Hr­vat­ski sa­bor dvo­tre­ćin­skom ve­ći­nom u zad­nji tren iz­a­brao de­set su­da­ca Us­tav­nog su­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sa­bor RH sta­vio se iz­nad Us­ta­va ko­ji na­la­že da se bi­ra­ju “oso­bi­to” su­ci, dr­žav­ni od­vjet­ni­ci, od­vjet­ni­ci i pro­fe­so­ri, a ne zas­tup­ni­ci Hr­vat­ski sa­bor iz­a­brao je de­set su­da­ca Us­tav­nog su­da. An­drej Abra­mo­vić i Lo­vor­ka Ku­šan do­bi­li su 136 gla­so­va, Mi­ros­lav Šu­ma­no­vić i Raj­ko Mli­na­rić 134, Bran­ko Br­kić 132, Ma­rio Je­lu­šić 130, Jo­sip Le­ko 118 (4 suz­dr­ža­na i 16 pro­tiv), In­grid An­ti­če­vić-Ma­ri­no­vić 117 gla­so­va (6 suz­dr­ža­nih i 15 pro­tiv), Da­vo­rin Mla­kar 117 gla­so­va (2 suz­dr­ža­na i 16 pro­tiv) i Snje­ža­na Ba­gić 112 gla­so­va (6 suz­dr­ža­nih i 20 pro­tiv). Ivan Vi­li­bor Sin­čić iz Ži­vog zi­da gla­so­vao je pro­tiv svih kan­di­da­ta, la­bu­ris­ti su bi­li suz­dr­ža­ni, HRID i Most ni­su po­dr­ža­li po­li­ti­ča­re i Snje­ža­nu Ba­gić, dok su os­ta­li raz­li­či­to gla­so­va­li po po­je­di­nim ime­ni­ma.

