Što je za Tuđ­ma­na bi­lo stva­ra­nje dr­ža­ve, za Ka­ra­mar­ka je tre­bao biti gos­po­dar­ski uz­let

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Ka­ra­mar­ko je go­vo­rio da mu me­di­ji pod­me­ću ka­da su pi­sa­li da že­li na če­lo HDZ-a. Sa­da je jas­ni­je za­što je ona­ko eks­pres­no iz­ba­cio J. Ko­sor Plen­ko­vić se na stra­nač­kom Sa­bo­ru pro­mo­vi­rao u mo­gu­ći, sa­da još al­ter­na­tiv­ni, ali i HDZ bu­duć­nos­ti. Si­gur­no da ima kva­li­te­ta, ali i ne­ka ogra­ni­če­nja

Ivo Sa­na­der po­ka­zi­vao je ne­vje­ro­ja­tan in­te­res za bo­gat­stvo i luk­suz. Tek ka­da je po­dig­nu­ta op­tuž­ni­ce pro­tiv njega, saz­na­li smo da je vo­lio be­sram­no sku­pe sa­to­ve od po 30.000 eu­ra te da je imao ko­lek­ci­ju umjet­ni­na na ko­joj bi mu po­za­vi­dio i ma­lo lo­ši­je oprem­ljen mu­zej. A da bi to sve os­tva­rio, Sa­na­der je mo­rao za­ga­zi­ti u po­li­tič­ku ko­rup­ci­ju i kri­mi­nal ko­ji su ga sta­ja­li po­li­tič­ke gla­ve. Ia­ko tre­nu­tač­no još ne­ma ni­jed­nu pra­vo­moć­nu pre­su­du, ni­je uvje­rio jav­nost da je baš ta­ko ne­vi­naš­ce. Do­bar dio te jav­nos­ti mis­li da je jedan od naj­ko­rum­pi­ra­ni­jih pre­mi­je­ra u Eu­ro­pi od Dru­gog svjet­skog ra­ta. Nje­gov je od­la­zak oba­vi­jen taj­no­vi­toš­ću i ne­pro­vje­re­nim in­for­ma­ci­ja­ma, što je u ovom na­šem sum­nji­ča­vom druš­tvu uvi­jek bi­la do­bra pod­lo­ga za ra­zvi­ja­nje raz­li­či­tih te­ori­ja uro­te. Me­đu­tim, ka­ko sa­da iz­la­ze na vi­dje­lo Sa­na­de­ro­ve snaž­ne ve­ze s ru­skim ka­pi­ta­lom, ni­je ne­mo­gu­će da je to bio jedan od glav­nih raz­lo­ga za­što ga ve­li­ke za­pad­ne zem­lje više ni­su že­lje­le vi­dje­ti u Ban­skim dvo­ri­ma.

Petrović šap­nuo ime

Sa­na­der je op­tu­žen jer je pre­dao MOL-u uprav­ljač­ka pra­va za mi­to od de­set mi­li­ju­na do­la­ra. Upra­vo je Petrović glav­na po­vez­ni­ca iz­me­đu Ive Sa­na­de­ra i sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka HDZ-a Ka­ra­mar­ka. Kroz tu ve­zu mo­že se gle­da­ti me­te­or­ski us­pon Ka­ra­mar­ka, pr­vo kao še­fa taj­nih služ­bi, a on­da i mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va. Ni­ka­da ni­smo saz­na­li tko je Sa­na­de­ru pre­po­ru­čio Ka­ra­mar­ka, ali sa­da s nak­nad­nom pa­me­ću uvjer­lji­vo zvu­či te­ori­ja da je to uči­nio Jo­zo Petrović. Ni­smo saz­na­li ni to ka­ko je Ka­ra­mar­ko us­pio pos­ta­ti šef HDZ-a pri­je če­ti­ri go­di­ne ia­ko je sa­mo šest mje­se­ci pri­je pos­tao nje­gov član. Ka­da su me­di­ji pi­sa­li da že­li pos­ta­ti pred­sjed­nik HDZ-a, Ka­ra­mar­ko ih je op­tu­ži­vao da mu pod­me­ću. Sa­da je jas­ni­je za­što je ona­ko eks­pres­no iz­ba­cio Ja­dran­ku Ko­sor iz stran­ke. Oči­to se po­što­va­la i ća­ći­na že­lja. No­vi šef HDZ-a uveo je žes­to­ku re­to­ri­ku ko­ja je po­seb­no bi­la

