‘Smi­je­ni li HDZ Ore­ško­vi­ća, to ne mo­ra biti nje­gov kraj’

Mo­že se pri­klju­či­ti ne­koj stran­ci ili os­no­va­ti svo­ju stran­ku, ka­že Ti­ho­mir Ci­pek

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - T. Ro­mić, D. Ju­ra­sić, B. Ma­ti­je­vić, P. Ma­re­tić Žo­nja

Ova ža­los­na sa­pu­ni­ca ili ago­ni­ja se nas­tav­lja. Jer, da su htje­li, Pe­trov i Ka­ra­mar­ko još bi ne­ki dan pri­hva­ti­li po­nu­du da odu, ka­že Pu­hov­ski

Obra­ća­nje pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća te nje­gov po­ziv dvo­ji­ci pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de, Ka­ra­mar­ku i Pe­tro­vu, da od­stu­pe s duž­nos­ti iz­a­zva­li su raz­li­či­te re­ak­ci­je ana­li­ti­ča­ra i po­li­ti­ča­ra. Biv­ši pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić na­zvao ga je očaj­nič­kim či­nom, po­li­to­log prof. dr. Ti­ho­mir Ci­pek ne­pri­mjer­nim po­na­ša­njem, dok prof. dr. Žarko Pu­hov­ski dr­ži da je pre­mi­jer s ve­li­kim za­kaš­nje­njem po­ka­zao da je shva­tio da ni­je pre­mi­jer. – Jer, da je pre­mi­jer, on­da bi on u skla­du sa za­ko­nom na­pros­to ot­pus­tio dvo­ji­cu mi­nis­ta­ra, Ka­ra­mar­ka i Pe­tro­va. Me­đu­tim, on to ne mo­že osim ako ne vje­ru­je da je Mün­c­h­ha­usen pa da se mo­že iz­vu­ći za vlas­ti­ti per­čin. Ore­ško­vić na nji­ma po­či­va i za­to ni­je re­kao re­če­ni­cu ko­ja je lo­gič­na na­kon nje­go­ve udar­ne re­če­ni­ce, a to je – ako ne odu oni, od­la­zim ja. Dru­gim ri­je­či­ma, ova ža­los­na sa­pu­ni­ca ili ago­ni­ja se nas­tav­lja. Jer, da su htje­li, Pe­trov i Ka­ra­mar­ko još ne­ki dan pri­hva­ti­li bi po­nu­du da odu – ka­že ana­li­ti­čar Žarko Pu­hov­ski sma­tra­ju­ći da su sad iz­bo­ri još bli­ži.

