KA­KO NAS JE OPET MATI EU PREKINULA U SANJARENJU

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Opet su nas pre­ki­nu­li u sanjarenju. A iz­gle­da­la je ta­ko pri­mam­lji­va ta ide­ja da pos­lo­dav­ci rad­ni­ci­ma su­fi­nan­ci­ra­ju lje­to­va­nje. Me­di­ji su se ras­pi­sa­li o to­me da u Ma­đar­skoj postoje tzv. Szep tu­ris­tič­ke kar­ti­ce ko­je su pos­lo­dav­ci, njih oko 26.000, po­di­je­li­li rad­ni­ci­ma. Broj do­ma­ćih gos­ti­ju ko­ji­ma je iz ve­dra ne­ba sje­lo po 1500 eu­ra po­ras­tao je za tre­ći­nu, po­ve­ća­ni su i ukup­ni pri­ho­di, što je od­mah za oko za­pe­lo na­šem mi­nis­tru An­to­nu Kli­ma­nu dok je uz jutarnju ka­vi­cu lis­tao stra­ne tu­ris­tič­ke ti­sko­vi­ne i tra­žio ide­je ka­ko nad­ma­ši­ti lanj­ske Lo­ren­ci­no­ve re­zul­ta­te (da je Kliman ne­ki stri­pov­ski, mar­ve­lov­ski ju­nak, kao član Tim’s Te­ama za­du­žen za bor­bu pro­tiv ćud­lji­ve kli­me ko­ja bi mo­gla uni­šti­ti tu­ris­tič­ku se­zo­nu, iz­nad gla­ve bi mu u tom tre­nut­ku za­svi­je­tli­la ža­ru­lja). I od­lu­čio je, či­ta­mo, ras­pi­ta­ti se o tom ma­đar­skom mo­de­lu, pa ako se po­ka­že pri­mje­nji­vim i s ove stra­ne ži­ce or­ba­ni­ce, da i Hr­vat­ska poč­ne di­je­li­ti su­bven­ci­je. Rad­ni­ci­ma jef­ti­ni­je lje­to­va­nje, tvrt­ka­ma po­rez­ne olak­ši­ce, dr­ža­vi sret­ni bi­ra­či. Win-win-win si­tu­aci­ja! Na­rav­no, Hr­va­ti ni­su Ma­đa­ri, pa bi, raz­miš­ljao je, tre­ba­lo pri­je ti­ska­nja kar­ti­ca spri­je­či­ti mo­gu­će ma­ni­pu­la­ci­je, da u ma­lim oglas­ni­ci­ma ne osva­nu ogla­si ti­pa “Mi­je­njam kar­ti­cu za go­diš­nji za go­to­vi­nu za za­tva­ra­nje kre­di­ta”. Sva­šta pre­mo­re­nim rad­ni­ci­ma pod vre­lim sun­cem mo­že pas­ti na pa­met, pa i to da s tom kar­ti­com po­ku­ša­ju ku­pi­ti no­ve PVC pro­zo­re ili ljet­ne gu­me. Ili po­kri­ti dug za plin iz se­zo­ne gri­ja­nja. Mogao bi net­ko po­mis­li­ti da bi tu po­moć umjes­to na wel­l­ness i pre­je­da­nja u ho­te­lu, mogao is­ko­ris­ti­ti za no­vi agre­gat u vi­ken­di­ci na Kr­ku, ko­ja je zad­nji put ob­nav­lja­na još pri­je ra­ta. Ili u su­per­mar­ke­tu na­pu­ni­ti pet-šest ko­li­ca sa špe­ce­ra­jem. Sla­von­ci bi se mo­gli po­če­li pripremati za se­zo­nu, ali onu sje­tve­nu, pa bi br­že-bo­lje kre­nu­li u na­ba­vu umjet­no­ga gno­ji­va. Me­đi­mur­ci? Oni bi is­te se­kun­de kar­ti­ce vra­ti­li pos­lo­dav­ci­ma uvje­ra­va­ju­ći ih da je tih 1500 eu­ra pre­vi­še, da se si­gur­no ra­di o ne­koj po­greš­ci. Pa to­li­ko ne za­ra­de če­ti­ri mje­se­ca! Ma­đa­ri su, na pri­mjer, mo­gu­će zlo­po­ra­be ot­klo­ni­li ta­ko da se tim kar­ti­ca­ma mo­že pla­ća­ti sa­mo u tu­ris­tič­kim objek­ti­ma. Kod nas ne bi bio pro­blem pre­mos­ti­ti i tu pre­pre­ku. Ba­rem su Hr­va­ti maj­sto­ri u pre­moš­ći­va­nju. Ho­te­li i res­to­ra­ni bi za dan-dva po­če­li pro­da­va­ti auto­gu­me, bi­je­lu teh­ni­ku... No, ka­ko to već bi­va, iz sa­nja­re­nja nas je pre­nu­la mati Eu­rop­ska uni­ja ko­ja je ma­đar­ski mo­del pro­gla­si­la su­prot­nim ne­koj di­rek­ti­vi. Kao, to je dis­kri­mi­ni­ra­ju­će pre­ma stra­nim gos­ti­ma ko­ji bi zbog dr­žav­ljans­tva mo­ra­li pla­ća­li više ci­je­ne od do­ma­ćih. Ni­jem­ci i Šve­đa­ni s tros­tru­ko ve­ćim pri­ma­nji­ma, re­gre­som i 13. pla­ćom, mo­gli bi se osje­ti­ti ma­nje vri­jed­ni­ma kad u res­to­ra­nu sjed­nu po­kraj do­ma­ćeg, autoh­to­nog gos­ta ko­ji, sav raz­dra­gan i za­ja­pu­ren, pred ko­no­ba­ri­ma po­nos­no ma­še kar­ti­com. Mo­žda i pr­vi put u ži­vo­tu. Baš šte­ta. Mi­nis­tre...?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.