De­jan Lo­vren

Mo­ja je maj­ka s mog na Ma­mi­ćev ra­čun pre­ba­ci­la 3,5 mil. eura

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pi­šu: IVA­NA JA­KE­LIĆ, SU­ZA­NA LE­PAN ŠTE­FAN­ČIĆ

Pr­vi put je pro­tiv me­ne po­dig­nu­ta op­tuž­ni­ca. Sva­kim da­nom oče­ku­jem da će se po­dig­nu­ti i dru­ga. Ve­se­lim se br­zom su­đe­nju u Osi­je­ku. Na­dam se da će bi­ti br­zo i da ću do­ka­za­ti svo­ju ne­vi­nost – ogla­sio se ne­ki­dan s na­ci­onal­nih te­le­vi­zi­ja Zdrav­ko Ma­mić, biv­ši iz­vr­š­ni do­pred­sjed­nik Di­na­ma, a sa­da “sa­mo” sa­vjet­nik u naj­dra­žem mu klu­bu. Na na­ci­onal­nim te­le­vi­zi­ja­ma naj­moć­ni­ji čo­vjek hr­vat­skog no­go­me­ta upri­zo­rio se na­kon što je na­pad­nut ben­gal­ka­ma i ra­ke­ta­ma pri­li­kom ula­ska u Pre­kr­šaj­ni sud u Spli­tu. A ta­mo mu se su­di jer je 2014. ti­je­kom der­bi­ja iz­me­đu Haj­du­ka i Di­na­ma, u lo­ži po­ljud­skog sta­di­ona, imao je­dan od svo­jih vul­gar­nih is­pa­da te se po­tu­kao s Ivom Be­gom, biv­šim no­go­me­ta­šem Haj­du­ka. I dok je split­ski pre­kr­šaj­ni pos­tu­pak u prav­nom smis­lu za Ma­mi­ća be­ni­gan, pu­no oz­bilj­ni­je su­đe­nje usko­ro ga če­ka na Žu­pa­nij­skom su­du u Osi­je­ku gdje će mu se su­di­ti da je za­jed­no s bra­tom Zo­ra­nom, te Da­mi­rom Vr­ba­no­vi­ćem, naj­dra­ži im klub ošte­tio za naj­ma­nje 100 mi­li­ju­na ku­na. Osim njih tro­ji­ce, na op­tu­že­nič­koj klu­pi na­ći će se i po­rez­nik Mi­lan Per­nar. A bra­ća Ma­mić, Zo­ran kao tre­ner, te Zdrav­ko kao al­fa i ome­ga ne sa­mo Di­na­ma već kom­plet­nog hr­vat­skog no­go­me­ta, Di­na­mo su vo­di­li, od­nos­no bo­lje re­če­no nji­me su vla­da­li i još uvi­jek vla­da­ju, kao da im je pri­vat­ni – ban­ko­mat. Pa je ta­ko Di­na­mo, no­go­met­ni klub či­ja bi os­nov­na dje­lat­nost tre­ba­la bi­ti no­go­met, a ne ban­kar­stvo, po­su­đi­vao novac prav­nim i fi­zič­kim oso­ba­ma. Tko će do­bi­ti ko­li­ko nov­ca te ka­da će ga, ako će ga uop­će vra­ti­ti, odre­đi­vao je, na­rav­no, Zdrav­ko Ma­mić. Ko­ji je od­lu­čio i da Di­na­mo nje­go­vom bra­tu Zo­ra­nu “po­su­di” oko 24 mi­li­ju­na ku­na, a da bi se pri­kri­lo ka­ko je taj “po­sao” uis­ti­nu odra­đen, pos­lu­žio je De­jan Lo­vren, od­nos­no nje­gov na­vod­ni aneks ugo­vo­ra pre­ma ko­jem je imao pra­vo na 50 pos­to od bu­du­ćeg tran­sfe­ra.

