­ja od­mah do­no­si od­lu­ku o ras­pu­šta­nju Sa­bo­ra i ras­pi­si­va­nju no­vih iz­bo­ra. (maj)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.