To­var­nič­ka Ma­to­še­va rod­na ku­ća za­šti­će­na kao kul­tur­no do­bro

Mo­za­ik

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (dde)

To­var­nič­ka rod­na ku­ća knji­žev­ni­ka i zna­me­ni­tog mo­der­nis­ta An­tu­na Gus­ta­va Ma­to­ša, ko­ju je pr­vo ot­ku­pi­lo, a on­da i ure­di­lo Druš­tvo A. G. Ma­to­ša, upi­sa­na je u re­gis­tar kul­tur­nih do­ba­ra Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske kao za­šti­će­no kul­tur­no do­bro. Ri­ječ je o kući smje­šte­noj u sre­di­štu To­var­ni­ka ne­da­le­ko od žup­ne cr­k­ve. U jav­nos­ti je naj­poz­na­ti­ja nje­na sta­ra fotografija ko­ju je sni­mio zna­me­ni­ti hr­vat­ski ki­par Va­nja Ra­da­uš. Ka­ko se is­ti­če u do­ku­men­ti­ma Mi­nis­tar­stva kul­tu­re o kul­tur­nom do­bru, pr­vot­na ku­ća u ko­joj je Ma­toš ro­đen 1873. sa­gra­đe­na je u pr­voj po­lo­vi­ci 19. sto­lje­ća. Po­dig­nu­ta je kao puč­ka ško­la i uči­telj­ski stan, gdje je Ma­toš pro­veo pr­ve dvije go­di­ne ži­vo­ta u uči­telj­skoj obitelji s ko­jom se po­tom pre­se­lio u Zagreb. Po­čet­kom 20. sto­lje­ća ta je ku­ća do­bi­la no­vo, ši­re ulič­no pro­če­lje, obli­ko­va­no u du­hu kas­nog kla­si­ciz­ma. Go­di­ne 2008. Druš­tvo An­tu­na Gus­ta­va Ma­to­ša za­po­če­lo je iz­nim­no am­bi­ci­ozan pro­jekt re­kon- struk­ci­je rod­ne ku­će ko­jim je ona iz­ve­de­na u kom­bi­na­ci­ji tra­di­cij­skog gra­di­telj­stva i pro­fa­ne ar­hi­tek­tu­re, sa svim de­ko­ra­tiv­nim de­ta­lji­ma na ulič­nom pro­če­lju iz 20. sto­lje­ća, i to s do­gra­đe­nim ganj­kom i dvo­riš­nim kri­lom. U du­bi­ni par­ce­le iz­gra­đe­na je no­va zgra­da za po­tre­be knjiž­ni­ce i či­ta­oni­ce, oblo­že­na fa­sad­nom ope­kom. Danas je to kul­tur­ni cen­tar s de­vet sas­tav­ni­ca. Sas­tav­ni­ce su ga­le­ri­je stal­nog pos­ta­va, knjiž­ni­ca i či­ta­oni­ca, spo­me­nič­ka knjiž­ni­ca i do­ku­men­ta­cij­ski cen­tar, vi­še­na­mjen­ski pros­tor, su­ve­nir­ni­ca, knji­žev­ni klub, dvo­ra­na za ra­di­oni­ce, ad­mi­nis­tra­tiv­ni pros­tor i de­po knjiž­ni­ce i arhiva. Pri­zem­ni­ca je svo­jom ši­rom stra­nom – fron­tom okre­nu­ta uli­ci. Des­na stra­na pro­če­lja ku­će obi­lje­že­na je pra­vo­kut­nom plo­čom s li­kom A. G. Ma­to­ša. Na ža­lost, zbog ne­dos­tat­ka fi­nan­cij­skih sred­sta­va, Ma­to­šev kul­tur­ni cen­tar u To­var­ni­ku još ni­je za­ži­vio u pu­nom pro­fi­lu jer ne­dos­ta­ju sred­sta­va za do­vr­še­tak pro­jek­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.