“Nje­mač­ka gre­ška ne­će na­ru­ši­ti na­še od­no­se”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pre­mi­jer Bi­na­li Yil­di­rim ka­zao je da Nje­mač­ka na­či­ni­la po­vi­jes­nu gre­šku po­t­vr­div­ši u Bun­des­ta­gu da je Tur­ska u vri­je­me Pr­vog svjet­skog ra­ta po­či­ni­la ge­no­cid nad Ar­men­ci­ma. No na­gla­sio je da to ne­će ima­ti utje­ca­ja na od­no­se dvi­ju ze­ma­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.