Na Eu­ru ‘igra’ i čvr­sta va­lu­ta – do­ma­ći­ni­ma 1,26 mi­li­jar­di € za­ra­de

Jes­te li mo­žda ču­li za Hi­sen­se? Ne? A za SOCAR? Ni za nj? Do­bro, os­ta­li su spon­zo­ri EP-a pu­no poz­na­ti­ji, ali kao i uvi­jek na ve­li­kim na­tje­ca­nji­ma pri­ča­ju po­seb­nu pri­ču

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Pi­še Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net

Bi­li smo me­đu onim sret­ni­ci­ma ko­ji su vi­dje­li uži­vo ba­rem dio pu­ta do naj­ve­ćeg us­pje­ha hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je 1998. Sve i da ni­kak­vog us­pje­ha ni­je bi­lo, sva-

ka­ko bi­smo taj do­ga­đaj do­ži­vot­no pam­ti­li. Naj­ve­ći no­go­met­ni spek­takl bio je ne­vje­ro­jat­no efi­kas­no or­ga­ni­zi­ran. Po­li­ci­je nig­dje, osim po­zor­ni­ka ili u slu­ča­je­vi­ma su­ko­ba ka­da bi se in­ter­vent­ne sna­ge po­ja­vi­le u ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Ipak, smrt jed­nog po­li­caj­ca, ko­ju je obi­lje­žio i hr­vat­ski iz­bor­nik Ći­ro Bla­že­vić no­se­ći iz po­što­va­nja po­li­cij­sku ka­pu, za­sje­ni­la je di­je­lom ina­če uzor­nu or­ga­ni­za­ci­ju na­tje­ca­nja. No, gle­da­ju­ći iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve, jedan život u od­no­su na de­set­ke ži­vo­ta od­ne­se­nih u te­ro­ris­tič­kim na­pa­di­ma go­to­vo da je sa­mo ža­los­na fus­no­ta. Ja­ko je te­ško vje­ro­va­ti da će se po­no­vi­ti sk­lad i za­jed­niš­tvo iz­me­đu na­vi­ja­ča s raz­li­či­tih kon­ti­ne­na­ta ko­je smo gle­da­li na Mon­di­alu ‘98. Zna­ju to i or­ga­ni­za­to­ri. Pa­ri­ška je gra­do­na­čel­ni­ca An­ne Hi­dal­go zbog naj­a­ve mo­gu­ćih na­pa­da te­ro­ris­ta udvos­tru­či­la osi­gu­ra­nje oko elit­nog sta­di­ona St. De­nis i na ključ­nim toč­ka­ma u gra­du.

