21 go­di­nu pos­li­je ra­ta min­ska po­lja ugro­ža­va­ju život po­la mi­li­ju­na lju­di

Hr­vat­ski cen­tar za raz­mi­ni­ra­nje i vlas­ni­ci 47 tvrt­ki ko­je se ba­ve tim pos­lom me­đu­sob­no se op­tu­žu­ju za ma­ki­na­ci­je, pi­ro­teh­ni­ča­ri stra­hu­ju za si­gur­nost, a dr­ža­vu – ni­je bri­ga

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Pi­še Ma­ri­na Bo­ro­vac

Pma­ri­na.bo­ro­vac@ve­cer­nji.net ro­ble­mi ve­za­ni uz nas pi­ro­teh­ni­ča­re vr­lo su kom­plek­s­ni i za nji­ho­vo rje­ša­va­nje ne­ma za­in­te­re­si­ra­nih stra­na. Sa­mo da na­ve­dem da postoje tri sin­di­ka­ta, dvije udru­ge pos­lo­da­va­ca, ne­je­dins­tve­ni pi­ro­teh­ni­ča­ri, Hr­vat­ski cen­tar za raz­mi­ni­ra­nje i Mi­nis­tar­stvo unu­tar­njih pos­lo­va ko­ji po­go­du­ju po­je­din­ci­ma i gru­pa­ma. I na kra­ju Vla­din ured za raz­mi­ni­ra­nje ko­ji ne ra­di ni­šta, sa­mo cr­pi no­vac iz pro­ra­ču­na na­mi­je­njen za ne­po­sred­no raz­mi­ni­ra­nje. Ako se ne­što i po­kre­ne, poč­ne se vr­tje­ti u krug i na kra­ju se sve vra­ti na staro – ri­je­či su pi­ro­teh­ni­ča­ra iz Sla­vo­ni­je ko­ji je u se­dam go­di­na sta­ža na raš­čiš­ća­va­nju min­skih po­lja pro­mi­je­nio tri tvrt­ke. U jed­noj mu je pos­lo­da­vac os­tao du­žan pet pla­ća i te­ren­skih do­da­ta­ka pa ga je tu­žio i do­bio spor, ali svo­ja po­tra­ži­va­nja ne mo­že na­pla­ti­ti jer je gaz­da za­tvo­rio tvrt­ku. I za­tim otvo­rio dru­gu, ta­ko­đer za raz­mi­ni­ra­nje. Jer za­kon mu to ne pri­je­či. Je li to za­to što za rje­ša­va­nje na­go­mi­la­nih pro­ble­ma o ko­jem su ne­dav­no na pro­s­vje­du pro­go­vo­ri­li i pi­ro­teh­ni­ča­ri – odas­lav­ši zas­tra­šu­ju­ći apel da min­ska po­lja ni na­kon njih ni­su čis­ta i da na te­ren ko­ji su pre­gle­da­li ne bi pus­ti­li svo­ju dje­cu – za­is­ta ne­ma za- in­te­re­si­ra­nih stra­na? Ili su raz­log in­te­res­ne sku­pi­ne umre­že­ne s po­li­ti­kom ko­je se svih ovih go­di­na mo­ta­ju oko bu­dže­ta za raz­mi­ni­ra­nje u ko­jem su mi­li­ju­ni i mi­li­ju­ni ku­na ili pak to što se u pos­lu s raz­mi­ni­ra­njem go­di­na­ma za­is­ta mu­lja­lo na sve stra­ne? No sa­da je sa­svim iz­vjes­no da Hr­vat­ska do 1. ožuj­ka 2019. ne­će biti očiš­će­na od mi­na. A ka­da će biti, u ovom tre­nut­ku nit­ko ne zna. Kraj­nji se rok ne pre­ci­zi­ra ni u na­cr­tu pri­jed­lo­ga no­vog Na­ci­onal­nog pro­gra­ma pro­tu­min­skog dje­lo­va­nja, ko­ji je u iz­ra­di, a ko­ji bi se na­kon jav­ne ras­pra­ve tre­bao na­ći pred Vla­dom, ako je bu­de. Za raz­mi­ni­ra­nje su os­ta­la još 467,4 če­tvor­na ki­lo­me­tra na po­dru­čju 68 gra­do­va i op­ći­na u Lič­ko- senj­skoj (145,2 km2), Si­sač­ko-mos­la­vač­koj (80,6 km2), Osječ­ko-ba­ranj­skoj (61,5 km2), Kar­lo­vač­koj (53,4 km2), Za­dar­skoj (40,2 km2), Po­že­ško-sla­von­skoj (30,5 km2), Ši­ben­sko-knin­skoj (28,5 km2), Split­sko- dal­ma­tin- skoj (22,2 km2) i Brod­sko-po­sav­skoj (2,5 km2) žu­pa­ni­ji. Na toj je min­ski sum­nji­voj po­vr­ši­ni evi­den­ti­ran 44.981 komad min­sko- eks­plo­ziv­nih sred­sta­va kao i ve­lik broj ra­za­su­tih ne­ubo­ji­tih eks­plo­ziv­nih sred­sta­va. Zbog neo­čiš­će­nih min­skih po­lja iz­rav­no su ugro­že­ni ži­vo­ti 516.330 lju­di, od­nos­no 12 pos­to hr­vat­skog sta­nov­niš­tva. Taj pre­os­ta­li dio pos­la za pi­ro­teh­ni­ča­re će biti i naj­te­ži; os­ta­lo im je od mi­na očis­ti­ti šu­me i ne­pris­tu­pač­ne pre­dje­le ko­ji su dva de­set­lje­ća od ra­ta za­ras­li u ko­rov i ši­ka­ru. S pra­vom ili ne, ali mno­gi se pi­ta­ju ko­li­ko će tek mi­na na tim po­dru­čji­ma os­ta­ja­ti ako su na rav­ni­ci ne­da­le­ko od pr­vih ku­ća la­ni u Ce­ri­ću kod Vin­ko­va­ca na­kon raz­mi­ni­ra­nja os­ta­la dva PROM-a, tri ten­kov­ske mi­ne, dvije pje­šač­ke PMA1 i jed­na gra­na­ta 20 mm, 30 me­ta­ka ka­li­bra 7,62 i jed­na ruč­na ku­mu­la­tiv­na mi­na M80. No, una­toč tom pro­na­la­sku, upri­li­če­na je sve­ča­na ce­re­mo­ni­ja do­dje­le cer­ti­fi­ka­ta Vu- ko­var­sko-sri­jem­sko žu­pa­ni­ji da je čis­ta od mi­na ia­ko to po­dru­čje ni­je bi­lo po­nov­no raz­mi­ni­ra­no.

