Inver­ter­ski kli­ma­ure­đa­ji danas su pos­ta­li imperativ

Ključ­na je to stav­ka pri oda­bi­ru kli­me jer do­no­si ušte­du i do 50%

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Antonela Vukorepa antonela.vukorepa@ve­cer­nji.net

Kli­ma-ure­đa­ji mo­der­ne ge­ne­ra­ci­je ja­ko su šted­lji­vi, ima­ju sen­zo­re po­kre­ta i svje­tla, wi-fi funk­ci­ju... Sve to ko­šta, ali se i du­go­roč­no is­pla­ti

Ka­da je ri­ječ o oda­bi­ru kli­ma-ure­đa­ja, lju­di iz bran­še danas su u pra­vi­lu su­glas­ni s jed­nim – sva­ka­ko uz­mi­te mo­del s inver­ter­skom teh­no­lo­gi­jom. Na­ime, ako se već spre­ma­te na kup­nju, ulo­ži­te u ure­đaj ko­ji će vam du­go­roč­no do­ni­je­ti ušte­du. Inver­ter­ske kli­me već su prak­tič­ki pos­ta­le stan­dard i naj­češ­ći iz­bor ve­ći­ne ku­pa­ca jer do­no­se osjet­nu ušte­du i je­di­ne za­do­vo­lja­va­ju mi­ni­mal­nu ener­get­sku efi­kas­nost, dok se os­ta­li ure­đa­ji čak ne bi tre­ba­li ni pro­da­va­ti na­kon ula­ska Hr­vat­ske u Eu­rop­sku uni­ju.

Ušte­di­te i “dvije kli­me”

– Inver­ter­ska teh­no­lo­gi­ja omo­gu­ću­je ma­nju po­troš­nju elek­trič­ne ener­gi­je, i to do 50 pos­to, br­že pos­ti­za­nje i re­gu­la­ci­ju že­lje­ne tem­pe­ra­tu­re te ve­ću ugod­nost bo­rav­ka u kli­ma­ti­zi­ra­nom pros­to­ru. Us­to, važ­no je obra­ti­ti po­zor­nost na ener­get­ski raz­red ure­đa­ja. Ušte­da se mo­že iz­ra­zi­ti ta­ko da za ne­ko­li­ko go­di­na, ko­ri­šte­njem A+++ kli­ma-ure­đa­ja, mo­že­te “ušte­dje­ti” jedan do dva kli­ma-ure­đa­ja – is­ti­če Ana Ma­tić iz tvrt­ke MB Fri­go. Us­to, Fond za za­šti­tu oko­li­ša nas­tav­lja s ne­po­vrat­nim po­ti­ca­ji­ma od 800 kn za kup­nju svih ku­ćan­skih A+++ ure­đa­ja, pa ta­ko i kli­ma. Osim inver­ter­ske, da­naš­nje kli­me mogu se po­di­či­ti ni­zom na­pred­nih teh­no­lo­gi­ja ko­je is­kus­tvo hla­đe­nja pros­to­ra mogu uči­ni­ti ugod­ni­jim. To su, pri­mje­ri­ce, fil­tri­ra­nje zra­ka ko­ris­no za one s diš­nim pro­ble­mi­ma, mi­ni­mal­na ra­zi­na bu­ke, ioni­za­tor zra­ka ko­ji će ne­utra­li­zi­ra­ti utje­ca­je mag­net­nog i elek­trič­nog zra­če­nja od TV-a, ra­ču­na­la, mo­bi­te­la, wi-fi funk­ci­ja za kon­tro­li­ra­nje kli­ma-ure­đa­ja i iz­van do­ma... Ne­ki od pro­izvo­đa­ča ima­ju i ra­zvi­je­nu funk­ci­ju de­tek­to­ra po­kre­ta i svje­tla. Zrak se us­mje­ra­va ta­ko da ne pu­še di­rek­t­no na oso­be u pros­to­ri­ji, od­nos­no sen­zor svje­tla de­tek­ti­ra pro­mje­ne u in­ten­zi­te­tu sun­če­ve svje­tlos­ti i pre­ma to­me re­gu­li­ra tem­pe­ra­tu­ru zra­ka u pros­to­ri­ji. Sve je ve­ća po­traž­nja za funk­ci­jom On/Of­ff card ko­ja omo­gu­ću­je uklju­či­va­nje/is­klju­či­va­nje ure­đa­ja vanj­skim kon­tak­tom (ulaz­na vra­ta, pro­zo­ri...) – do­da­je Ana Ma­tić.

Pa­zi­te na ser­vis

Pri­je kup­nje kli­ma-ure­đa­ja ipak bi se bi­lo naj­bo­lje sa­vje­to­va­ti s osob­ljem spe­ci­ja­li­zi­ra­nih tr­go­vi­na, a ne­ke od njih pre­zen­ti­ra­ju uklju­če­ne kli­ma-ure­đa­je u svojim pro­daj­nim cen­tri­ma, što je naj­bo­lja pri­li­ka pro­vje­ri­ti ka­ko ra­de. – Vr­lo je bit­no da kup­lje­ni kli­ma-ure­đaj do­la­zi od kva­li­tet­nog dis­tri­bu­te­ra ko­ji ras­po­la­že ov­la­šte­nom ser­vis­nom mre­žom. Kli­ma-ure­đaj tre­ba ugra­di­ti struč­na i ov­la­šte­na oso­ba, ko­ju an­ga­ži­ra dis­tri­bu­ter. U slu­ča­ju da sami ugra­đu­je­te kli­ma-ure­đaj ili neo­v­la­šte­ni ser­vi­ser/mon­ta­žer, on­da gu­bi­te ga­ran­ci­ju – do­da­la je Ana Ma­tić iz MB Fri­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.