Što je pre­mi­jer doz­nao u SOA-i?

Ka­ra­mar­ko za­tra­žio od­la­zak Ore­ško­vi­ća, Pe­trov spre­man od­stu­pi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Mar­ko Špo­ljar, Iva Pu­ljić-Še­go ZAGREB

Eu­ro­pu­ča­ni: Ako je Ka­ra­mar­ko uhva­ćen u pro­ble­mi­ma i ako to na­no­si šte­tu stran­ci, raz­miš­ljat će o do­bro­bi­ti HDZ-a

Za Most više ne­ma mjes­ta u ko­ali­ci­ji s HDZ-om, na­gla­sio je Ka­ra­mar­ko. In­zis­ti­rao je da pre­mi­jer objas­ni taj va­žan sas­ta­nak u SOA-i

Pe­tak je već pos­tao dan ve­li­kih dra­ma i za­ple­ta. Proš­li pe­tak Mos­to­vi su mi­nis­tri u Vla­di gla­sa­li za smje­nu pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, a ju­čer je kri­za vlas­ti do­ži­vje­la vr­hu­nac. Pre­mi­jer Ore­ško­vić za­tra­žio je os­tav­ke obo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka – i Ka­ra­mar­ka i Bo­že Pe­tro­va. Iz­gle­da da su pre­mi­jer i Most, a mo­gu­će i još ne­ki važ­ni čim­be­ni­ci, kao me­to­du pri­ti­ska na Ka­ra­mar­ka i HDZ, osmis­li­li rje­še­nje s os­tav­ka­ma obo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka. To­me u pri­log ide iz­ja­va Bo­že Pe­tro­va ko­ji je na­go­vi­jes­tio ka­ko je spre­man ab­di­ci­ra­ti zbog na­ci­onal­nih in­te­re­sa, od­nos­no ako će to pri­do­ni­je­ti sta­bil­nos­ti dr­ža­ve.

Tko će ga po­dr­ža­ti

Ka­ra­mar­ko je pak jas­no po­ru­čio da os­tav­ku ne­će pod­ni­je­ti, od­nos­no da je HDZ po­bjed­nič­ka stran­ka i da na to ne mo­že pris­ta­ti, a još važ­ni­je, po­ru­čio je da pre­mi­jer Ore­ško­vić više ne uži­va po­vje­re­nje HDZ-a. Izvo­ri bli­ski vr­hu HDZ-a ka­žu ka­ko bi sa­da ra­zu­man po­tez bio da pre­mi­jer Ore­ško­vić sam pod­ne­se os­tav­ku ka­ko bi se iz­bje­gla muč­na in­ter­pe­la­ci­ja o ne­po­vje­re­nju pre­mi­je­ru u Sa­bo­ru. Na­ime, HDZ-ov plan je, ako Ore­ško­vić sam ne da os­tav­ku, da u Sa­bo­ri za­tra­že nje­gov opo­ziv, a ti­me bi, iz­gla­sa li mu se ne­po­vje­re­nje, pa­la i ci­je­la Vla­da. U tom slu­ča­ju nas­tu­pa pred­sjed­ni­ca RH ko­ja da­je rok od mje­sec dana da se po­ja­vi man­da­tar s pot­po­rom 76 sa­bor­skih zas­tup­ni­ka. HDZ igra na kar­tu pres­la­gi­va­nja u Sa­bo­ru, ali bez Mos­ta i bez pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća. To zna­či da bi, u slu- ča­ju da us­pi­ju pri­ku­pi­ti ve­ći­nu, pre­mi­jer bio To­mis­lav Ka­ra­mar­ko. Šef HDZ-a jas­no je re­kao da u toj ve­ći­ni više ne­ma mjes­ta za Most, ali ni­je htio ot­kri­va­ti ko­je bi to stran­ke i zas­tup­ni­ci po­dr­ža­li no­vu HDZ-ovu ve­ći­nu. Ka­ra­mar­ko je po­ru­čio da su mo­guć­nost i no­vi iz­bo­ri, ali da bi oni bi­li sku­pi za Hr­vat­sku. U Mos­tu pak nes­luž­be­no doz­na­je­mo da je nji­ho­va per­s­pek­ti­va sa­svim dru­ga­či­ja: Ore­ško­vić os­ta­je pre­mi­jer, To­mis­lav Ka­ra­mar­ko da­je os­tav­ku u Vla­di, a HDZ na nje­go­vo mjesto ša­lje za­mje­nu. Ti­me bi se, ka­že jedan od Mos­to­vih mi­nis­ta­ra, za­dr­ža­la kak­va tak­va šan­sa da pre­ži­vi ko­ali­ci­ja Mos­ta i HDZ-a. – Od­no­si gos­po­di­na Ka­ra­mar­ka i gos­po­di­na Pe­tro­va pos­ta­li su pre­ve­lik te­ret za ovu Vla­du i za Hr­vat­sku. Svi ste vi­dje­li da sam po­s­ljed­njih dana ulo­žio pu­no na­po­ra da se nji­ho­vi od­no­si po­bolj­ša­ju, no bez­us­pješ­no. Sto­ga ih po­zi­vam da se u na­ci­onal­nom in­te­re­su po­vu­ku s duž­nos­ti – tim je ri­je­či­ma ju­čer u 14 sa­ti pre­mi­jer Ore­ško­vić za­ta­žio os­tav­ke čel­ni­ka HDZ-a i Mos­ta ko­ji su ga do­ve­li za pre­mi­je­ra. Nji­ho­vim os­tav­ka­ma bi se, ka­že, Vla­da us­ta­bi­li­la i bi­la spo­sob­na pro­ves­ti pla­ni­ra­ne re­for­me. Ore­ško­vić je pak u 14 sa­ti, pri­je Ka­ra­mar­ko­ve no­vin­ske kon­fe­ren­ci­je, po­ru­čio da on os­tav­ku ne­će da­ti ni­ti da je to pla­ni­rao uči­ni­ti. Zna­ko­vi­ta iz­ja­va u pre­mi­je­ro­vu obra­ća­nju bi­la je ona da je pre­kju­čer sjed­ni­cu Vla­de od­go­dio zbog hit­nog sas­tan­ka u SOA-i. Spo­mi­nja­nje SOA-e u ve­li­kom di­je­lu jav­nos­ti do­živ­lje­no je kao svo­je­vr­s­na pri­jet­nja, po­naj­pri­je Ka­ra­mar­ku či­ja se smje­na tra­ži već da­ni­ma. Sto­ga je Ka­ra­mar­ko tra­žio da pre­mi­jer objas­ni što se to toč­no do­ga­đa­lo u SOA-i i upo­zo­rio da SOA-a ni­ka­ko ne smi­je po­nov­no pos­ta­ti fak­tor ko­ji se mi­je­ša u iz­bo­re i po­li­ti­ku. Ka­ra­mar­ko se ju­čer na no­vin­skoj kon­fe­ren­ci­ji okru­žio HDZ-ovim mi­nis­tri­ma, ni­je bi­lo nje­go­va za­mje­ni­ka Mi­li­ja­na Br­ki­ća (na­vod­no je u Vr­gor­cu), a ni To­mis­la­va Čulj­ka, do­ne­dav­nog po­li­tič­kog taj­ni­ka. Ka­ra­mar­ko je dje­lo­vao po­pri­lič­no opu­šten, ali i da­lje je ne­jas­no ko­ji su ga zas­tup­ni­ci iz­van Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je sprem­ni po­dr­ža­ti.

