Bi­je­li će biti sprem­ni, a vo­li igra­ti u 4-3-3 sus­ta­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ma­ri­jan Puš­nik je pri­je 55 go­di­na ro­đen u Slo­venj Gra­de­cu. Ne­ma igrač­ku ka­ri­je­ru, ali dos­ta je klu­bo­va (Olim­pi­ja, Ma­ri­bor, Ce­lje, Kla­gen­furt, ra­dio je u Ira­nu) pro­mi­je­nio kao tre­ner. In­for­ma­ci­je go­vo­re da je ri­ječ o ve­li­kom rad­ni­ku, a mom­ča­di mu po­či­va­ju na sjaj­noj tje­les­noj pri­pre­mi. Vo­li igra­ti u ras­po­re­du 4-3-3, ofen­ziv­no i atrak­tiv­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.