No­va knji­ga Aya­an Hir­si Ali o to­me za­što is­lam tre­ba re­for­mu

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (N. Vla­šić)

So­mal­ki i mus­li­man­ki po ro­đe­nju, danas Ame­ri­kan­ki, ate­is­ti­ci i pro­fe­so­ri­ci na Har­var­du Aya­an Hir­si Ali nit­ko ne mo­že os­po­ri­ti jed­nu stvar: ona od­bi­ja šu­tje­ti. Ona pi­še i go­vo­ri i pod pri­jet­nja­ma smr­ću ko­ji­ma je pro­ga­nja­ju još od uboj­stva Thea van Gog­ha, re­da­te­lja nje­zi­na fil­ma Po­kor­nost. Slav­lje­na ali i os­po­ra­va­na, auto­ri­ca auto­bi­ograf­skog hi­ta Ne­vjer­ni­ca, ko­ji je i kod nas bio čvr­sto za­sjeo na top-lis­te či­ta­nos­ti, na­pi­sa­la je no­vu knji­gu u ko­joj se za­la­že za re­for­ma­ci­ju is­la­ma kao jedini na­čin da se okon­ča te­ro­ri­zam, sek­ta­ško ra­to­va­nje i re­pre­si­ja nad že­na­ma i ma­nji­na­ma. Ka­ko i za­što is­lam­ski ek­s­tre­mi­zam ubr­za­no pos­ta­je naj­ve­ći svjet­ski pro­blem? Je li is­lam mi­ro­lju­bi­va re­li­gi­ja ili u svojim te­me­lji­ma kri­je po­ziv na po­li­tič­ko na­si­lje? Smi­ju li mus­li­man­ski di­si­den­ti pre­is­pi­ti­va­ti svo­ju vje­ru ili im je to za­bra­nje­no i na Za­pa­du? To su sa­mo ne­ka od pi­ta­nja na ko­je Hir­si Ali od­go­va­ra u knji­zi “He­ret­ki­nja: Za­što je is­la­mu smjes­ta nuž­na re­for­ma” ko­ju od 8. lip­nja mo­že­te po­tra­ži­ti i kod nas, u iz­da­nju Nak­la­de Lje­vak, pri­je­vo­du De­ana Tr­da­ka i pod ured­nič­kom pa­li­com Na­de Br­nar­dić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.