Po­dol­njak je ža­los­tan

Ro­bert Po­dol­njak u ime Mos­ta re­kao je ka­ko je to tre­bao biti sve­ča­ni tre­nu­tak de­mo­kra­ci­je, ali ni­je, već ga, što­vi­še, ža­los­ti što će Us­tav­ni sud ima­ti više po­li­ti­ča­ra od­nos­no ak­tu­al­nih sa­bor­skih zas­tup­ni­ka ne­go ikad do­sad, od­nos­no pre­ma­lo su­da­ca i pr­vi put ni­jed­nog sve­uči­liš­nog pro­fe­so­ra ( Je­lu­šić je do­cent). Ras­pra­vi o pred­lo­že­nim kan­di­da­ti­ma i gla­so­va­nju na­zo­či­lo je i tro­je pred­lo­že­nih zas­tup­ni­ka (ni­su gla­so­va­li), una­toč pre­po­ru­ci Po­vje­rens­tva za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa da se po­sve is­klju­če iz svih pro­ce­sa. Pe­đa Gr­bin (SDP) obraz­lo­žio je ka­ko je di­le­ma bi­la te­ška, ali da ni­su mo­gli do­pus­ti­ti da Hr­vat­ska na­kon što je os­ta­la bez Vla­de i ve­ći­ne u Sa­bo­ru, os­ta­ne i bez Us­tav­nog su­da. Ri­je­či­ma uzvi­še­nog sa­dr­ža­ja ko­ji­ma je bra­njen pri­jed­log, Sti­pe Pe­tri­na su­prot­sta­vio je svoj za­klju­čak ka­ko je ri­ječ o “naj­pr­lja­vi­joj po­li­tič­koj tr­go­vi­ni”, te da je iz­bor ne­kih lju­di s pred­lo­že­ne lis­te go­ri i od us­tav­ne kri­ze. I Mi­lo­rad Pu­po­vac (SDSS) kri­ti­zi­rao je pred­la­ga­te­lje što su se umjes­to pro­pi­sa­nih kri­te­ri­ja opre­di­je­li­li za “ma­kar ka­kav god sas­tav Us­tav­nog su­da”. Dra­žen Boš­nja­ko­vić (HDZ) po­zvao je na za­jed­niš­tvo, a Ves­na Pu­sić (HNS) da je bio nu­žan kom­pro­mis. Iz­bo­rom tro­je zas­tup­ni­ka Sa­bor se pos­ta­vio iz­nad Us­ta­va ko­ji ka­že da se us­tav­ni su­ci bi­ra­ju “oso­bi­to” iz re­da su­da­ca, dr­žav­nih od­vjet­ni­ka, od­vjet­ni­ka i sve­uči­liš­nih pro­fe­so­ra. Još bi se to mo­glo ne­ka­ko prav­da­ti da nam je za­ko­no­dav­s­tvo naj­bo­lji seg­ment vlas­ti, a ne jedan od go­rih. Lo­ši i ne­us­tav­ni za­ko­ni usva­ja­ju se u Sa­bo­ru i sa­da će tro­je zas­tup­ni­ka, od ko­jih su oso­bi­to Le­ko i An­ti­če­vić-Ma­ri­no­vić po­s­ljed­njih go­di­na sim­bo­li od­go­vor­nos­ti lo­še nor­ma­tiv­ne prak­se zbog ko­je je ne­ri­jet­ko i Us­tav­ni sud mo­rao iz­na­la­zi­ti ko­je­kak­va rje­še­nja da bi iz­vu­kao druš­tvo iz ne­mo­gu­će si­tu­aci­je, nad­zi­ra­ti sank­ci­oni­ra­nje svo­jih po­gre­ša­ka!? Dru­gi je pro­blem što ne­ki odav­no ili ni­kad ni­su vi­dje­li sud­ske spi­se, a o skrom­nom ili ni­kak­vom poz­na­va­nju prak­se Eu­rop­skog su­da za ljud­ska pra­va da i ne go­vo­ri­mo. To je sa­da hen­di­kep i Us­tav­nog su­da slje­de­ćih osam go­di­na jer će umjes­to njih za­pra­vo sa­vjet­ni­ci rje­ša­va­ti pred­me­te. Uz ne­ke od po­li­tič­kih pri­mjed­bi u od­no­su na Mla­ka­ra stal­no će se prov­la­či­ti nje­gov “gri­jeh” laž­nog pred­stav­lja­nja u afe­ri Hypo kao i pla­gi­ra­nje struč­nog ra­da ko­le­ge sut­ki­nje Ba­gić. Sve to će se odra­zi­ti na per­cep­ci­ju cje­lo­kup­nog, ne­upit­nog di­je­la Us­tav­nog su­da. Dok će ma­tu­ran­ti uhva­će­ni u pre­pi­si­va­nju ili kra­đi is­pi­ta dr­žav­ne ma­tu­re od ove go­di­ne sno­si­ti oz­bilj­ne sank­ci­je, ta­ko da će im biti za­bra­nje­no po­la­ga­nje ma­tu­re i idu­će go­di­ne, po­li­ti­ka je is­to­dob­no us­tav­nu sut­ki­nju za pre­pi­si­va­nje na­gra­di­la još jed­nim man­da­tom. Naj­ve­ći mo­ral­ni i etič­ki pro­blem s ovak­vim iz­bo­rom jest to što je Us­tav­ni sud če­t­vr­ta vlast u dr­ža­vi, jedan od mo­ral­nih stu­po­va druš­tva i sve mane u pro­ce­su nje­go­va for­mi­ra­nja i sas­tav­lja­nja pre­no­se se i na druš­tvo.

Iza­bra­ni po­dob­ni s gri­je­hom

Ako se ta­ko mo­že na Us­tav­nom su­du, za­što ne i na ni­žim i ne­zah­tjev­ni­jim ra­zi­na­ma!? Sto­ga, ako je Most već pre­uzeo na se­be ulo­gu kon­tro­lo­ra ko­ji nad­zi­re i do­vo­di u red SDP i HDZ, on­da ako je ikad baš je sa­da tre­bao ul­ti­ma­tiv­no in­zis­ti­ra­ti na po­šti­va­nju Us­ta­va i te­melj­nih etič­kih prin­ci­pa. Etič­ki “gri­jeh” pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de u od­no­su na “gri­je­he” če­tve­ro us­tav­nih su­da­ca iz­a­bra­nih po po­dob­nos­ti u fin­gi­ra­noj de­mo­krat­skoj pro­ce­du­ri više ni­je ve­li­ki Ka­ra­mar­kov pro­blem. Ako se s tak­vom ma­nom mo­že biti us­tav­ni su­dac, za­što se ne bi mo­glo biti i član Vla­de!?

Mane če­tve­ro iz­a­bra­nih kan­di­da­ta pre­ni­jet će se i na per­cep­ci­ju Us­tav­nog su­da slje­de­ćih 8 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.