Pred­sjed­ni­ca otva­ra no­vi stu­dio Na­rod­nog ra­di­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (ic)

smo ot­pje­va­li de­se­tak Ar­se­no­vih pje­sa­ma, a on­da su nam u is­to vri­je­me po­če­le sti­za­ti SMS po­ru­ke da je Ar­sen pre­mi­nuo. Ne­vje­ro­jat­no je da smo ta­da ta­man pje­va­li nje­go­vu pjesmu “Kad se od­mo­ta sta­ra tu­nja”. Ar­sen nam je vječ­na in­s­pi­ra­ci­ja i si­gur­no je da će­mo obra­di­ti i jed­nu nje­go­vu pjesmu – ve­li Đa­ni. Ia­ko ži­ve u Sa­mo­bo­ru, Ši­be­ni­ku i Spli­tu, te­no­ri se po­s­ljed­njih mje­se­ci čes­to na­la­ze i vjež­ba­ju za nas­tu­pe. A ima ih pu­no. Na pre­kras­nom pros­to­ru za­gre­bač­kog Gra­de­ca nas­tu­pit će 13. sr­p­nja, dan kas­ni­je su u Opa­ti­ji, a 17. sr­p­nja u Ro­goz­ni­ci. Đa­ni Sti­pa­ni­čev pri­pre­ma i kon­cert po­sve­ćen Vi­ci Vu­ko­vu, na ši­ben­skoj tvr­đa­vi sve­tog Mi­ho­vi­la 13. ko­lo­vo­za, a po­seb­ni gos­ti bit će mu upra­vo pri­ja­te­lji te­no­ri.

Tra­že pra­vu pjesmu

Dok su Đa­ni i Pe­co pre­uze­li ulo­ge svo­je­vr­s­nih glas­no­go­vor­ni­ka kvar­te­ta te­no­ra, naj­šut­lji­vi­ji od njih je i naj­sves­tra­ni­ji. Vla­di­mir Ga­rić pr­vi je te­nor split­skog Cam­bi­ja, ali se oku­šao i na da­ska­ma split­skog HNK, gdje je nas­tu­pao u ope­ra­ma Ni­ko­la Šu­bić Zrinj­ski i Car­men. Osim to­ga, Ga­rić svi­ra gi­ta­ru u jazz i blu­es sas­ta­vu Ot­pri­li­ke ova­ko. – Ni­je ne­uobi­ča­je­no da se klap­ski pje­va­či oku­ša­ju u ope­ri. Čes­to me pi­ta­ju što mi je dra­že, kla­pa ili ope­ra, a ja se ni­ka­ko ne mogu od­lu­či­ti – ka­že Ga­rić. Osim obra­da, te­no­ri pri­pre­ma­ju i pr­vi za­jed­nič­ki singl. – In­ten­ziv­no smo u po­tra­zi za onom pr­vom pra­vom pje­smom, za ko­ju že­li­mo da odjek­ne i iz­van gra­ni­ca Hr­vat­ske. Od­go­vor­no tvr­dim da mo­že­mo us­pje­ti va­ni. Mo­žda zvu­či pre­ten­ci­oz­no, no mi smo bo­lji pje­va­či i od Il Di­va i Il Vo­la. Ka­da bi­smo iza se­be ima­li svu pro­du­cent­sku i pro­pa­gan­d­nu ma­ši­ne­ri­ju kao i oni, si­gur­no je da bi­smo ima­li i više us­pje­ha u Eu­ro­pi – za­klju­čio je Sti­pa­ni­čev.

Na­rod­ni ra­dio ulo­žio je u no­ve stu­dij­ske pros­to­re. a taj naj­mo­der­ni­ji stu­dio u Eu­ro­pi otvo­rit će Pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić. U glaz­be­nom pro­gra­mu su­dje­lo­vat će Petar Gra­šo. Ton­či Hu­ljić i Mia Ne­go­ve­tić.

NIVES CELZIJUS: Biv­ši muž kri­ti­zi­rao me da glu­mim očaj­ni­cu ko­ja ne­ma deč­ka kad on zna da imam 30 kan­di­da­ta ko­ji se jav­lja­ju, a ja ni­sam za­in­te­re­si­ra­na.

DA­VOR PUKLAVEC/PIXSELL

Bi­li su zvi­jez­de ve­če­ri na nas­tu­pu Kla­pe u Li­sin­skom i ta­da je sve kre­nu­lo uz­br­do

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.