Pu­ča­ni: Ka­ra­mar­ko tre­ba mis­li­ti na do­bro­bit svo­je stran­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net ZAGREB

I me­đu europ­skim pu­ča­ni­ma ču­je se do­jam da no­va Vla­da ni­je po­ka­za­la da mo­že do­ni­je­ti sta­bil­nost, od­luč­nost i jas­no­ću ko­ja se oče­ki­va­la

U re­do­vi­ma europ­skih pu­ča­na, po­li­tič­ke obitelji u Eu­rop­skoj uni­ji ko­joj pri­pa­da i Hr­vat­ska de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca, me­đu po­li­ti­ča­ri­ma upu­će­ni­ma u ra­zvoj do­ga­đa­ja u Hr­vat­skoj ču­je se stav da bi šef HDZ-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko tre­bao oti­ći ako afe­ra ko­ja se ve­že uz nje­go­vo ime op­te­re­ću­je stran­ku.

Ve­li­ki ne­red

– Na Ka­ra­mar­ku je da od­lu­či što će uči­ni­ti i mi na to ne mo­že­mo utje­ca­ti, ali ako je on osob­no uhva­ćen u pro­ble­mi­ma i ako to na­no­si šte­tu stran­ci, on će si­gur­no raz­miš­lja­ti o do­bro­bi­ti stran­ke – re­kao je jedan po­li­ti­čar iz re­do­va europ­skih pu­ča­na u raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list pri­je ju­če­raš­nje press kon­fe­ren­ci­je pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. – Si­tu­aci­ja u Hr­vat­skoj pre­tvo­ri­la se u jedan ve­li­ki ne­red – do­da­la je ta oso­ba, ko­ji je go­vo­ri­la pod uvje­tom ano­nim­nos­ti. I me­đu europ­skim pu­ča­ni­ma ču­je se do­jam da no­va Vla­da, u ko­joj ve­ći­nu či­ni HDZ, ni­je po­ka­za­la da mo­že do­ni­je­ti sta­bil­nost, od­luč­nost i jas­no­ću ko­ja se oče­ki­va­la. Još jedan europ­ski pu­ča­nin s ko­jim smo ju­čer raz­go­va­ra­li o to­me tre­ba li Ka­ra­mar­ko da­ti os­tav­ku u Vla­di bio je vr­lo do­bro upu­ćen u ono što se do­ga­đa u Hr­vat­skoj, no ni­je že­lio pu­tem me­di­ja sla­ti jav­ne po­ru­ke Ka­ra­mar­ku.

Kri­ti­ka Ha­san­be­go­vi­ća

– Na­rav­no da se u Eu­rop­skoj puč­koj stran­ci raz­go­va­ra i o to­me što vi­di­mo da se do­ga­đa u Hr­vat­skoj, ali na HDZ-u je da se ti­me ba­vi, ne na na­ma. Osob­no imam svo­je miš­lje­nje o to­me, ali ni­je pri­mje­re­no da ga jav­no iz­no­sim – ka­že El­mar Brok, ugled­ni nje­mač­ki de­mo­kr­š­ća­nin i pred­sjed­nik Od­bo­ra za vanj­sku po­li­ti­ku Eu­rop­skog par­la­men­ta. No, na pi­ta­nje ka­ko ko­men­ti­ra iz­vje­šta­je po­je­di­nih europ­skih me­di­ja ko­ji kri­ti­zi­ra­ju HDZ-ovog mi­nis­tra kul­tu­re Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća kao po­vi­jes­nog re­vi­zi­onis­ta i apo­lo­ge­ta kvin­s­li­škog us­ta­škog re­ži­ma, Brok je ne­što kon­kret­ni­ji: – Čuo sam za te kri­ti­ke, ni­sam ih pro­vje­ra­vao i na­dam se da ni­su toč­ne, ali ako su toč­ne on­da to ne da­je po­zi­tiv­nu po­ru­ku o Hr­vat­skoj – ka­že El­mar Brok.

DPA/PIXSELL

Čel­ni­ci EPP-a Man­fred We­ber i Jo­seph Da­ul

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.