Važ­no je raz­li­ko­va­ti kur­d­ske gra­đa­ne i PKK te­ro­ri­zam

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Pro­či­tao sam sa ža­lje­njem ko­men­tar nas­lov­ljen “Pra­vi rat pro­tiv Kur­da u ti­je­ku u Is­toč­noj Tur­skoj”, ko­jeg je na­pi­sao Ha­ssan Ha­idar Di­ab, a objav­ljen je u Ve­čer­njem lis­tu od 16. svib­nja. 2016. S ob­zi­rom na ne­ute­me­lje­ne tvrd­nje u član­ku, že­lio bih pri­vu­ći Va­šu po­zor­nost na to da je raz­li­ko­va­nje iz­me­đu na­ših kur­d­skih gra­đa­na i PKK te­ro­riz­ma od kru­ci­jal­ne važ­nos­ti kad se go­vo­ri o bor­bi Tur­ske pro­tiv PKK te­ro­ris­ta. PKK je or­ga­ni­zi­ra­ni sin­di­kat kri­mi­na­la, uklju­čen u iz­nu­de, kri­jum­ča­re­nje oruž­ja, dro­ge, i u tr­go­vi­nu lju­di­ma, ne pred­stav­lja na­še kur­d­ske gra­đa­ne ko­ji su u pot­pu­nos­ti in­te­gri­ra­ni u druš­tvo, kao i u eko­nom­ski, druš­tve­ni i kul­tur­ni život. Ne­ću ov­dje na­bra­ja­ti sve zlo­či­ne ko­je je PKK po­či­nio u po­s­ljed­nja tri i pol de­set­lje­ća ko­ji su pro­uz­ro­či­li više od 40.000 iz­gub­lje­nih ži­vo­ta. Ali, tre­ba­lo bi biti dos­tat­no pod­sje­ti­ti na do­ga­đa­je u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci da bi se ot­kri­lo pra­vu pri­ro­du ove te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je. Umjes­to odus­ta­ja­nja od na­si­lja u in­te­re­su mi­ra i sta­bil­nos­ti s ci­ljem pro­na­la­že­nja traj­nog po­li­tič­kog rje­še­nja, PKK je po­no­vo nas­ta­vio ne­se­lek­tiv­no na­si­lje nad ci­vi­li­ma i sna­ga­ma si­gur­nos­ti. Ne­dav­ni val PKK te­ro­riz­ma od sr­p­nja 2015. pro­uz­ro­čio je smrt pet­sto­ti­njak pri­pad­ni­ka sna­ga si­gur­nos­ti i ci­vi­la i više od 2300 ra­nje­nih. PKK te­ro­ris­ti ko­ris­te lo­kal­no sta­nov­niš­tvo kao ta­oce, pri­si­lja­va­ju­ći ih da dje­lu­ju kao ‘ljud­ski štit’. Za­ba­ri­ka­di­ra­li su uli­ce, is­ko­pa­va­ju jar­ke u ko­je pos­tav­lja­ju eks­plo­ziv, mi­ni­ra­ju ku­će, na­pa­da­ju ko­la hit­ne po­mo­ći i bol­ni­ce, spa­lju­ju ško­le, sa­bo­ti­ra­ju in­fras­truk­tu­ru, uklju­ču­ju­ći ces­te, bra­ne i ener­get­ske mre­že, ošte­ću­ju jav­na i pri­vat­na vo­zi­la i imo­vi­nu (najnovije broj­ke i ne­ko­li­ko fotografija na­la­ze se u pri­vit­ku). Ta­ko­đer, ne tre­ba­mo za­bo­ra­vi­ti ne­dav­ne bez­ob­zir­ne PKK te­ro­ris­tič­ke na­pa­de u An­ka­ri 17. ve­lja­če i 13. ožuj­ka 2016. Ti te­ro­ris­tič­ki na­pa­di ni­su us­mje­re­ni sa­mo pro­tiv Tur­ske ne­go i pro­tiv na­ših za­jed­nič­kih vri­jed­nos­ti. Ovi na­pa­di ne­će sma­nji­ti na­šu od­luč­nost u bor­bi pro­tiv te­ro­riz­ma u svim nje­go­vim obli­ci­ma i ma­ni­fes­ta­ci­ja­ma, do nje­go­ve pot­pu­ne eli­mi­na­ci­je. Ni­jed­na de­mo­krat­ska zem­lja u svi­je­tu ne mo­že do­pus­ti­ti tak­vu si­tu­aci­ju i os­ta­ti rav­no­duš­na na ta­ko oz­bilj­nu ugro­zu svo­je si­gur­nos­ti i ži­vo­ta svo­jih lju­di. Tur­ske sna­ge si­gur­nos­ti, svjes­ne PKK tak­ti­ke pro­vo­de svo­je an­ti-te­ro­ris­tič­ko dje­lo­va­nje s naj­ve­ćom po­zor­nos­ti, ve­oma pa­ž­lji­vo i po- štu­ju­ći u pot­pu­nos­ti vla­da­vi­nu pra­va. Po­li­cij­ski sat se pro­gla­ša­va za ogra­ni­če­no vre­men­sko raz­dob­lje u svr­hu za­šti­te ci­vi­la, po po­tre­bi. Ta­ko­đer, že­lio bih na­gla­si­ti da je ta­ko­zva­ni ter­min ‘ge­no­cid’ ne­smo­tre­no ko­ri­šten u član­ku. Ko­ri­šte­nje ovog poj­ma ni­je sa­mo či­nje­nič­no pro­ble­ma­tič­no, mo­ral­no neo­dr­ži­vo i prav­no ne­ute­me­lje­no, ne­go i uma­nju­je objek­tiv­nost Va­še ti­sko­vi­ne. U stva­ri, po­jam ‘ge­no­cid’ oz­na­ča­va jas­no de­fi­ni­ran zlo­čin sa strik­t­no de­fi­ni­ra­nim do­ka­zi­ma. S ob­zi­rom da je ge­no­cid zlo­čin i vr­lo uzak prav­ni po­jam ko­ji je te­ško do­ka­za­ti, mo­že se ut­vr­di­ti is­klju­či­vo u skla­du s pra­vi­li­ma Kaz­ne­nog za­ko­na od stra­ne nad­lež­nog su­da. U sve­zi ne­ute­me­lje­nih tvrd­nji ko­je se od­no­se na si­tu­aci­ju s no­vi­na­ri­ma u Tur­skoj, že­lim još je­dan­put na­gla­si­ti da su u ti­je­ku sud­ski pos­tup­ci pro­tiv oso­ba ko­je po­ku­ša­va­ju is­ko­ris­ti­ti no­vi­nar­sku pro­fe­si­ju i da je u Tur­skoj vla­da­vi­na za­ko­na kraj­nje jam­s­tvo za pra­ved­nu od­lu­ku pra­vo­sud­nih ti­je­la. Ža­los­no je da su na­vo­di po ovim stav­ka­ma dio neo­gra­ni­če­ne pr­lja­ve kam­pa­nje. Ko­nač­no, ja­ko bi­smo ci­je­ni­li da se kon­tak­ti­ra­lo tur­sko ve­le­pos­lans­tvo u svr­hu do­bi­va­nja re­le­vat­ne in­for­ma­ci­je pri­je nje­na objav­lji­va­nja. Na­ža­lost, ovaj čla­nak se do­živ­lja­va kao po­ku­šaj oprav­da­nja ak­tiv­nos­ti te­ro­ris­tič­ke sku­pi­ne ko­ja je priz­na­ta od stra­ne ne­ko­li­ko ugled­nih me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja, uklju­ču­ju­ći EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.