Fi­nan­cij­ski pro­zo­ri

Umjes­to ci­je­ne od 12 mi­li­ju­na eu­ra, si­gur­nos­ni tro­ško­vi na­ras­li su na dvos­tru­ki iz­nos. Po­go­to­vo su si­gur­nos­no ra­nji­ve fan zo­ne u ko­ji­ma će se okup­lja­ti na­vi­ja­či bez ulaz­ni­ca ka­ko bi utak­mi­ce gle­da­li na ve­li­kim ekra­ni­ma. Pro­cje­nju­je se da će ih u svih de­set gra­do­va u ko­ji­ma se pr­vens­tvo odr­ža­va biti oko pet mi­li­ju­na. Jas­no, na­vi­ja­či ni­su jedini raz­log za pot­pu­nu si­gur­nost. Ka­da se zbro­je vri­jed­nos­ti sa­mo de­set naj­skup­ljih mom­ča­di ko­je će nas­tu­pi­ti na na­tje­ca­nju do­bi­je se vr­to­gla­vi iz­nos – 3,84 mi­li­jar­de eu­ra! Ka­da zbro­ji­te vri­jed­nost nji­ho­vih naj­skup­ljih igra­ča do­bi­je se ta­ko­đer im­pre­siv­na su­ma – 570 mi­li­ju­na eu­ra. Ci­je­la mom­čad Ma­đar­ske pro­ci­je­nje­na je na 28 mi­li­ju­na eu­ra, naj­ma­nje na pr­vens­tvu, što je če­t­vr­ti­na ci­je­ne jed­nog Ro­nal­da ko­jeg je tvrt­ka ING pro­ci­je­ni­la na 104 mi­li­ju­na eu­ra. Od­mah je jas­no da se od ova­ko sku­pe pos­ta­ve ko­ja će, uz os­ta­lih 14 mom­ča­di, odi­gra­ti 51 utak­mi­cu u de­set fran­cu­skih gra­do­va, oče­ku­je pu­no. Pro­cje­nju­je se da će ih uži­vo na sta­di­oni­ma gle­da­ti dva i pol mi­li­ju­na na­vi­ja­ča, no pu­no su am­bi­ci­oz­ni­ji fi­nan­cij­ski ci­lje­vi. Ue­fa oče­ku­je od spon­zo­ra 400 mi­li­ju­na eu­ra, još 500 mi­li­ju­na tre­ba­le bi do­ni­je­ti ulaz­ni­ce i dru­ge us­lu­ge na­vi­ja­či­ma ko­ji su za njih volj­ni pla­ti­ti, dak­le ono što se u mo­der­nom žar­go­nu zo­ve “hos­pi­ta­lity”. A ni to se ne či­ni ta­ko pu­no zna li se da se od TV pra­va oče­ku­je mi­li­jar­da eu­ra, za što se do­bi­va po­ku­šaj da ulo­vi­te do­bar dio oče­ki­va­nog ko­la­ča od oko 150 mi­li­ju­na gle­da­te­lja ko­ji će Eu­ro 2016. gle­da­ti is­pred te­le­vi­zo­ra. Ka­da to­me pri­bro­ji­mo 250.000 no­će­nja ko­li­ko ih se oče­ku­je od mom­ča­di, služ­be­nog osob­lja, su­da­ca, no­vi­na­ra i do­bav­lja­ča, on­da nam se otva­ra još jedan fi­nan­cij­ski pro­zor. A to je no­go­met­ni tu­ri­zam. Za­vi­ri­te li u ne­ki od onli­ne bo­oking ser­vi­sa ot­krit će­te da su ci­je­ne smje­šta­ja u Fran­cu­skoj znat­no po­vi­še­ne, čak 161 pos­to, iz­ra­ču­na­li su ne­ki bri­tan­ski me­di­ji, u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne bez ve­li­kog na­tje­ca­nja. Pro­sječ­na je ci­je­na so­be u gra­do­vi­ma gdje će se igra­ti 36 utak­mi­ca po