Lak­še či­ta­nje uz po­moć elek­tro­nič­kog po­ve­ća­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Čla­no­vi Udru­ge sli­je­pih i sla­bo­vid­nih No­ve Gra­di­ške do­bi­li su vri­jed­nu do­na­ci­ju – elek­tro­nič­ko po­ve­ća­lo za lak­še či­ta­nje i pi­sa­nje. Ri­ječ je o ure­đa­ju ko­jim se slika sni­ma pre­ko vi­de­oka­me­re, po­ve­ća­va i pro­ji­ci­ra na ruč­nom ure­đa­ju, TV-u ili ra­ču­na­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.