Broz pro­tiv Še­še­lja

Kons­ti­tu­ira­na Skup­šti­na Sr­bi­je sa sli­ko­vi­tim druš­tvom – čet­nič­ki voj­vo­da, Ti­tov unuk, muf­ti­ja, ba­be vra­ča­re...

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VU­KO­VAR

Jo­ška Broz dru­gi je Hr­vat u ovom sa­zi­vu sr­bi­jan­ski Skup­šti­ne u ko­ju je ušao i li­der voj­vo­đan­skih Hr­va­ta To­mis­lav Žig­ma­nov „Po­moz’ Bog, bra­ćo čet­ni­ci“, poz­dra­vio je ju­čer čet­nič­ki voj­vo­da Vo­jis­lav Še­šelj pos­tro­je­ne gar­dis­te Voj­ske Sr­bi­je na ula­zu u Skup­šti­nu gdje se kons­ti­tu­irao sr­bi­jan­ski par­la­ment. Na no­vi­nar­ski upit što su mu voj­ni­ci od­go­vo­ri­li, Še­šelj je re­kao: Od­go­vo­ri­li su mi – “Bog ti po­mo­gao voj­vo­do, ali u se­bi.“Showom pred­sjed­ni­ka Sr­p­ske ra­di­kal­ne stran­ke Še­še­lja i po­la­ga­njem sve­ča­ne pri­se­ge iz­a­bra­nih zas­tup­ni­ka na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ju­čer je kons­ti­tu­ira­na no­va Skup­šti­na Sr­bi­je. Već na pr­vi po­gled sas­tav Skup­šti­ne od pr­vo­ga dana jam­či pra­vi „re­ality show u odi­je­li­ma“i za­ba­vu ko­ja će se go­to­vo sva­kod­nev­no pri­ka­zi­va­ti gle­da­te­lji­ma. Pr­vi dan sjed­ni­ce za­po­čeo je mi­ni pro­s­vje­dom Po­kre­ta za pre­okret pro­tiv kons­ti­tu­ira­nja, ka­ko su rek­li, ne­le­gi­tim­ne Skup­šti­ne jer sma­tra­ju da je nas­ta­la pri­je­va­ra­ma i ne­po­što­va­njem de­mo­krat­skih i iz­bor­nih na­če­la.

Po­li­tič­ki cir­kus

Oče­ku­je se ka­ko će glav­ne ulo­ge “cir­ku­sa u naj­a­vi”, ka­ko gra­đa­ni Sr­bi­je na raz­nim fo­ru­mi­ma go­vo­re o no­vom sa­zi­vu Skup­šti­ne ko­ju či­ni 250 zas­tup­ni­ka, ima­ti Vo­jis­lav Še­šelj, biv­ši muf­ti­ja Mo­amer Zu­kor­lić, voj­ni eks­pert Mi­ros­lav La­zan­ski, Ti­tov unuk Jo­ška Broz, San­da Ra­ško­vić Ivić, Dra­gan Mar­ko­vić Pal­ma, Ne­nad Ča­nak, zas­tup­ni­ci Dve­ri… Li­der ra­di­ka­la i čet­nič­ki voj­vo­da Vo­jis­lav Še­šelj u Skup­šti­nu Sr­bi­je kao zas­tup­nik vra­ća se pos­li­je 13 go­di­na ti­je­kom ko­jih je ve­ći dio pro­veo u ha­aškom pri­tvo­ru. Već sa­ma či­nje­ni­ca da je bio po­li­tič­ki uči­telj Alek­san­dra Vu­či­ća i ni­za dru­gih danas vi­đe­nih čla­no­va vla­da­ju­će Sr­p­ske na­pred­ne stran­ke (SNS), jam­či spek­takl. Bit će za­nim­lji­vo pra­ti­ti sjed­ni­ce Skup­šti­ne na ko­ji­ma će se po­jav- lji­va­ti i Vu­čić kao pre­mi­jer ili pak To­mis­lav Ni­ko­lić, ko­ji je Še­še­ljev kum, kao pred­sjed­nik Sr­bi­je. Zas­tup­ni­ci na­ci­ona­lis­tič­ke i pro­ru­ski ori­jen­ti­ra­ne stran­ke Dve­ri ju­čer su u Skup­šti­nu doš­li odje­ve­ni u na­rod­ne noš­nje i u opan­ci­ma. Še­še­lja ni­je odu­še­vio taj fol­k­lor. – Nas­ta­vit ću ta­mo gdje sam stao pri­je 13 go­di­na. SRS je spek­ta­ku­la­ran sam po se­bi i po­ma­ga­la nam ne tre­ba­ju – po­ru­čio je Še­šelj, ko­ji je u skup­štin­skim klu­pa­ma pri­je ma­hao pi­što­ljem, pri­je­tio… Uz njega će, me­đu os­ta­lim zas­tup­ni­ci­ma SRS-a, biti i Vje­ri­ca Ra­de­ta i Na­ta­ša Jo­va­no­vić poz­na­te po ba­ca­nju kle­tvi na svo­je pro­tiv­ni­ke i po­li­je­va­nju vo­dom u Skup­šti­ni.

