Su­kob Br­kić Ka­ra­mar­ku: Po­vu­ci se iz Vla­de!

Ka­ra­mar­ko: Opo­zvat će­mo Ore­ško­vi­ća, imam po­dr­šku za pre­uzi­ma­nje Vla­de Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić na pod­no­še­nje os­tav­ke i ne po­miš­lja Ivan­ko­vić: Po­bu­na je po­če­la. U HDZ-u vi­še ne­ma jed­no­um­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net ZAGREB

Br­kić je še­fa HDZ-a upi­tao i tko je u pe­tak uime HDZ-a do­nio od­lu­ku da pre­mi­jer Ore­ško­vić vi­še ne­ma po­vje­re­nje HDZ-a

Kri­za vlas­ti, ko­ja pri­je­ti pa­dom Vla­de i no­vim iz­bo­ri­ma u svoj je pu­ni­ni pre­li­la i na HDZ. Dra­ma­tič­na pr­va sjed­ni­ca no­vog Pred­sjed­niš­tva HDZ-a ju­čer je tra­ja­la tri i pol sa­ta i po­ka­za­la da u HDZ-u ipak ne vla­da je­dins­tvo, po­go­to­vo ka­da je ri­ječ o od­no­su Mi­li­ja­na Br­ki­ća, no­vog Ka­ra­mar­ko­va za­mje­ni­ka, i di­je­la nje­go­vih lju­di te To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, še­fa HDZ-a. Na pr­vom sas­tan­ku Pred­sjed­niš­tva u no­vom sas­ta­vu od­lu­či­va­lo se o sce­na­ri­ju raspleta kri­ze vlas­ti. Mi­li­jan Br­kić pr­vi se put sa­da otvo­re­no us­pro­ti­vio Ka­ra­mar­ku i nje­go­vu pri­jed­lo­gu da se ide na pres­la­ga­nje vlas­ti, a ako to ne us­pi­je, sli­je­de no­vi iz­bo­ri. Br­kić, oči­to oku­ra­žen no­vom funk­ci­jom za­mje­ni­ka, ka­ko doz­na­je­mo, re­kao je da bi bi­lo naj­pa­met­ni­je da se Ka­ra­mar­ko po­vu­če iz Vla­de s mjes­ta pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka i da op­s­ta­ne Vla­da HDZ-a i Mos­ta ka­ko bi se iz­bje­gli no­vi iz­bo­ri. Ia­ko je u toj ras­pra­vi imao i pot­po­ru no­ve pot­pred­sjed­ni­ce Iva­ne Ma­le­tić i čla­na Pred­sjed­niš­tva Iva­na Anu­ši­ća, še­fa osječ­ko-ba­ranj­skog HDZ-a, na­kon bur­ne ras­pra­ve ipak je, doz­na­je­mo, i sam Br­kić gla­sao za Ka­ra­mar­ko­vu op­ci­ju, a je­di­no je Iva­na Ma­le­tić bi­la suz­dr­ža­na. Dak­le, svi čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva po­dr­ža­li su pres­la­ga­nje ve­ći­ne u Sa­bo­ru ili no­ve izbore uz suz­dr­ža­ni glas I. Ma­le­tić. Ka­ra­mar­ko je Br­ki­ću, na zah­tjev da se po­vu­če iz Vla­de, doz­na­je­mo, od­go­vo­rio da je nje­gov pri­jed­log smiješan jer je s po­zi­ci­je glav­nog taj­ni­ka s njim če­ti­ri go­di­ne su­kre­irao po­li­ti­ku HDZ-a. Mi­li­jan Br­kić se pro­ti­vi no­vim iz­bo­ri­ma jer bi oni bi­li po­ra­ža­va­ju­ći za HDZ, a oči­to ne vje­ru­je u pres­la­gi­va­nje ve­ći­ne u Sa­bo­ru jer