Novac os­tav­lja trag

No ka­ko novac uvi­jek os­tav­lja trag, ovaj put taj je trag os­tao na ra­ču­ni­ma Zo­ra­na Ma­mi­ća, De­ja­na Lo­vre­na i Di­na­ma, ali i onih ko­ji­ma su “po­zaj­mi­ce” pros­li­je­đe­ne. Pre­ma po­da­ci­ma do ko­jih su doš­li is­tra­ži­te­lji, Zdrav­ko Ma­mić je uime Di­na­ma 4. ožuj­ka 2011. tra­žio ban­kov­ni kre­dit od 4,4 mi­li­ju­na eura. Tri da­na kas­ni­je na ra­čun Di­na­ma sje­lo je 32,5 mi­li­ju­na ku­na, a is­ti dan Zdrav­ko Ma­mić i Da­mir Vr­ba­no­vić na­la­žu da se 25,8 mi­li­ju­na ku­na s ra­ču­na Di­na­ma pre­ba­ci na ra­čun De­ja­na Lo­vre­na. Kao os­no­va za taj po­sao ko­ris­ti se na­vod­ni aneks Lo­vre­no­va ugo­vo­ra, na­vod­no sklop­ljen 9. si­ječ­nja 2007. Za taj aneks kas­ni­je će se po­ka­za­ti da je an­ti­da­ti­ran. Kon­kret­ni­je, ne sa­mo da je an­ti­da­ti­ran već je gra­fo­lo­škim vje­šta­če­njem us­ta­nov­lje­no da me­mo­ran­dum na ko­jem je na­či­njen aneks ni­je ko­ri­šten u Di­na­mu sve do naj­ra­ni­je 18. ruj­na 2009. Dru­gim ri­je­či­ma, me­mo­ran­dum na ko­jem je aneks sas­tav­ljen ni­je bio u upo­tre­bi 9. si­ječ­nja 2007., što zna­či da aneks ugo­vo­ra ni­je ni te­oret­ski mo­gao bi­ti pot­pi­san tog da­tu­ma, ia­ko se taj da­tum na nje­mu na­la­zi te ia­ko je tu ne­lo­gič­nost u svom is­ka­zu ne­mu­što po­ku­šao objas­ni­ti Lo­vren. Na­kon što je 25,8 mi­li­ju­na ku­na s ra­ču­na Di­na­ma pre­ba­če­no na ra­čun De­ja­na Lo­vre­na, Di­na­mo je pr­vo mo­rao pla­ti­ti 5,4 mi­li­ju­na ku­na po­re­za na tran­sak­ci­ju, a ni­je ga tre­ba­lo pla­ti­ti, stav je tu­ži­telj­stva. Po­tom je Lo­vren, is­to­ga da­na ka­da mu je mi­li­jun­ski iz­nos sjeo na ra­čun, taj iz­nos pros­li­je­dio na ra­čun Zo­ra­na Ma­mi­ća. A Ma­mić je s tim nov­cem u sa­mo dan-dva pos­ti­gao “ču­de­sa”. Od­mah je po­di­gao i za se­be za­dr­žao 1,8 mi­li­ju­na ku­na. Za­tim je iz­nos od 3,8 mi­li­ju­na ku­na na ime vra­ća­nja po­zaj­mi­ce upla­tio na ra­čun Di­na­ma. Zo­ran Ma­mić is­to je uči­nio i s 21 mi­li­jun ku­na, ko­je je pr­vo pre­ba­cio na svoj ra­čun, pa on­da 8. ožuj­ka 2011. na ra­čun Di­na­ma, či­me je po­zaj­mi­ca ko­ju je Zo­ra­nu Ma­mi­ću dao Di­na­mo, od­nos­no nje­gov brat Zdrav­ko uime Di­na­ma, vra­će­na, i to kre­di­tom ko­ji je če­ti­ri da­na pri­je te tran­sak­ci­je po­di­gao – Di­na­mo!? A što je sve Di­na­mo tim kre­di­tom-po­zaj­mi­com uis­ti­nu fi­nan­ci­rao, is­tra­ži­te­lji su ot­kri­li na­kon pre­gle­da tran­sak­cij­skih ra­ču­na Zo­ra­na Ma­mi­ća. Iz tih ra­ču­na pro­iz­la­zi da je Zo- ran Ma­mić po­zaj­mi­ce prim­lje­ne od Di­na­ma tro­šio ta­ko da je taj novac po­zaj­mio svo­jim vlas­ti­tim tr­go­vač­kim druš­tvi­ma, ali i tr­go­vač­kim druš­tvi­ma u vlas­niš­tvu bra­ta Zdrav­ka te ne­ća­ka Ma­ri­ja Ma­mi­ća!? Na to je otiš­lo 1,7 mi­li­ju­na ku­na. Na­da­lje, Zo­ran Ma­mić is­pla­tio je i fak­tu­re svo­jim do­bav­lja­či­ma, za što mu je tre­ba­lo iz­me­đu 81.000 i 600.000 ku­na. Mla­đem je Ma­mi­ću po­fa­li­lo i de­vi­za, na či­ju je kup­nju utro­šio 219.900 ku­na, za­tim je pla­tio kre­dit od 36.813 ku­na, vra­tio je po­zaj­mi­cu sa­mom se­bi od 200.000 ku­na(!?), a ku­pio je i di­oni­ce vri­jed­ne 1,1 mi­li­jun ku­na. Kao pra­vi brat, Zo­ran ni­je za­bo­ra­vio ni Zdrav­ka, ko­jem je pros­li­je­dio 988.000 ku­na da bi i sta­ri­ji brat ku­pio di­oni­ce (!?). Ka­da je pod­mi­rio sve pos­lov­ne i pri­vat­ne obve­ze se­be, bra­ta i svog ne­ća­ka, Zo­ra­nu Ma­mi­ću os­ta­lo je oko 18 mi­li­ju­na ku­na, što je po­di­zao u go­to­vi­ni te tro­šio za osob­ne po­tre­be. No od tog go­to­vin­skog nov­ca ipak je i ne­ća­ku po­zaj­mio ne­kih 2,1 mi­li­jun ku­na.

