Vri­jed­ne umjet­ni­ne iz zbir­ke Pe­ja­če­vić u Kne­že­vu dvo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (dde)

U Kne­že­vu dvo­ru u Du­brov­ni­ku u ne­dje­lju 5. lip­nja otva­ra se iz­lož­ba Li­kov­na ba­šti­na obitelji Pe­ja­če­vić. Ri­ječ je o iz­lož­bi Mu­ze­ja li­kov­nih umjet­nos­ti u Osi­je­ku ko­ja se ba­vi umjet­ni­na­ma ple­mić­ke obitelji Pe­ja­če­vić. Ia­ko iz­vor­no obu­hva­ća oko 150 umjet­ni­na, u Du­brov­ni­ku će biti pred­stav­lje­no dva­de­set re­pre­zen­ta­tiv­nih umjet­ni­na nas­ta­lih od sre­di­ne 18. do sre­di­ne 20. sto­lje­ća. Te­mat­ski tu su mr­tve pri­ro­de, por­tre­ti i sa­kral­ne te­me. Me­đu auto­ri­ma su beč­ki ba­rok­ni sli­kar J. G. We­ic­kert, en­gle­ski por­tre­tist A. Ossa­ni, ma­đar­ski ki­par J. En­gel, umjet­ni­ci aus­tro­ugar­skih kru­go­va Móra Than i Franz Pit­ner te udo­ma­će­ni sli­kar J. F. Müc­ke, na­vo­di se u oba­vi­jes­ti Du­bro­vač­kih mu­ze­ja. Zas­tup­lje­na su i dje­la Vla­ha Bu­kov­ca, Men­ci­ja Cle­men­ta Cr­n­či­ća i Nas­te Rojc. Obi­telj Pe­ja­če­vić po­sje­do­va­la je bo­ga­te umjet­nič­ke zbir­ke u svojim dvor­ci­ma di­ljem Hr­vat­ske i u ino­zem­s­tvu. Au­to­ri­ce iz­lož­be su dr. sc. Ja­smin­ka Naj­cer Sab­ljak (vi­ša kus­to­si­ca, MLU) i Sil­vi­ja Lu­čev­njak, prof. (rav­na­te­lji­ca Za­vi­čaj­nog mu­ze­ja Na­ši­ce) ko­je su za nju i na­gra­đe­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.