je, ka­ko doz­na­je­mo, pos­ta­vio pi­ta­nje što ako se ve­ći­na ne us­pi­je pres­lo­ži­ti. U ras­pra­vi je su­dje­lo­vao i Mi­lan Ko­vač, šef Klu­ba ute­me­lji­te­lja HDZ-a, ko­ji je na­vod­no imao pri­go­vor na pre­go­vo­re s ma­njin­ci­ma. Ka­ra­mar­ko­vu os­tav­ku već da­ni­ma tra­ži Most zbog afe­re Kon­zul­tan­ti­ca, dok je pre­mi­jer Ore­ško­vić u pe­tak za­tra­žio os­tav­ke i Ka­ra­mar­ka i Bo­že Pe­tro­va ko­ji su, re­kao je ta­da, pos­ta­li pre­ve­lik te­ret Vla­di. Taj je sce­na­rij oči­to osmišljen kao čas­ni uz­mak Ka­ra­mar­ka iz Vla­de. No­vi za­mje­nik še­fa HDZ-a na­vod­no je na Pred­sjed­niš­tvu upi­tao i tko je u pe­tak uime HDZ-a do­nio od­lu­ku da pre­mi­jer Ore­ško­vić vi­še ne­ma po­vje­re­nje HDZ-a i da će HDZ u Sa­bo­ru ru­ši­ti pre­mi­je­ra, a ti­me i ci­je­lu Vla­du. Pred­sjed­niš­tvo je, na­ime, tek ju­čer kons­ti­tu­ira­no, pa se Br­kić oči­to re­fe­ri­ra na to da ta stra­te­ška od­lu­ka za HDZ ni­je do­ne­se­na na stra­nač­kim ti­je­li­ma. Ka­ra­mar­ka je na Pred­sjed­niš­tvu, doz­na­je­mo, bra­nio Dar­ko Mi­li­no­vić, ko­ji se na­kon če­ti­ri go­di­ne vra­tio u vrh HDZ-a. Nje­go­va po-

“SMIJEŠAN PRI­JED­LOG” Ka­ra­mar­ko je Br­ki­ću na­vod­no od­go­vo­rio da je nje­gov pri­jed­log smiješan jer je s njim če­ti­ri go­di­ne su­kre­irao po­li­ti­ku HDZ-a JE­DI­NA SUZ­DR­ŽA­NA Na­kon bur­ne ras­pra­ve, ipak je i sam Br­kić gla­sao za Ka­ra­mar­ko­vu op­ci­ju, a je­di­no je Iva­na Ma­le­tić bi­la suz­dr­ža­na PREDOMISLIO SE Na­vod­no An­dri­ja Mi­ku­lić, šef za­gre­bač­kog HDZ-a ko­jeg je ta­mo ins­ta­li­rao upra­vo Br­kić, ni­je stao uz Br­ki­ća