Po­zaj­mi­ce ni­su vra­će­ne

Ina­če, po­zaj­mi­ce ni­su da­va­ne sa­mo Zo­ra­nu Ma­mi­ću već i Kre­ši­mi­ru Vlaj­če­vi­ću, biv­šem glav­nom dis­ci­plin­skom su­cu HNS-a, ko­ji se “pros­la­vio” čes­tim fi­nan­cij­skim dis­ci­pli­ni­ra­njem Haj­du­ka. Vlaj­če­vić je od Di­na­ma u tri na­vra­ta do­bio ukup­no 140.000 ku­na. Ia­ko je jav­no tvr­dio da je novac vra­tio, tu­ži­telj­stvo sma­tra da ni­je. Kao što sma­tra da po­zaj­mi­ce GNK Di­na­mu ni­su vra­ti­li ni Vlat­ka Pe­ras (mi­li­jun ku­na), Slav­ko Iš­tva­nić (278.461 ku­nu), Stje­pan De­ve­rić (40.000 ku­na), Da­mir Vr­ba­no­vić (126.000 ku­na)... Da po­zaj­mi­ce ni­su vra­će­ne tu­ži­te­lji sma­tra­ju jer su us­ta­no­vi­li da spo­me­nu­te oso­be ni­su ima­le nov­ca za po­vrat. Ina­če, ia­ko se Zdrav­ko Ma­mić hva­lio da Di­na­mo pos­lu­je čis­to, o če­mu, ka­ko je jav­no is­ka­zi­vao, svje­do­če broj­ne po­rez­ne kon­tro­le ko­je ni­su