‘Na­tje­ča­ji se na­mje­šta­ju’

Ka­da je 2009. go­di­ne do­ne­sen Na­ci­onal­ni pro­gram, min­ski sum­nji­vo je bi­lo 954,5 če­tvor­na ki­lo­me­tra za či­je je čiš­će­nje tre­ba­lo osi­gu­ra­ti ukup­no 4.187,000.000 ku­na. Da je sve os­ta­lo po pla­nu, sa­da bi pod mi­na­ma bi­lo oko 150 če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra ma­nje. Ali osom ove i proš­le go­di­ne, nov­ca za raz­mi­ni­ra­nje bi­lo je pu­no ma­nje ne­go što je pla­ni­ra­no i osi­gu­ra­no je tek 68 pos­to po­treb­nih sred­sta­va, zbog če­ga se i ra­di­lo ma­nje, a ci­je­ne su se uru­ša­va­le pa se danas ore­zi­va­nje ži­vi­ce više pla­ća ne­go raz­mi­ni­ra­nje. Pos­to­ji ne­ko­li­ko is­ti­na za­što je ta­ko i za­što Hr­vat­ska ne­će u pla­ni­ra­nom ro­ku biti očiš­će­na od mi­na. O pro­ble­mi­ma u sus­ta­vu hu­ma­ni­tar­nog raz­mi­ni­ra­nja raz­go­va­ra­li smo s pi­ro­teh­ni­ča­ri­ma, pos­lo­dav­ci­ma i pred­stav­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.