Du­el su­per­te­ška­ša

Od­mah uz Še­še­lja, pri če­mu će ih di­je­li­ti sa­mo uzak pro­laz, bit će još jedan sr­bi­jan­ski „po­li­tič­ki te­škaš“, voj­vo­đan­ski lje­vi­čar Ne­nad Ča­nak ko­ji i pri­je kons­ti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce imao okr­šaj sa Še­še­ljom. Njega je Še­šelj pr­vo pi­tao „je li živ“alu­di­ra­ju­ći na zdrav­s­tve­ne pro­ble­me, pos­li­je če­ga mu je Ča­nak od­go­vo­rio pro­tu­pi­ta­njem – „je li još na slo­bo­di“. Pr­vi put me­đu zas­tup­ni­ci­ma je i li­der Ko­mu­nis­tič­ke par­ti­je Sr­bi­je Jo­sip Jo­ška Broz, unuk Jo­si­pa Bro­za Ti­ta. On je u Skup­šti­nu iza- bran na lis­ti So­ci­ja­lis­tič­ke par­ti­je Sr­bi­je. Ta­ko To­mis­lav Žig­ma­nov, pred­sjed­nik De­mo­krat­ske za­jed­ni­ce Hr­va­ta Voj­vo­di­ne, ne­će biti jedini Hr­vat u Skup­šti­ni Sr­bi­je. Uz njih me­đu zas­tup­ni­ci­ma je i ne­ka­daš­nji glav­ni muf­ti­ja Me­ši­ha­ta Is­lam­ske za­jed­ni­ce u Sr­bi­ji Mo­amer Zu­kor­lić ko­ji se zbog po­li­ti­ke odre­kao svo­je vjer­ske funk­ci­je. Zu­kor­li­ća se pro­tek­lih go­di­na op­tu­ži­va­lo da ra­di na odva­ja­nju San­dža­ka od Sr­bi­je, pri­pre­ma ne­mi­re... Ipak, još ni­je si­gur­no ho­će li Zu­kor­lić i os­ta­ti u skup­štin­skim klu­pa­ma jer oče­ku­je po­ziv Alek­san­dra Vu­či­ća za ula­zak u no­vu vla­du Sr­bi­je. I poz­na­ti voj­ni ana­li­ti­čar Mi­ros­lav La­zan­ski ima slič­ne dvoj­be. Na­ime, i on je izabran kao zas­tup­nik u Skup­šti­nu, ali se sve češ­će spo­mi­nje kao mi­nis­tar obra­ne u Vla­di Sr­bi­je. Za La­zan­skog me­di­ji na­ga­đa­ju i da će u no­voj Vla­di Sr­bi­je pred­stav­lja­ti des­nu ru­ku pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća, od­nos­no biti nje­gov čo­vjek od naj­ve­ćeg po­vje­re­nja.

“Po­moz’ Bog, bra­ćo čet­ni­ci“, poz­dra­vio je pos­tro­je­ne voj­ni­ke na ula­zu čet­nik Še­šelj Voj­ni ana­li­ti­čar Mi­ros­lav La­zan­ski tre­bao bi biti des­na ru­ka pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća Sas­tav Skup­šti­ne od pr­vo­ga je dana po­nu­dio pra­vi „re­ality show u odi­je­li­ma”

Nas­ta­vit ću ta­mo gdje sam stao pri­je 13 go­di­na, pri­je od­la­ska u Ha­ag, po­ru­čio je čet­nič­ki voj­vo­da Še­šelj

Voj­ni ana­li­ti­čar Mi­ros­lav La­zan­ski, pred­stav­ni­ci Dve­ri sa šaj­ka­čom i opan­ci­ma, Jo­ška Broz, biv­ši muf­ti­ja Mo­amer Zu­kor­lić

Pre­mi­jer Vu­čić Na­pred­nja­ci ima­ju kom­for­nu ve­ći­nu i mogu oče­ki­va­ti sa­mo žes­to­ke ver­bal­ne uda­re s li­je­va i des­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.