ni­šta ne­le­gal­no naš­le, svje­do­ci su ti­je­kom is­tra­ge is­ka­zi­va­li da je zbog po­zaj­mi­ca Di­na­mo bio pod pa­skom Po­rez­ne upra­ve, ko­ja je po­rez­nim nad­zo­rom ut­vr­di­la da se ne ra­di o po­zaj­mi­ca­ma već o iz­vla­če­nju nov­ca iz Di­na­ma. – Ka­da sam od Zdrav­ka Ma­mi­ća za­tra­ži­la po­dat­ke o svim po­zaj­mi­ca­ma, on se ja­ko uz­ru­jao, i na­kon to­ga mi je za­bra­nio ula­zak u Di­na­mo. Osim to­ga, ža­lio se mo­jim na­dre­đe­ni­ma na mo­je pos­tu­pa­nje, na­kon če­ga je po­rez­ni nad­zor za­us­tav­ljen na ne­ko vri­je­me – opi­sa­la je is­tra­ži­te­lji­ma svo­ja is­kus­ta­va s oči­to ne­do­dir­lji­vim i po­li­tič­ki (pre)za­šti­će­nim Zdrav­kom Ma­mi­ćem jed­na od svje­do­ki­nja. Za raz­li­ku od nje, ne­ugod­nih is­kus­ta­va sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem, ako je su­di­ti po nje­go­vu is­ka­zu, ni­je imao De­jan Lo­vren. Mo­žda je raz­log to­me jed­na SMS po­ru­ka, ko­ja je na­đe­na u mo­bi­te­lu Nik­kyja Vuk­sa­na, osum­nji­če­nog u dru­goj is­tra­zi ko­ja se vo­di pro­tiv Ma­mi­ća. Lo­vren 27. lis­to­pa­da 2015. pi­še Vuk­sa­nu, ža­li mu se na to ka­ko ni­ko­ga ni­je bri­ga što je oz­li­je­đen te do­da­je: “Ne mo­ra se me­ne j... na taj na­čin i pra­vit me idi­otom, ali ja ka­da po­lu­dim ne­će bi­ti do­bro i ti to znaš. Po­go­to­vo ka­da vi­dim ka­ko me u klu­bu j..., i ka­da oči­to lju­di ko­ji bi tre­ba­li bi­ti uz me­ne ni­su ka­da ih tre­bam. A ka­da va­ma svi­ma do­đe si­tu­aci­ja do gr­la u ve­zi sra­nja sa Zdrav­kom i onih proš­los­ti, on­da De­ja­ne bu­di do­bar i iz­vu­ci nas....” Na kak­vu je proš­lost mis­lio i iz ko­jih je pro­ble­ma Zdrav­ka Ma­mi­ća Lo­vren tre­bao iz­vla­či­ti, Lo­vren is­tra­ži­te­lji­ma ni­je znao ili htio objas­ni­ti. No za­to im je po­s­vje­do­čio da je pr­vi pro­fe­si­onal­ni ugo­vor s Di­na­mom pot­pi­sao u si­ječ­nju 2007. te da pre­ma tom ugo­vo­ru ni­je imao pra­vo na tran­sfer­no obe­šte­će­nje. Objas­nio je da je to pra­vo ste­kao te­me­ljem anek­sa ugo­vo­ra o pro­fe­si­onal­nom igra­nju ko­ji je pot­pi­sao ot­pri­li­ke dva do tri mje­se­ca pri­je no što je pre­šao iz Di­na­ma u Olim­pyque Lyon, što je bi­lo u ruj­nu ili lis­to­pa­du 2009. No pro­blem za Lo­vre­na nas­tao je ka­da mu je pre­do­čen aneks ugo­vo­ra iz ko­jeg pro­iz­la­zi da je pra­vo na 50-pos­tot­no obe­šte­će­nje do­go­vo­re­no 9. si­ječ­nja 2007. – Ta­da sam pot­pi­sao svoj pr­vi pro­fe­si­onal­ni ugo­vor, a ne sje­ćam se da sam ta­da pot­pi­sao i taj aneks. Mo­gu­će je da je­sam, no ne sje­ćam se. A ni­je mi poz­nat uku­pan iz­nos tran­sfer­nog obe­šte­će­nja, ni­ti mi je it­ko iz Di­na­ma re­kao o ko­li­kom se iz­no­su ra­di. O to­me sam či­tao u me­di­ji­ma – ne­mu­što je is­ka­zi­vao Lo­vren.

