DU­BRAV­KA UGREŠIĆ ‘Sa­ma se is­klju­ču­jem iz lek­ti­re, mogu biti sa­mo na lis­ti za od­strel’

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Hr­vat­ska knji­žev­ni­ca pod­sje­ća na 25 go­di­na za ko­jih se re­ha­bi­li­ti­ra­lo us­taš­tvo, pa i spa­lji­va­le knji­ge. “Is­klju­ču­jem se iz hr­vat­ske knji­žev­nos­ti. Ako vi­dim svo­je ime na bi­lo kak­vom po­pi­su, osim ono­me za od­strel, re­agi­rat ću sud­skim pu­tem.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.