us­mje­re­na pre­ma “ko­mu­nis­ti­ma i Ju­gos­la­ve­ni­ma”. Na­pad­no je go­vo­rio o do­mo­ljub­lju i op­tu­ži­vao sve ko­ji ni­su na nje­go­voj po­li­tič­koj val­noj du­ži­ni. Oku­pio je oko se­be ma­le des­ni­čar­ske stran­ke ko­je Tuđ­man ni­je že­lio ima­ti kao for­mal­ne sa­vez­ni­ke. I ne sa­mo to, pra­va­ši Ćo­rić i Te­peš vr­lo čes­to go­vo­re ono što je Ka­ra­mar­ko že­lio da se ču­je, ali mu iz ne­kih tak­tič­kih raz­lo­ga ni­je od­go­va­ra­lo da to do­la­zi iz HDZ-a. Sto­ga je još zvon­ki­je odjek­nu­lo ot­kri­će da nje­go­va su­pru­ga Ana Ka­ra­mar­ko ra­di “kon­zul­tant­ski po­sao” za Jo­zu Pe­tro­vi­ća, ko­ji opet “kon­zul­ti­ra” MOL. Pri­je to­ga je Ka­ra­mar­ko na­pad­no go­vo­rio o to­me ka­ko Hr­vat­ska tre­ba odus­ta­ti od ar­bi­tra­že s MOL-om, što do­dat­no po­ja­ča­va skep­su. Po­ja­vi­le su se sum­nje da Ka­ra­mar­ko ko­ris­ti žes­to­ku re­to­ri­ku sa­mo za­to da bi pri­krio svo­je ve­za s MOL-om. Uvi­jek je vo­lio dje­lo­va­ti iz po­za­di­ne i po mo­guć­nos­ti bez pri­sut­nos­ti me­di­ja, što je na­vi­ka ko­ju je do­nio iz taj­nih služ­bi. Ne­po­vjer­ljiv je pre­ma me­di­ji­ma i, pre­ma op­ćoj ocje­ni, loš ko­mu­ni­ka­tor. Zbog to­ga ni­je ni­ti mogao na proš­lo­tjed­nom sa­bo­ru stran­ke iz­a­zva­ti emo­ci­je i odu­šev­lje­nje svo­jih stra­nač­kih ko­le­ga. Us­pio je još dok je bio u opor­bi pos­ta­ti jedan od naj­ne­po­pu­lar­ni­jih po­li­ti­ča­ra. HDZ je ve­li­ka stran­ka ko­ja je na­vik­la vla­da­ti pa ovu po­dje­lu vlas­ti s Mos­tom ne sma­tra po­bje­dom, ne­go te­škom žr­tvom. Na­kon iz­bo­ra ra­zo­ča­ra­ni HDZ-ov­ci po­ti­ho su ro­go­bo­ri­li, a sa­da sve glas­ni­je op­tu­žu­ju Ka­ra­mar­ka da ni­je do­bro vo­dio kam­pa­nju te da je on kriv što ni­su osvo­ji­li ap­so­lut­nu ve­ći­nu. Ni­je mogao osi­gu­ra­ti po­zi­ci­je svi­ma ko­ji­ma je obe­ćao i zbog to­ga i u stran­ci ima pro­ble­ma. Ia­ko se na proš­lom stra­nač­kom sa­bo­ru glu­mi­li je­dins­tvo, svi ko­ji bo­lje poz­na­ju sta­nje u HDZ-u re­ći će da pos­to­ji oz­bi­ljan su­kob iz­me­đu To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i Mi­li­ja­na Br­ki­ća. HDZ se sa­da na­la­zi po­nov­no na prekretnici. Ka­ra­mar­ko je ne­dav­no po­no­vo izabran za pred­sjed­ni­ka HDZ-a, ali afe­ra Kon­zul­tan­ti­ca oz­bilj­no je uz­dr­ma­la nje­go­vu po­zi­ci­ju. Bo­žo Pe­trov in­zis­ti­ra da ode iz Vla­de, a no­vi iz­bo­ri naj­ma­nje od­go­va­ra­ju HDZ-u. Či­ni se ne­mo­gu­ćim da bi na no­vim iz­bo­ri­ma do­bio više man­da­ta ne­go što ih sa­da ima. Ako Ka­ra­mar­ko ode iz Vla­de, on­da je upit­na i nje­go­va po­zi­ci­ja u stran­ci. Sto­ga uopće ni­je ne­mo­gu­će da se u ne­ko sko­ro vri­je­me po­nov­no odr­že iz­bo­ri u HDZ-u.

Plen­ko­vi­ća ‘gur­nuo’ Br­kić?