dr­ška Ka­ra­mar­ku ne ču­di jer je on pro­tek­lih da­na za­go­va­rao te­zu da is­tin­ski HDZ-ov­ci sa­da mo­ra­ju bi­ti uz pred­sjed­ni­ka stran­ke jer HDZ ne smi­je vi­še pris­ta­ja­ti na us­tup­ke jer ih je do­volj­no uči­nio ti­je­kom pre­go­vo­ra s Mos­tom. Mi­li­no­vi­ćev is­tup na Pred­sjed­niš­tvu na­vod­no je bio pri­je­lom­na toč­ka ka­da su još ne­ki čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva sta­li uz Ka­ra­mar­ka. U Ho­te­lu Pa­no­ra­ma, gdje se ju­čer odr­ža­va­lo Pred­sjed­niš­tvo i Sre­diš­nji od­bor, HDZ-ov­ci su pre­pri­ča­va­li da na­vod­no An­dri­ja Mi­ku­lić, šef za­gre­bač­kog HDZ-a ko­jeg je ta­mo ins­ta­li­rao upra­vo Br­kić, ni­je stao uz Br­ki­ća u bur­noj ras­pra­vi o Ka­ra­mar­ko­voj od­go­vor­nos­ti. Na Sre­diš­njem od­bo­ru Ka­ra­mar­ka je kri­ti­zi­rao, ka­žu na­ši iz­vo­ri, i ge­ne­ral Da­mir Kr­sti­če­vić, ko­ji je u su­ko­bu s Ka­ra­mar­kom ot­kad je u zad­nji tren is­pao iz igre za mi­nis­tra obra­ne. Kr­sti­če­vić je na­vod­no pri­go­va­rao zbog lo­šeg uprav­lja­nja stran­kom i lo­šeg ka­dro­vi­ra­nja, ali i za­to što on ni­je pos­tao mi­nis­tar. Ka­ko doz­na­je­mo, oštar raz­go­vor sa še­fom HDZ-a, uoči Sre­diš­njeg od­bo­ra ima­la je i Jo­si­pa Ri­mac, ko­ja mu je bi­la še­fi­ca kam­pa­nje za par­la­men­tar­ne izbore, ali je Most nak­nad­no sto­pi­rao nje­zin iz­bor za mi­nis­tri­cu upra­ve, a Ka­ra­mar­ko je ni­je sta­vio na svoj ša­la­bah­ter za vrh stran­ke, pa ni­je proš­la za pot­pred­sjed­ni­cu HDZ-a. Ona i Da­mir Je­lić, ko­ji je še­fu HDZ-a vo­dio kam­pa­nju za pred­sjed­nič­ke izbore u stran­ci, nak­nad­no su os­ta­li bez ikak­vih funk­ci­ja jer je Je­lić zbog Br­ki­ća is­pao iz kom­bi­na­ci­je za Ka­ra­mar­ko­va za­mje­ni­ka. Je­lić se po­tom po­vu­kao iz bi­lo kak­vih kan­di­da­tu­ra za vrh stran­ke. Dru­ga ra­zi­na ne­za­do­volj­stva na Pred­sjed­niš­tvu od­no­si­la se na pred­lo­že­ne kan­di­da­te za no­vog glav­nog i po­li­tič­kog taj­ni­ka. Naj­vi­še ne­za­do­volj­stva iz­a­zvao je pri­jed­log Do­ma­go­ja Iva­na Mi­lo­še­vi­ća za glav­nog taj­ni­ka, Br­ki­će­va na­s­ljed­ni­ka, jer Mi­lo­še­vić u HDZ-u ni­je do­bio ni­jed­ne izbore, ne­ma ba­zu ni­ti auto­ri­tet me­đu čla­no­vi­ma, ko­men­ti­ra­li su ju­čer HDZ-ov­ci. Mi­lo­še­vić se kan­di­di­rao za pot­pred­sjed­ni­ka HDZ-a, ali ni­je do­bio gla­so­ve de­le­ga­ta. Ka­da je Mi­lo­še­vić ju­čer na Sre­diš­njom od­bo­ru pred­sta­vio svoj pro­gram ra­da na­vod­no ni­je do­bio plje­sak. Me­đu­tim, me­đu HDZ- ov­ci­ma se ču­lo da ga Ka­ra­mar­ko tom funk­ci­jom na­vod­no na­gra­đu­je jer vo­di pre­go­vo­re s ma­njin­ci­ma ko­ji su HDZ-u po­treb­ni za even­tu­al­no pres­la­ga­nje ve­ći­ne. HDZ-ov­ci ni­su odu­šev­lje­ni ni iz­bo­rom mla­dog Do­ma­go­ja Ma­ro­evi­ća za no­vog po­li­tič­kog taj­ni­ka jer ne­ma do­volj­no po­li­tič­kog is­kus­tva. I Sre­diš­nji od­bor po­dr­žao je stav Pred­sjed­niš­tva da pre­mi­jer Ore­ško­vić vi­še ne­ma pot­po­ru HDZ-a te da će HDZ, ne pod­ne­se li Ore­ško­vić sam os­tav­ku, po­kre­nu­ti nje­gov opo­ziv i kre­nu­ti u pres­la­ga­nje ili no­ve izbore. Ka­ra­mar­ko je os­ta­vio otvo­re­ne op­ci­je – ili će pre­mi­je­ra ru­ši­ti u Sa­bo­ru ili će HDZ- ovi mi­nis­tri iz­a­ći iz Vla

de.

Ne­za­do­volj­na i še­fi­ca kam­pa­nje Oštar raz­go­vor sa še­fom HDZ-a uoči Sre­diš­njeg od­bo­ra ima­la je i Jo­si­pa Ri­mac TRI SA­TA DU­LJA OD PLA­NI­RA­NOG Pred­sjed­nik To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, Jo­si­pa Ri­mac i dru­gi čla­no­vi HDZ-a, na­kon dra­ma­tič­ne sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva stran­ke, pre­se­li­li su se u kon­gres­nu dvo­ra­nu za­gre­bač­kog ho­te­la Pa­no­ra­ma na sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra stran­ke (go­re)

Uz Br­ki­ćev pri­jed­log, naj­vi­še ne­za­do­volj­stva iz­a­zvao je pri­jed­log Do­ma­go­ja Iva­na Mi­lo­še­vi­ća za glav­nog taj­ni­ka, Br­ki­će­va na­s­ljed­ni­ka Na­kon tri i pol sa­ta za­sje­da­nja Pred­sjed­niš­tva, Br­kić je iz­bje­gao no­vi­na­re, za­obi­šav­ši ka­me­re i mi­kro­fo­ne u ši­ro­kom lu­ku Ge­ne­ral Kr­sti­če­vić pri­go­va­rao je zbog lo­šeg uprav­lja­nja stran­kom i lo­šeg ka­dro­vi­ra­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.