sku­pi­na­ma 298 eu­ra za noć. Naj­vi­še je po­sku­pio Lil­le gdje su ci­je­ne sko­či­le za iz­daš­nih 427 pos­to. Ni­su Fran­cu­zi zlo­čest i kse­no­fo­ban na­rod pa to ra­de na­mjer­no, ne­go je to jed­nos­tav­no trend. U jed­nom ir­skom me­di­ju na­vo­di se da je smje­štaj za vri­je­me Svjet­skog rag­bij­skog ku­pa proš­le go­di­ne u Wa­le­su, toč­ni­je u Car­dif­fu, sko­čio ni ma­nje ni više ne­go za 1095 pos­to. Rje­še­nje će za na­vi­ja­če biti pri­lič­no jed­nos­tav­no, os­ta­jat će u su­sjed­nim zem­lja­ma. Sta­di­oni na ko­ji­ma će utak­mi­ce gle­da­ti oni sret­ni­ci ko­ji kar­te ima­ju za sva­ko na­tje­ca­nje, pa ta­ko i za ovo, po­seb­na su pri­ča. Sa­svim je si­gur­no da se u Fran­cu­skoj si­gur­no ne­će do­go­di­ti ono što se na­kon odr­ža­va­nja Svjet­skog pr­vens­tva 2010. go­di­ne do­go­di­lo u Juž­no­afrič­koj Re­pu­bli­ci – da se sta­di­oni ko­ris­te kao par­ki­ra­li­šta, vr­to­vi ili jed­nos­tav­no za svad­be. Ali, fran­cu­ske je sta­di­one tre­ba­lo te­me­lji­to ob­no­vi­ti jer je pro­ci­je­nje­no da su pu­no in­fe­ri­or­ni­ji u od­no­su na mo­der­na sta­di­on­ska zda­nja u En­gle­skoj i Nje­mač­koj. Od de­set sta­di­ona na ko­ji­ma će se igra­ti utak­mi­ce, če­ti­ri su sa­svim no­va, u Bor­de­auxu, Lil­leu, Lyo­nu i Ni­ci. Pet ih je ob­nov­lje­no, i to u Len­su, Mar­se­il­leu, Pa­ri­zu, Sa­int-Eti­en­neu i To­ulo­useu. Pro­cje­nju­je se da je sve to ukup­no sta­ja­lo 1,7 mi­li­jar­di eu­ra, a 62 pos­to nov­ca da­li su pri­vat­ni inves­ti­to­ri te 38 pos­to jav­ni sek­tor. Ovi ra­do­vi do­ni­je­li su 20.000 no­vih rad­nih mjes­ta, od to­ga pet ti­su­ća stal­nih. Vje­ru­je­mo da ne tre­ba po­seb­no is­ti­ca­ti da se ra­di o vr­lo mo­der­nim zda­nji­ma. No­vi Sta­de de Ni­ce osmišljen je ta­ko da mak­si­mal­no šte­di ener­gi­ju pri­rod­nom ven­ti­la­ci­jom te mak­si­mal­nim is­ko­ri­šte­njem dnev­nog svje­tla. Na ve­ći­nu sta­di­ona stav­lje­ni su so­lar­ni pa­ne­li, a na Sta­de de Ve­lo­dro­me u Mar­se­il­leu čak i mi­kro vje­tro­tur­bi­ne, ali i sus­tav za re­cir­ku­la­ci­ju to­plin­ske ener­gi­je. Se­dam od de­set sta­di­ona ima­ju sus­ta­ve za pri­kup­lja­nje kiš­ni­ce, svi su sta­di­oni iz­rav­no dos­tup­ni jav­nim pri­je­vo­zom. Ne­što što će mno­gi­ma biti važ­no – ne­ma pu- še­nja ni na jed­nom od sta­di­ona, u što su uklju­če­ne i elek­tro­nič­ke ci­ga­re­te. U pri­či o sta­di­oni­ma sva­ka­ko tre­ba is­tak­nu­ti onaj u Lyo­nu.

