Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Ovan (21. 3. - 20. 4.) LJU­BAV Ne­ki će do­bi­ti po­ziv za iz­la­zak na kom je za­ga­ran­ti­ran do­bar pro­vod. KA­RI­JE­RA Osim što ste pro­fe­si­onal­ni, po­ka­zat će se da ste i od­li­čan psi­ho­log. ZDRAV­LJE Pres­pa­vaj­te pri­je od­lu­ka.

Bik (21. 4. - 21. 5.) LJU­BAV Mo­gu­će je rje­še­nje ne­kog pro­ble­ma ko­ji vas je du­go mu­čio. PO­SAO Vje­ro­jat­no će­te pos­ti­ći do­bar do­go­vor oko jed­nog pro­jek­ta. ZDRAV­LJE Do­bar utje­caj al­ter­na­tiv­nih te­ra­pi­ja.

Bli­zan­ci (22. 5. - 21. 6.) LJU­BAV Sad je sve jas­ni­je i bez pri­ti­ska mo­že­te uži­va­ti s vo­lje­nom oso­bom. PO­SAO Va­ši na­dre­đe­ni danas će po­ka­za­ti smi­sao za kre­ativ­nost. ZDRAV­LJE Po­ra­di­te na flek­si­bil­nos­ti ti­je­la.

Rak (22. 6. - 22. 7.) LJU­BAV U druš­tvu pri­ja­te­lja vi će­te pres­ta­ti div­lja­ti zbog ner­vo­ze. PO­SAO U gla­vi za­miš­lja­te se­be na no­voj pos­lov­noj po­zi­ci­ji. ZDRAV­LJE Osmis­li­te pi­ta­nja pri­je ne­go što ih pos­ta­vi­te.

Lav (23. 7. - 22. 8.) LJU­BAV Va­ša ve­za i danas će se ba­zi­ra­ti na sek­su. Na taj na­čin us­pi­je­vat će­te se part­ne­ru uvu­ći pod ko­žu. PO­SAO Osje­tit će­te veliku pod­šku svo­jih su­rad­ni­ka. ZDRAV­LJE Pre­la­zi­te s ri­je­či na dje­la.

Dje­vi­ca (23. 8. - 22. 9.) LJU­BAV Ne odus­ta­je­te od za­vo­đe­nja i stras­ti, pa ma­kar vam je part­ner i više ne­go odan. PO­SAO Po­tru­dit će­te se oko ne­kih spon­zo­ra ko­jim će­te oja­ča­ti fi­nan­ci­je. ZDRAV­LJE Po­bje­đu­je­te u bor­bi.

Va­ga (23. 9. - 22. 10.) LJU­BAV Oni ko­ji su od vo­lje­ne oso­be oče­ki­va­li da im pru­ži si­gur­nost, danas će to do­če­ka­ti. PO­SAO Sred­stva ko­ja ste za­ra­di­li danas će­te upo­tri­je­bi­ti za ne­što li­je­po. ZDRAV­LJE Ne lu­duj­te.

Škor­pi­on (23. 10. - 21. 11.)

LJU­BAV Ne­ki će od­lu­či­va­ti o to­me ka­ko uč­vr­sti­ti svo­ju ve­zu. PO­SAO Na dnev­nom re­du su fi­nan­ci­je. Raz­ma­trat će­te no­ve mo­guć­nos­ti po­ve­ća­nja pro­fi­ta. ZDRAV­LJE Zna­te što že­li­te.

Stri­je­lac (22. 11. - 21. 12.)

LJU­BAV Part­ner će po­ka­za­ti za­vid­nu ko­li­či­nu emo­ci­ja ko­ju vi mo­žda ne­će­te mo­ći sli­je­di­ti. PO­SAO Is­tra­ži­te no­ve pos­lov­ne mo­guć­nos­ti kroz pre­go­vo­re. ZDRAV­LJE Ugod­ni su­sre­ti.

Ja­rac (22. 12. - 20. 1.) LJU­BAV Na­ći će­te mo­ti­ve ka­ko stva­ri po­kre­nu­ti u no­vom prav­cu. PO­SAO Na dnev­nom re­du bi se mogao na­ći no­vi ugo­vor o ra­du. Do­bro pro­uči­te de­ta­lje. ZDRAV­LJE Bu­di­te strp­lji­vi.

Vo­de­njak (21. 1. - 18. 2.) LJU­BAV Osje­ćat će­te veliku pli­mu emo­ci­ja ka­ko ras­te u va­ma. PO­SAO Pos­lo­vi ko­ji su po­ve­za­ni s iz­ra­ža­va­njem emo­ci­ja danas će vam biti u pr­vom pla­nu. ZDRAV­LJE Ma­le sen­ti­men­tal­nos­ti.

Ri­be (19. 2. - 20. 3.) LJU­BAV Vje­ro­jat­no će­te pre­is­pi­ti­va­ti svoj sta­tus u ve­zi. PO­SAO Za­pos­le­ni u sa­mos­tal­nim pro­fe­si­ja­ma od­lu­či­va­ti će o to­me ka­ko nas­ta­vi­ti ka­ri­je­ru. ZDRAV­LJE Mo­gu­ća je gla­vo­bo­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.