U Za­dru iz­da­na nov­ča­ni­ca s li­kom Kre­še Ćo­si­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Sav pri­hod od pro­da­je Udru­ga Kre­ši­mir Ćo­sić is­ko­ris­tit će za sti­pen­di­ra­nje ta­len­ti­ra­nog mla­dog pli­va­ča PK Ja­de­ra Le­ona Bav­de­ka (17) Kad su ga već za­bo­ra­vi­li u Hr­vat­skom ko­šar­ka­škom sa­ve­zu i pro­pus­ti­li na 21. go­diš­nji­cu smr­ti od­ni­je­ti vi­je­nac na nje­go­vo mi­ro­goj­sko po­či­va­li­šte, le­gen­dar­nog Kre­ši­mi­ra Ćo­si­ća nje­go­vi Za­dra­ni ne za­bo­rav­lja­ju. U po­vo­du 20. ob­ljet­ni­ce Ćo­si­će­va ula­ska u Ko­šar­ka­šku ku­ću slav­nih, priz­na­ti gra­fič­ki umjet­nik Zlat­ko Ja­kuš (70), ina­če ro­dom Za­grep­ča­nin, iz­dao je me­mo­ra­bi­li­ju s Kre­ši­nim li­kom. Je­dins­tve­na je to nov­ča­ni­ca u edi­ci­ji od sa­mo 1500 ko­ma­da, pres­ti­žan su­ve­nir na ra­dost broj­nih ko­lek­ci­ona­ra, ko­ja je pred­stav­lje­na u če­t­vr­tak u Mu­ze­ju an­tič­kog stak­la u Za­dru. Ja­kuš je jedan od sa­mo 60 umjet­ni­ka ko­ji iz­ra­đu­ju po­štan­ske mar­ke u du­bo­kom ti­sku, a hr­vat­skoj jav­nos­ti poznat je kao autor pr­ve hr­vat­ske nov­ča­ni­ce – hr­vat­skog di­na­ra – te pr­ve po­štan­ske mar­ke Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Ja­kuš je iz­ra­dio i broj­ne vri­jed­nos­ni­ce di­ljem svi­je­ta, a nje­go­va mar­ka šved­ske po­šte svo­je­vre­me­no je pro­gla­še­na naj­ljep­šom mar­kom na svi­je­tu. – Odu­vi­jek sam že­lio iz­ra­di­ti vri­jed­nos­ni­cu ko­ja će odra­ža­va­ti vri­jed­nost ka­ko gra­da Za­dra ta­ko i jed­ne od nje­go­vih naj­ve­ćih sport­skih le­gen­di – ka­zao je autor. Me­mo­ra­bi­li­ja s Kre­ši­nim li­kom s red­nim bro­jem 0000 pri­pa­la je Ćo­si­će­voj su­pru­zi Ljer­ki ko­ja se na pred­stav­lja­nju po­ja­vi­la u druš­tvu si­na Pe­tra Kre­ši­mi­ra.

Po­čas­na nov­ča­ni­ca po­sve­će­na Kre­ši­mi­ru Ćo­si­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.