Kri­za vlas­ti ni­je ugro­zi­la opo­ra­vak

Pri­vat­ni sek­tor pri­la­go­dio se i više ni­je ovi­san o dr­žav­noj po­troš­nji kao što je bio

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net

Umjes­to iz­vr­š­ne vlas­ti, eko­no­mi­ju će ne­ko vri­je­me gu­ra­ti nas­li­je­đe­ne okol­nos­ti i ge­opo­li­tič­ke pro­mje­ne u okru­že­nju Lju­bi­ca Ga­ta­rić Za raz­li­ku od dr­ža­va s du­ljom de­mo­krat­skom tra­di­ci­jom, po­li­tič­ka kri­za u zem­lji ipak ni­je proš­la ne­kaž­nje­no. Koč­ni­cu su pr­vi po­vuk­li stra­ni inves­ti­to­ri, bez ob­zi­ra na to što eko­no­mi­ja ras­te, de­fi­cit se spu­šta pre­ma pri­hvat­lji­vim ra­zi­na­ma, po­ve­ća­va se po­nu­da rad­nih mjes­ta, a i po­du­zet­ni­ci hra­bri­je ula­ze u no­ve inves­ti­ci­je.

Dvos­tru­ka sre­ća

– Po­zi­tiv­ni po­ma­ci ko­ji se do­ga­đa­ju rezultat su nas­li­je­đe­nih okol­nos­ti. Ima­mo za­maš­njak ne­če­ga što su uz re­gu­la­to­re či­ni­le raz­li­či­te ra­zi­ne vlas­ti u zem­lji, ne­što je na­pra­vi­la i Mi­la­no­vi­će­va Vla­da, in­te­res­ne gru­pa­ci­je pri­la­go­di­le su se na si­tu­aci­ju i funk­ci­oni­ra­ju, ali od tog ka­pi­ta­la du­go­roč­no se ne mo­že ži­vje­ti – ko­men­ti­ra Zdrav­ko Pe­tak, pro­fe­sor s Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­nos­ti. Za eko­nom­skog ana­li­ti­ča­ra Ve­li­mi­ra Šo­nju rast ni­je ni­ka­kav poseban mis­te­rij, ne­go do njega do­la­zi jer ima­mo dvos­tru­ku sre­ću, pr­vi oki­dač bi­le su ge­opo­li­tič­ke pro­mje­ne ko­je iz­ra­zi­to po­go­du­ju tu­riz­mu, dok je rast glav­nih vanj­sko­tr­go­vač­kih part­ne­ra po­gu­rao iz­voz i in­dus­trij­sku pro­izvod­nju. – U šest go­di­na kri­ze, od kra­ja 2008. do kra­ja 2014. go­di­ne, pri­vat­ni sek­tor jed­nim se di­je­lom spon­ta­no pri­la­go­dio i res­truk­tu­ri­rao pa je danas spo­sob­ni­ji re­agi­ra­ti na tr­žiš­ne pri­go­de ne­go što je bio pri­je šest go­di­na, ka­da je pu­no više ovi­sio o dr­žav­nim inves­ti­ci­ja­ma i po­troš­nji – ka­že Ve­li­mir Šo­nje. Pe­tak pod­sje­ća da se kod ocje­ne po­zi­ci­je ne­ke vlas­ti gle­da ho­mo­ge­nost nje­zi­nih po­li­ti­ka, ko­li­ko je Vla­da ra­nji­va s ob­zi­rom na opo­zi-

Ia­ko eko­no­mi­ja ras­te kroz sve broj­ke, inves­ti­to­ri su ipak po­vuk­li koč­ni­cu

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Ve­li­mir Šo­nje, eko­nom­ski ana­li­ti­čar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.