Polj­ska zbog stra­ha od Ru­si­je na­oru­ža­va 35 ti­su­ća ci­vi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net ZAGREB

Kon­cept “na­oru­ža­nog na­ro­da” naj­bo­lja je obra­na od mo­gu­ćeg hi­brid­nog ra­ta i mo­gu­će in­fil­tra­ci­je s is­to­ka, pro­cje­nju­je se u Var­ša­vi Ia­ko je već go­di­na­ma čla­ni­ca NATO-a, Polj­ska je od­lu­či­la u svoj si­gur­nos­ni sus­tav uves­ti i te­ri­to­ri­jal­nu obra­nu, od­nos­no “kon­cept na­oru­ža­nog na­ro­da” ka­kav je svo­je­dob­no pos­to­jao i u ne­ka­daš­njoj Ju­gos­la­vi­ji. Ti­je­kom je­se­ni po­čet će for­mi­ra­nje pr­vih pos­troj­ba ko­je će ukup­no bro­ji­ti oko 35.000 pri­pad­ni­ka, a na po­dru­čju sva­ke od 16 polj­skih žu­pa­ni­ja pos­to­jat će po jed­na bri­ga­da te­ri­to­ri­ja­la­ca. Iz­nim­ka je sa­mo sre­diš­nja polj­ska žu­pa­ni­ja Ma­zowi­ec­ko, u ko­joj će biti smje­šte­ne dvije bri­ga­de. Kon­cept je vr­lo sli­čan kon­cep­tu te­ri­to­ri­jal­ne obra­ne (TO) ne­ka­daš­nje Ju­gos­la­vi­je. Pri­pad­ni­ci će pro­ći dvo­mje­seč­nu ini­ci­jal­nu obu­ku i na­kon to­ga će kod ku­će dr­ža­ti uni­for­mu i pri­bor, dok će nji­ho­vo osob­no na­oru­ža­nje biti po­hra­nje­no u skla­di­šti­ma. U slu­ča­ju po­tre­be, bri­ga­du je mo­gu­će mo­bi­li­zi­ra­ti za ma­nje od 24 sa­ta. For­mi­ra­nje te­ri­to­ri­jal­ne obra­ne svo­je­vr­stan je od­go­vor na ge­opo­li­tič­ku si­tu­aci­ju u is­toč­noj Eu­ro­pi i po­ku­šaj je Var­ša­ve da spri­je­či hi­brid­no ra­to­va­nje i in­fil­tra­ci­ju ko­ju bi Ru­si­ja even­tu­al­no mo­gla po­kre­nu­ti, baš kao što su to uči­ni­li u is­toč­noj Ukra­ji­ni. Upra­vo zbog to­ga pr­ve bri­ga­de TO Polj­ska će us­tro­ji­ti u žu­pa­ni­ja­ma Lu­bu­sko, Pot­kar­pat­sko i Po­dal­sko ko­je su i na sa­moj gra­ni­ci s Ru­si­jom. Polj­ska će se ta­ko pri­dru­ži­ti Švi­car­skoj ko­ja kon­cept TO ima već de­set­lje­ći­ma.

Pr­ve tri bri­ga­de te­ri­to­ri­jal­ne obra­ne bit će os­no­va­ne u žu­pa­ni­ja­ma ko­je gra­ni­če s Ru­si­jom

Od­go­vor Pu­ti­nu: Ne že­li­mo pos­ta­ti dru­ga Ukra­ji­na - spri­je­čit će­mo hi­brid­no ra­to­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.