Ta­li­ja­ni za dr­ža­vu ra­de 154 dana, a Špa­njol­ci 126

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Ta­li­ja­ni su danas po­če­li ra­di­ti za se­be. Do sa­da su ra­di­li za dr­ža­vu. Pet mje­se­ci ra­da za po­rez i on­da “tax fre­edom day”. Udru­ga obrt­ni­ka i ma­lih po­du­zet­ni­ka (CIGA) iz Mes­tre, ko­ja objav­lju­je pri­lič­no pre­ciz­ne eko­nom­ske ana­li­ze, iz­ra­ču­na­la je da ove go­di­ne tre­ba ra­di­ti 154 dana za po­rez, tri rad­na dana ma­nje ne­go proš­le go­di­ne, ali pet dana više ne­go pri­je 20 go­di­na. Zna­či li to da po­rez­ni pri­ti­sak ove go­di­ne po­pu­šta? Mo­žda je za­bi­lje­žio ma­li pad, ali bi od slje­de­će go­di­ne vla­da tre­ba­la sma­nji­ti po­rez ko­ji pla­ća­ju tvrt­ke jer sa­mo se ta­ko, pre­po­ru­ču­je OECD, ali i gu­ver­ner ta­li­jan­ske sre­diš­nje ban­ke Ig­na­zio Vis­co, mo­že po­tak­nu­ti eko­no­mi­ja. Od po­čet­ka kri­ze ta­li­jan­ska je eko­no­mi­ja 2015. pr­vi put za­bi­lje­ži­la po­rast, ali da bi se os­tva­rio pot­pu­ni rast bez stra­ha od po­vrat­ka u re­ce­si­ju, po­treb­ni su no­vi po­ti­ca­ji, dr­ži Vis­co. Pro­izvod­nju se mo­že po­tak­nu­ti sma­nje­njem po­re­za i pro­da­jom dr­žav­nih di­oni­ca u tvrt­ka­ma kao što su po­šta (ta­li­jan­ska vla­da proš­le je go­di­ne pro­da­la 40 pos­to di­oni­ca po­šte, a ove go­di­ne

još 29,7%), že­ljez­ni­ce... Da bi se sma­nji­li po­re­zi, tre­ba sma­nji­ti dr­žav­ne tro­ško­ve. Na­ime, 2015. u Ita­li­ji se za dr­žav­ne po­tre­be ra­di­lo do 7. lip­nja, 11 dana više od pro­sje­ka u EU. Od ve­li­kih ze­ma­lja sa­mo se u Fran­cu­skoj ra­di­lo du­že za dr­ža­vu (174 dana) ne­go u Ita­li­ji, a u Nje­mač­koj je “tax fre­edom day” sti­gao na­kon 145 dana, od­nos­no 12 dana pri­je ne­go u Ita­li­ji. U Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji čak 30 dana pri­je pres­ta­lo se ra­di­ti za dr­žav­nu bla­gaj­nu, od­nos­no na­kon 127 dana, a u Špa­njol­skoj na­kon 126 dana. Što to zna­či? Ako Ita­li­ja že­li biti kon­ku­rent­ni­ja na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu, mo­ra sni­zi­ti ci­je­nu pro­izvod­nje i sma­nji­ti po­rez­ni pri­ti­sak. Dok se u europ­skim dr­ža­va­ma ras­prav­lja o to­me ka­ko po­tak­nu­ti eko­no­mi­ju, u Hr­vat­skoj je na dnev­nom re­du sa­mo to gdje će tko sje­di­ti u Vla­di, od­nos­no ži­vje­ti na ra­čun hr­vat­skih po­rez­nih obvez­ni­ka. Is­to­dob­no, u pet hr­vat­skih lu­ka (Rijeka, Zadar, Split, Plo­če i Du­brov­nik) u proš­loj je go­di­ni pre­to­va­re­no sa­mo 19 mi­li­ju­na tona ro­be, a u Ita­li­ji sa­mo u Tr­stu 57 mi­li­ju­na tona i to ve­ći­nom ro­be s Da­le­kog is­to­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.