Ma­nje za tran­sfe­re

Sta­de de Lyon za­mi­je­nit će Sta­de Ger­land na ko­jem je Olym­pique iz to­ga gra­da igrao od 1950. go­di­ne. Taj sta­di­on, otvo­ren 9. si­ječ­nja, okos­ni­ca je 50 hek­ta­ra ve­li­kog sport­skog kom­plek­sa. To je ujed­no i pr­vi sta­di­on u Fran­cu­skoj ko­je­mu je u ci­je­los­ti vlas­nik no­go­met­ni klub, a on­dje je uo­bi­ča­je­no da su klu­bo­vi naj­mo­prim­ci. In­s­pi­ra­ci­ja za ta­kav po­tez bio je Ar­se­na­lov sta­di­on Emi­ra­tes. Po­tak­nu­ti ti­me, u Lyo­nu su od­lu­či­li ulo­ži­ti 405 mi­li­ju­na eu­ra u ci­je­li kom­pleks oče­ku­ju­ći da će im go­diš­nji pri­ho­di po­ras­ti za 40 do 50 mi­li­ju­na eu­ra, pri­je sve­ga zbog ve­ćeg pri­ho­da od utak­mi­ca kod ku­će. Ula­ga­nje u sta­di­on zna­či ma­nje nov­ca za tran­sfe­re, pa će se Lyon, dok se ulo­že­no ne vra­ti, os­la­nja­ti na svo­ju no­go­met­nu ško­lu. Fran­cu­zi oče­ku­ju da im se svi ti na­po­ri i vra­te, i to u čvr­stoj va­lu­ti. Pe­dant­no su ta­kav pro­ra­čun pre­pus­ti­li ins­ti­tu­tu CDES spe­ci­ja­li­zi­ra­nom za pro­cje­ne prav­nih i eko­nom­skih uči­na­ka u spor­tu. Oni mis­le da će na Eu­ru 2016. Fran­cu­ska za­ra­di­ti oko 1,27 mi­li­jar­di. Re­dom, 593 mi­li­ju­na eu­ra na­vi­ja­či će os­ta­vi­ti na sta­di­oni­ma, 195 mi­li­ju­na u fan zo­na­ma, a po­troš­nja ko­ju će os­tva­ri­ti or­ga­ni­za­tor iz­no­sit će oko 478 mi­li­ju­na eu­ra. Sve je to no­vac ko­ji u Fran­cu­skoj ne bi bio po­tro­šen da se ne odr­ža­va Europ­sko no­go­met­no pr­vens­tvo. I to bez mul­ti­pli­ka­to­ra ili ne­ga­tiv­nih fak­to­ra po­put gu­bit­ka po­troš­nje tu­ris­ta ko­ji su od­lu­či­li da u tom raz­dob­lju ne­će ići u Fran­cu­sku upra­vo zbog odr­ža­va­nja ve­li­ko­ga no­go­met­nog na­tje­ca­nja. Pri­hod od po­re­za os­tva­re­nih na pro­da­ji ka­ra­ta i u tu­ris­tič­koj po­troš­nji pro­cje­nju­je se na 180 mi­li­ju­na eu­ra. Više od 26.000 no­vih rad­nih mjes­ta po­ja­vit će se ove go­di­ne u Fran­cu­skoj uz onih 20.000 ve­za­nih uz grad­nju i ob­no­vu sta­di­ona. Ka­da se pri­bro­je se­zon­ski rad­ni­ci, pro­cje­na ras­te na 94.000 za­pos­le­nih, a tu je i šest i pol ti­su­ća vo­lon­te­ra. Kao i uvi­jek, spon­zo­ri pri­ča­ju po­seb­nu pri­ču. Jes­te li mo­žda ču­li za Hi­sen­se? Ne? To je

