Tra­ži­li iz­u­ze­će su­da­ca

Na­kon što je od­bi­jen zah­tjev za iz­u­ze­će su­ca Tri­pa­la, tra­že­no je i iz­u­ze­će su­ca Dun­do­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ia­ko dan pri­je ni­su ima­li ni­kak­vih pri­mjed­bi na sas­tav sud­skog vi­je­ća, sa­da se po­ka­za­lo da su obra­na­ma spor­na če­ti­ri od pet su­da­ca

- Čla­no­vi sud­skog vi­je­ća su su­ci Da­mir Kos, Dra­žen Tri­pa­lo, Žarko Dun­do­vić i Mi­ros­lav Šo­vanj, a pred­sjed­ni­ca vi­je­ća sam ja. Ima li kak­vih pri­mjed­bi na sas­tav vi­je­ća? - pi­ta­la je sut­ki­nja Ile­ana Vi­nja u če­t­vr­tak Bra­ni­mi­ra Gla­va­ša, nje­go­ve od­vjet­ni­ke i od­vjet­ni­ke Gla­va­še­vih su­op­tu­že­ni­ka na po­čet­ku jav­ne sjed­ni­ce na ko­joj je Vr­hov­ni sud po­no­vo tre­bao ras­prav­lja­ti o Gla­va­še­voj pre­su­di za rat­ni zlo­čin u Osi­je­ku. Sut­ki­nja Vi­nja na upit je do­bi­la ne­ga­ti­van od­go­vor, pa je sjed­ni­ca u če­t­vr­tak nor­mal­no odr­ža­na. No ju­čer je Bra­ni­mir Gla­vaš, pri­je po­čet­ka sjed­ni­ce, za­tra­žio iz­u­ze­će čla­na vi­je­ća, su­ca Tri­pa­la. Po­jas­nio je da je su­dac Tri­pa­lo bio član sud­skog vi­je­ća ko­je je 30. trav­nja 2008. od­bi­lo žal­bu Gla­va- še­ve obra­ne, ko­ja je tra­ži­la da se iz spi­sa kao ne­za­ko­nit do­kaz iz­dvo­ji is­kaz Gor­da­ne Ge­toš-Mag­dić. - Me­ni je is­kaz Gor­da­ne Ge­tošMag­dić do­nio osam go­di­na za­tvo­ra pa ne­ma šan­se da ja Tri­pa­la gle­dam u vi­je­ću - ka­zao je Gla­vaš. No Bran­ko Hr­va­tin, pred­sjed­nik Vr­hov­nog su­da, Gla­va­šev je zah­tjev od­bio kao ne­do­pu­šten, na­kon če­ga je An­tun Ba­bić, od­vjet­nik Gor­da­ne Ge­toš-Mag­dić, tra­žio iz­u­ze­će dru­gog čla­na vi­je- ća, su­ca Dun­do­vi­ća. Objas­nio je da je su­dac Dun­do­vić su­dje­lo­vao u pri­ziv­nom pos­tup­ku ko­ji je HOK vo­dio pro­tiv Ra­dos­la­va Aram­ba­ši­ća, biv­šeg od­vjet­ni­ka Gor­da­ne Ge­toš-Mag­dić. Aram­ba­šić je HOK kaz­nio jer je osim Ge­toš-Mag­dić, u is­tom pos­tup­ku bra­nio još jed­nu oso­bu. Is­pos­ta­vi­lo se po­tom i da su Gla­va­še­voj obra­ni mo­žda spor­ni i čla­no­vi vi­je­ća su­ci Kos i Šo­vanj, ko­ji su po ri­je­či­ma Velj­ka Mi­lje­vi­ća, Gla­va­še­vag od­vjet­ni­ka, u ne­kim fa­za­ma slu­ča­ja Gla­vaš ta­ko­đer su­dje­lo­va­li u do­no­še­nju ne­kih od­lu­ka. Mi­lje­vić sto­ga sma­tra da bi spo­me­nu­ti su­ci tre­ba­li pre­is­pi­ta­ti mogu li zbog to­ga sa­da biti u vi­je­ću. O zah­tje­vi­ma obra­na bi pred­sjed­nik Vr­hov­nog su­da tre­bao od­lu­či­ti do utor­ka, za ka­da je za­ka­zan nas­ta­vak sjed­ni­ce. Na upit za­što tek sa­da re­agi­ra­ju ako su im čla­no­vi vi­je­ća bi­li spor­ni, Mi­lje­vić je ka­zao: - Tko su čla­no­vi vi­je­ća doz­na­li smo pri­je po­čet­ka sjed­ni­ce u če­t­vr­tak, a ne­ke smo stva­ri pro­vje­ri­li ka­da je ona za­vr­še­na. O sas­tav­lja­nju vi­je­ća ne od­lu­ču­ju obra­ne. Net­ko je dru­gi o to­me tre­bao vo­di­ti ra­ču­na.

Ne­ma šan­se da Tri­pa­la gle­dam u vi­je­ću, ka­zao je Bra­ni­mir Gla­vaš

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.