Kra­mar­kov krug

HDZ- ovi sa­bor­ski zas­tup­ni­ci i ju­čer su svje­do­či­li da u stran­ci ne­ma jas­ne stra­te­gi­je ni pla­na i da se stva­ri odvi­ja­ju čis­tom sti­hi­jom. Pu­kom slu­čaj­noš­ću ju­čer uju­tro je iz­ja­vu me­di­ji­ma dao HDZ- ov zas­tup­nik i član Pred­sjed­niš­tva Dar­ko Mi­li­no­vić ko­ji je za­tra­žio os­tav­ku pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća. No to je bio nje­gov osob­ni stav, smiš­ljen tog ju­tra u Sa­bo­ru, a ne dio stra­te­gi­je HDZ-a. Ona je zgod­no pret­ho­di­la Ore­ško­vi­će­vom zah­tje­vu za smje­na­ma dvo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka. Uo­či Ka­ra­mar­ko­ve no­vin­ske kon­fe­re­ne­ci­je, HDZ- ovi zas­tup­ni­ci ra­zvi­ja­li su mo­gu­će sce­na­ri­je. Do­bro su pret­pos­tav­lja­li da je pre­mi­je­rov zah­tjev za os­tav­ka­ma dvo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka do­go­vo­ren s Mos­tom i da bi u slu­ča­ju os­tav­ke Bo­že Pe­tro­va zbog na­ci­onal­nih in­te­re­sa, Ka­ra­mar­ko bio is­tje­ran na bri­sa­ni pros­tor. Dru­gi sce­na­rij, ko­ji su HDZ-ov­ci sma­tra­li je­di­nim lo­gič­nim, bio jest taj da Ka­ra­mar­ko i svi HDZ-ovi mi­nis­tri iz­a­đu iz Vla­de i na taj na­čin sru­še iz­vr­š­nu vlast. Je­di­na je raz­li­ka što će HDZ Vla­du ru­ši­ti kroz in­ter­pe­la­ci­ju o ne­po­vje­re­nju pre­mi­je­ru, za­tim se pro­ba­ti pres­lo­ži­ti ili no­vi iz­bo­ri. Ka­ra­mar­ko je naj­a­vio da će danas biti kons­ti­tu­ira­ju­ća sjed­ni­ca no­vog Pred­sjed­niš­tva HDZ-a na ko­joj će se for­ma­li­zi­ra­ti oči­to već do­ne­sen od­lu­ke. – Za HDZ je gla­sa­lo go­to­vo 800.000 lju­di, a za Ore­ško­vi­ća sa­mo ve­ći­na u Sa­bo­ru re­kao je Ka­ra­mar­ko.

Ore­ško­vić: Od­no­si Ka­ra­mar­ka i Pe­tro­va uteg su za Vla­du, ne­ka da­ju os­tav­ke

Izvan­red­ne iz­bo­re pre­mi­jer ne sma­tra dobrim rje­še­njem za Hr­vat­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.