Ovaj eks­pe­ri­ment s Ka­ra­mar­kom oči­to ni­je us­pio. Ka­ko god, ne­ki no­vi pred­sjed­nik HDZ-a mo­rao bi do­ći iz ba­ze. Bi­lo bi opet lo­še da iz­a­be­ru ne­kog tko će mo­ra­ti vra­ća­ti du­go­ve stra­nač­kim pa­tri­jar­si­ma ko­ji su mu po­mo­gli da do­đe na vrh. HDZ je u ovih če­t­vrt sto­lje­ća hr­vat­ske neo­vis­nos­ti bio uglav­nom na vlas­ti. Na­pra­vio je dos­ta do­brih stva­ri, ali ima i onih pos­tig­nu­ća na ko­ja ni­ka­ko ne mogu biti po­nos­ni. U vr­hu HDZ-a ima lju­di ko­ji su već dav­no tre­ba­li biti u mi­ro­vi­ni, ako ne i na ne­kim dru­gim mjes­ti­ma. An­drej Plen­ko­vić se na po­s­ljed­njem stra­nač­kom sa­bo­ru pro­mo­vi­rao u mo­gu­ći, sa­da još al­ter­na­ti­van, ali i HDZ bu­duć­nos­ti. Si­gur­no da Plen­ko­vić ima pu­no kva­li­te­ta, ali ima i ne­ka ogra­ni­če­nja ko­ja ga mogu za­us­ta­vi­ti na nje­go­vu pu­tu pre­ma zvi­jez­da­ma. Ni­je iz­gra­dio svoj vlas­ti­ti po­li­tič­ki pro­fil i pre­vi­še je os­lo­njen na sta­re HDZ-ov­ce ko­ji će že­lje­ti mr­vi­cu vlas­ti na­kon što nji­hov pu­len even­tu­al­no pre­uz­me stran­ku. Ta­ko u ku­lo­ari­ma kru­že pri­če da je Mi­li­jan Br­kić pri­šap­nuo Plen­ko­vi­ću da u Li­sin­skom ka­že da stran­ka ne smi­je biti ta­lac jed­nog čo­vje­ka. Tko zna je li to is­ti­na, ali će mno­gi po­vje­ro­va­ti da jest za­to što do sa­da Plen­ko­vić ni­je po­ka­zi­vao snaž­nu po­li­tič­ku osob­nost i po­treb­nu hra­brost. Na­kon Fra­nje Tuđ­ma­na HDZ, oči­to, ni­je imao pre­vi­še sre­će sa svojim pred­sjed­ni­ci­ma. Ivo Sa­na­der je iz­gle­dao kao naj­ljep­ša cr­ve­na ja­bu­ka, ali se on­da is­pos­ta­vi­lo da je sa­dr­žaj gnjio i pok­va­ren. Ja­dran­ka Ko­sor ni­ka­da se ni­je us­pje­la na­met­nu­ti kao pra­vi li­der u stran­ci. Ve­li­kim di­je­lom i za­to što je do čel­ne po­zi­ci­je doš­la ak­la­ma­ci­jom, a ne de­mo­krat­skim iz­bo­ri­ma. Ka­ra­mar­ko je pro­pa­gi­rao tuđ­ma­ni­zam i do­mo­ljub­lje, ali je afe­ra Kon­zul­tan­ti­ca po­ka­za­la da je i on imao ne­ke dru­ge skri­ve­ne ci­lje­ve. Stran­ka oči­to opet ula­zi u kriz­no raz­dob­lje. Tre­bat će vje­šta kor­mi­la­ra da je vra­ti na pra­vi put. To bi bio te­žak po­sao i za hr­vat­skog la­va Fra­nju s po­čet­ka tek­s­ta, a ka­ko on­da ne bi bio za nje­go­ve lo­še ko­pi­je.

HDZ je ve­li­ka stran­ka ko­ja je na­vik­la vla­da­ti pa ovu po­dje­lu vlas­ti s Mos­tom ne sma­tra po­bje­dom, ne­go te­škom žr­tvom. Na­kon iz­bo­ra ra­zo­ča­ra­ni su HDZ-ov­ci po­ti­ho ro­go­bo­ri­li, a sa­da sve glas­ni­je op­tu­žu­ju Ka­ko god, ne­ki no­vi pred­sjed­nik HDZ-a mo­ra do­ći iz ba­ze. Bi­lo bi opet lo­še da iz­a­be­ru ne­kog tko će mo­ra­ti vra­ća­ti du­go­ve stra­nač­kim pa­tri­jar­si­ma

GO­RAN STANZL/ PIXSELL

Ka­mo će svo­je člans­tvo odves­ti ne­dav­no us­to­li­če­no vod­stvo HDZ-a – u pros­pe­ri­tet ili ne­iz­vjes­nost?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.