Po­li­tič­ka pre­su­da

– Ovo je bio po­ku­šaj da se Ka­ra­mar­ka spa­si od sra­mo­te u Sa­bo­ru, a da se s Pe­tro­vom bu­de u po­zi­ci­ji gos­po­di­na. Sve iz­gle­da kao da su se dvo­ji­ca u ško­li po­tuk­la, a on­da se net­ko ne­će ba­vi­ti ti­me tko je pr­vi po­čeo i tko je kriv, ne­go će ukor da­ti obo­ji­ci. Ore­ško­vić ne­ma moć uči­ni­ti ono što tre­ba pa mu je po­ru­ka po­li­ti­kant­ska umjes­to da bu­de mo­ral­na. To je po­tez čo­vje­ka ko­ji mo­žda ni­je iz­gub­ljen u vre­me­nu, ali jest u pros­to­ru. On ni­ka­da ni­je bio va­žan za jav­nost i ni­je va­žan. A njega i ni­je za­ni­ma­la jav­nost, ne­go sa­mo to da u svom CV-u mo­že na­ves­ti da je bio pre­mi­jer jed­ne dr­ža­ve, ma ko­li­ko to krat­ko bi­lo. Ore­ško­vić je ne­ho­tič­no još ne­što re­kao, da se re­for­me o ko­ji­ma je go­vo­rio svo­de na ne­što što je pro­da­ja udje­la u Kon­ča­ru. To je zbi­lja ču­dan kon­cept re­for­me – do­dao je Pu­hov­ski. Čel­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić ni­je bio vo­ljan ko­men­ti­ra­ti pre­mi­je­ro­ve iz­ja­ve. – Iz­bo­ri u de­ve­tom mje­se­cu – je­di­no je re­kao Mi­la­no­vić. Ve­ći­na zas­tup­ni­ka ju­čer je bje­ža­la od no­vi­na­ra ne že­le­ći ko­men­ti­ra­ti po­ziv pre­mi­je­ra da od­stu­pe s duž­nos­ti Ka­ra­mar­ko i Pe­trov. No HDZ-ov Gor­dan Jan­dro­ko­vić ipak je ka­zao da je Hr­vat­ska u po­li­tič­kom ka­osu ko­ji za­is­ta tre­ba za­vr­ši­ti što je pri­je mo­gu­će jer sve ovo više ne iz­gle­da oz­bilj­no. Ne či­ni se da i os­ta­li po­li­ti­ča­ri ko­ji su ko­men­ti­ra­li Ore­ško­vi­ćev is­tup gle­da­ju na njega s odo­bra­va­njem. Po­li­to­log prof. Ti­ho­mir Ci­pek ni­je skri­vao da je iz­ne­na­đen i za­te­čen naj­no­vi­jim po­te­zom pre­mi­je­ra. – Jed­nos­tav­no je ne­vje­ro­jat­no da čo­vjek za ko­ga ni­kad nit­ko ni­je gla­sao i ko­ga su to na mjesto do­ve­li gos­po­din Ka­ra­mar­ko i gos­po­din Pe­trov tra­ži da oni od­stu­pe s duž­nos­ti, kao pred­sjed­ni­ci dvi­ju le­gi­tim­nih par­la­men­tar­nih stra­na­ka. Sma­tram to ne­pri­mje­re­nim po­na­ša­njem. Ka­da bi Ka­ra­mar­ko i Pe­trov bi­li do­s­ljed­ni, su­tra bi se na pr­voj sjed­ni­ci Sa­bo­ra Most i HDZ do­go­vo­ri­li da se smi­je­ni pre­mi­jer. Ako se že­le od­go­vor­no po­li­tič­ki po­na­ša­ti, obr­nu­to od ovo­ga što od njih sa­da tra­ži pre­mi­jer, na pr­voj sjed­ni­ci Sa­bo­ra tre­ba­ju ga smi­je­ni­ti – kri­ti­čan je bio Ci­pek. Je li s ovim is­tu­pom pre­mi­jer se­bi pot­pi­sao po­li­tič­ku pre­su­du ili nje­gov po­tez ima du­go­roč­ni cilj?

Ima po­li­tič­kih am­bi­ci­ja

– Ako ga ne smi­je­ne, on ne mo­ra po­li­tič­ki do kra­ja iz­go­rje­ti, oso­bi­to ako se pri­dru­ži ne­koj stran­ci ili sam os­nu­je stran­ku. Kad gle­da­te gru­pa­ci­ju nje­go­vih sa­vjet­ni­ka, on si­gur­no ima ne­ke po­li­tič­ke am­bi­ci­je i raz­miš­lja o to­me da mo­žda sam os­nu­je stran­ku i u tom slu­ča­ju mu je cilj za­dr­ža­ti se što du­lje na ovoj funk­ci­ji. Sto­ga ovo mo­že biti do­bar pro­pa­gan­d­ni po­tez sa­daš­njeg pre­mi­je­ra jer mo­že re­ći: uči­nio sam sve, bri­nuo sam se za dr­ža­vu, po­zvao sam ih da da­ju os­tav­ku... Jas­no je da pre­mi­jer Ore­ško­vić ima po­li­tič­kih am­bi­ci­ja i da će se sa svojim sa­vjet­nič­kim timom nas­to­ja­ti pri­dru­ži­ti ne­koj po­li­tič­koj op­ci­ji ili sam os­no­va­ti svo­ju stran­ku što mi se či­ni vje­ro­jat­ni­jim – tu­ma­či Ci­pek. Na pi­ta­nje je li pre­mi­jer svoj is­tup mo­žda do­go­vo­rio s di­je­lom HDZ ili Mos­ta prof. Ci­pek po­nav­lja da is­tup pre­mi­je­ra ima pro­pa­gan­d­ni zna­čaj za nje­go­vu bu­du­ću stran­ku i da si nas­to­ji otvo­ri­ti po­li­tič­ki pros­tor jer mo­že re­ći da je obo­ji­cu, i Ka­ra­mar­ka i Pe­tro­va, po­zvao da da­ju os­tav­ke te po­zva­ti gra­đa­ne da gla­sa­ju za njega. A nje­go­va bi stran­ka, ka­že, mo­gla za­go­va­ra­ti teh­no­krat­ski pro­gram neo­li­be­ral­nog us­mje­re­nja u ko­jem je tr­ži­šte sve, a lju­di ni­šta.

Pre­mi­je­rov zah­tjev za os­tav­ke svo­jih naj­bli­žih su­rad­ni­ka u Vla­di iz­a­zvao je mno­go re­ak­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.