Od TV pra­va Ue­fa oče­ku­je mi­li­jar­du eu­ra te da će 150 mi­li­ju­na lju­di gle­da­ti te­le­vi­zij­ske pri­je­no­se. Tre­ba do­da­ti i 250.000 no­će­nja ko­je će os­tva­ri­ti eki­pe, osob­lje...

Des­c­ham­ps pod op­tuž­bom da je do­ki­nuo mul­ti­kul­tu­ral­nu mom­čad poz­na­tu kao “black-blanc-be­ur” Fi­nan­ci­je ni­su je­di­no u če­mu Eu­ro mo­ra us­pje­ti. Zem­lja je na­kon te­ro­ris­tič­kih na­pa­da i so­ci­jal­nih ne­mi­ra žes­to­ko po­di­je­lje­na i mom­čad bi mo­gla sta­bi­li­zi­ra­ti od­no­se

ki­ne­ski pro­izvo­đač elek­tro­ni­ke, pr­vi iz te zem­lje ko­ji spon­zo­ri­ra ne­ko Ue­fi­no na­tje­ca­nje. A za SOCAR? Ni za njega nis­te ču­li? E, pa ra­di se o dr­žav­noj naf­t­noj kom­pa­ni­ji – Azer­baj­dža­na.

Žes­to­ka po­dje­la zem­lje

Os­ta­li su ipak ne­što poz­na­ti­ji, Co­ca- Co­la, Adi­das, Car­l­sberg, za ko­ji se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da je u mar­ke­ting za Eu­ro 2016. ulo­žio 80 mi­li­ju­na eu­ra, pa McDo­nald’s, Oran­ge, Hyun­dai, Con­ti­nen­tal… I od­mah se po­ja­vio jedan pro­blem, a to je da pu­bli­ka lak­še po­is­to­vje­ću­je s Eu­rom tr­go­vač­ke mar­ke ko­je uopće ni­su na lis­ti spon­zo­ra od onih ko­je su za to pla­ti­le iz­da­šan no­vac. Jas­no je da će Ni­ke, jed­nog od dva vo­de­ća svjet­ska pro­izvo­đa­ča sport­ske opre­me, pri­je pre­poz­na­ti od SOCAR-a ili Hi­sen­sea i ne mis­li­mo pri to­me da će taj dvo­jac to pretjerano za­bri­nu­ti. Ka­da pr­vens­tvo za­vr­ši, sva­ka­ko će­te za njih ite­ka­ko zna­ti. No, je­di­na dva bren­da ko­ja lju­di više po­ve­zu­ju s Eu­rom od Ni­kea su Co­ca- Co­la i Adi­das, sve os­ta­le po­ve­zu­ju pu­no ma­nje, čak i McDo­nald’s i Hyun­dai. Bit će ja­ko za­nim­lji­vo vi­dje­ti ka­ko će spon­zo­ri ka­pi­ta­li­zi­ra­ti ulo­žen no­vac. Pra­vi­la se igre pot­pu­no po­štu­ju. Sta­di­on Al­li­anz Ri­vi­era u Ni­ci za vri­je­me Eu­ra zvat će se jed­nos­tav­no Sta­de de Ni­ce. I ni­su fi­nan­ci­je je­di­no u če­mu Eu­ro 2016. mo­ra us­pje­ti. Fran­cu­ska je na­kon te­ro­ris­tič­kih na­pa­da ali i so­ci­jal­no mo­ti­vi­ra­nih pro­s­vje­da žes­to­ko po­di­je­lje­na pa se dr­ži da bi mo­gu­ći us­pjeh na­ci­onal­ne mom­ča­di pri­do­nio sta­bi­li­za­ci­ji od­no­sa. Fran­cu­ska je mom­čad svjet­skih pr­va­ka iz 1998. bi­la pri­mje­rom et­nič­ke in­te­gra­ci­je i funk­ci­onal­ne mul­ti­kul­tu­ral­nos­ti. Zva­li su ih „black-blanc-be­ur“od­nos­no cr­no-bi­je­li-sme­đi. Tu mom­čad, ta­ko­đer ve­li­kog po­ten­ci­ja­la ko­ji ih, uz Nje­mač­ku, stav­lja na mjesto pre­ten­den­ta na nas­lov, okru­žu­je ne­ga­tiv­na aure­ola. Iz­bor­ni­ka Di­di­era Des­c­ham­p­sa, i sa­mog čla­na te ve­li­ke ge­ne­ra­ci­je 1998., Eric Can­to­na op­tu­žio je za ra­si­zam u oda­bi­ru igra­ča. Pri­je sve­ga je to uči­nio zbog iz­os­tav­lja­nja Ka­ri­ma Ben­ze­me i Ha­te­ma Ben Ar­fe s po­pi­sa re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Njih taj no­go­met­ni ve­li­kan dr­ži po­naj­bo­ljim fran­cu­skim igra­či­ma. Za iz­os­tav­lja­nje Ben­ze­me je oprav­da­nje to što je ucje­nji­vao ko­le­gu re­pre­zen­ta­tiv­ca Mat­hi­eua Val­bu­enu. No, Ben­ze­ma je kaz­nu od­s­lu­žio, ali nje­go­vu po­nov­nom uvr­šte­nju us­pro­ti­vio se sam fran­cu­ski pre­mi­jer Ma­nu­el Val­ls. Za Ben Ar­fu, me­đu­tim, ne­ma pre­vi­še oprav­da­nja. Ia­ko je sve to kli­ma­vo, jer fran­cu­ski je sas­tav pre­pun tam­no­pu­tih igra­ča, u pos­to­je­ćoj si­tu­aci­ji to je ipak još jed­na fron­ta na ko­joj se bo­ri Fran­cu­ska, i kao re­pre­zen­ta­ci­ja i kao or­ga­ni­za­tor ko­ji jed­nos­tav­no ni u če­mu ne mo­že i ne smi­je pod­ba­ci­ti.

Po­li­cij­ske vjež­be na že­ljez­nič­kim pos­ta­ja­ma (na sli­ci Mar­se­il­le) odr­ža­va­ju se go­to­vo sva­ki dan

Na si­gur­nost će se sa­mo u Pa­ri­zu po­tro­ši­ti dvos­tru­ko više od pla­ni­ra­nih 12 mi­li­ju­na eu­ra

Slav­ni biv­ši fran­cu­ski no­go­me­taš Éric Can­to­na na­pao je iz­bor­ni­ka Di­di­era Des­c­ham­p­sa zbog iz­os­tav­lja­nja Ben­ze­me i Ben Ar­fe, a Ben­ze­ma je iz­ja­vio da ga Des­c­ham­ps ni­je po­zvao zbog dru­ge boje ko­že

Osim fi­nan­cij­skog us­pje­ha, pr­vens­tvo mo­ra us­pje­ti i u po­nov­noj uni­fi­ka­ci­ji Fran­cu­ske po­re­me­će­noj te­ro­riz­mom

Sta­di­on u Ni­ci ko­ji se ina­če zo­ve Al­li­anz Ri­vi­era za tra­ja­nja Eu­ra no­sit će ime Sta­de de Ni­ce

Sta­de de Lyon pr­vi je sta­di­on u vlas­niš­tvu klu­ba. Utak­mi­ce će, uvje­re­ni su u klu­bu, vratiti sva­ki eu­ro

Fran­cu­sko gos­po­dar­stvo oče­ku­je pu­no, a već je do­bi­lo ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ti­su­ća rad­nih mjes­ta

Hi­sen­se je pr­vi ki­ne­ski spon­zor ko­ji se uklju­čio u ne­ko ve­li­ko europ­sko no­go­met­no na­tje­ca­nje

Por­tu­gal­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Cris­ti­ano Ro­nal­do

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.