Kol­noa sus­ta­vi za­šti­te pru­ža­ju bez­bri­žan od­mor!

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Cilj kam­pa­nje je po­tak­nu­ti lju­de da inves­ti­ra­ju u osi­gu­ra­nje svog do­ma, a na ak­ci­ji su i be­žič­ni i ži­ča­ni alar­m­ni sus­ta­vi

Kao i sva­ke go­di­ne u ovo do­ba, kao tvrt­ka ko­ja se ba­vi sus­ta­vi­ma za­šti­te, po­kre­će­mo kam­pa­nju ko­joj je cilj osvi­jes­ti­ti gra­đa­ne da za­šti­te svo­ju imo­vi­nu i se­be. Ove go­di­ne po­kre­nu­li smo kam­pa­nju na druš­tve­nim mre­ža­ma pod na­zi­vom „BEZ­BRI­ŽAN OD­MOR“, ko­joj je jedan od ci­lje­va upo­zo­ri­ti na po­rast pro­va­la, ka­ko ti­je­kom go­di­ne, a na­ro­či­to ti­je­kom go­diš­njih od­mo­ra. Kao kraj­nji rezultat kam­pa­nje že­li­mo po­tak­nu­ti lju­de da ulo­že u si­gur- nos­ne sus­ta­ve, a to­me pri­do­no­si­mo svo­jom ak­ci­jom na be­žič­ne i ži­ča­ne alar­m­ne sus­ta­ve! Do­volj­no je kon­tak­ti­ra­ti s na­ma na ma­il info@sus­ta­vi­zas­ti­te.hr ili na­zva­ti na 01/3756-288! Kol­noa sus­ta­vi za­šti­te si­no­nim su za si­gur­nost već 20 go­di­na na po­dru­čju cijele RH. Du­go­go­diš­nje is­kus­tvo te iz­nim­no kva­li­tet­ni si­gur­nos­ni sus­ta­vi, ba­zi­ra­ni is­klju­či­vo na EU pro­izvo­đa­či­ma, ga­ran­ti­ra­ju kva­li­te­tu i du­go­vječ­nost. Uz si­gur­nos­na rje­še­nja kao što su alar­m­ni sus­ta­vi, vi­de­onad­zor, va­tro­do­ja­va, kon­tro­la pris­tu­pa i vi­de­opor­ta­fo­ni­ja, nu­di­mo i sus­ta­ve po­put evi­den­ci­je rad­nog vre­me­na te pra­će­nje vo­zi­la, mo­to­ci­ka­la i plo­vi­la!

Uz alar­m­ne sus­ta­ve, vi­de­onad­zor, va­tro­do­ja­vu, mo­gu­će je uves­ti i sus­ta­ve evi­den­ci­je rad­nog vre­me­na te pra­će­nje vo­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.