Ni­je pri­ka­zi­vao u knji­ga­ma

S ob­zi­rom na to da je Lo­vren is­ka­zao da se ne sje­ća ko­li­ko je nov­ca do­bio za svoj pr­vi pro­fe­si­onal­ni ugo­vor u ka­ri­je­ri, ni­je ni ču­do što mu tu­ži­telj­stvo ni­je po­vje­ro­va­lo, oci­je­niv­ši da mu je is­kaz ne­vje­ro­dos­to­jan. Tu ne­vje­ro­dos­toj­nost pod­cr­ta­la je či­nje­ni­ca što je gra­fo­lo­škim vje­šta­če­njem ut­vr­đe­no da je spo­me­nu­ti aneks Lo­vre­no­va ugo­vo­ra an­ti­da­ti­ran, što je po­s­vje­do­čio Lo­vre­nov otac – da u si­ječ­nju 2007. kod pot­pi­si­va­nja pr­vog pro­fe­si­onal­nog ugo­vo­ra ni­kak­vog raz­go­vo­ra o obe­šte­će­nju ni­je bi­lo – ali i Lo­vren u nas­tav­ku is­ka­za. No­go­met­na zvi­jez­da, ko­ja zbog svog ka­pri­ca ovog lje­ta ne­će vi­dje­ti Eu­ro u Fran­cu­skoj, ka­zao je ta­ko da u svo­jim pos­lov­nim knji­ga­ma ni­je is­ka­zi­vao po­tra­ži­va­nje od 4,2 mi­li­ju­na eura od Di­na­ma. To je, tvr­dio je Lo­vren, bi­lo 50 pos­to od tran­sfer­nog obe­šte­će­nja ko­je je Lyon tre­bao pla­ti­ti Di­na­mu. – Ni­sam to pri­ka­zao u knji­ga­ma jer je klub na taj iz­nos već pla­tio po­rez, a i vje­ro­vao sam Zdrav­ku Ma­mi­ću da će mi taj iz­nos bi­ti is­pla­ćen. O is­pla­ti tog nov­ca s Ma­mi­ćem sam raz­go­va­rao ne­kih po­la go­di­ne na­kon od­la­ska u Lyon i on mi je ta­da ka­zao da pos­to­je odre­đe­ni pro­ble­mi. Tra­žio je i da odus­ta­nem od ne­kih 50.000 eura pre­mi­ja ko­je mi je Di­na­mo bio du­žan, što sam uči­nio. Jed­nom sam i pi­sao Di­na­mu da mi se novac od obe­šte­će­nja pla­ti, a na to mi je Zdrav­ko Ma­mić re­kao da se str­pim i da će mi novac bi­ti is­pla­ćen ka­da Di­na­mu Lyon pla­ti – is­ka­zi­vao je Lo­vren. Objas­nio je da ga je taj­ni­ca klu­ba oba­vi­jes­ti­la ka­da mu je novac upla­ćen na ra­čun, što je u ban­ci pro­vje­ri­la Lo­vre­no­va maj­ka. Lo­vren je da­lje us­t­vr­dio i da je od tog upla­će­nog nov­ca 3,5 mi­li­ju­na eura po­zaj­mio Zo­ra­nu Ma­mi­ću. – Ka­da mi je novac upla­ćen, na­zvao sam ga i re­kao sam da mu mo­gu po­zaj­mi­ti tu su­mu, a on se s tim slo­žio. Po­tom sam na­zvao maj­ku, ko­ja je s mog ra­ču­na na nje­gov pre­ba­ci­la 3,5 mi­li­ju­na eura u kun­skoj pro­tu­vri­jed­nos­ti. Taj sam mu novac po­su­dio jer mi je Zo­ran pri­ja­telj, a od te su­me mi je Zo­ran Ma­mić u par na­vra­ta ti­je­kom 2012. i 2013. vra­tio oko 500.000 eura. Novac mi je pre­da­vao na ru­ke, a ja ga ni­sam po­la­gao na ra­čun, već sam nji­me ku­pio sta­no­ve u Za­gre­bu i na Pa­gu te zem­lji­šte na Bu­kov­cu. Za po­vrat nov­ca ni­sam pot­pi­sao ni­kak­ve po­t­vr­de – is­ka­zi­vao je Lo­vren. No, uvi­dom u ban­kov­ne ra­ču­ne i imo­vi­nu De­ja­na Lo­vre­na i Zo­ra­na Ma­mi­ća, is­tra­ži­te­lji su us­ta­no­vi­li da Ma­mić ni­je imao 500.000 eura za po­vrat po­zaj­mi­ce Lo­vre­nu. Osim to­ga, us­t­vr­di­li su i da je Lo­vren ne­kret­ni­ne u svom vlas­niš­tvu ku­pio ili ban­kov­nim kre­di­ti­ma ili upla­ta­ma sa svog ra­ču­na na ra­čun pro­da­va­te­lja, či­me ni­je po­t­vr­đe­na nje­go­va pri­ča da je ne­ke ne­kret­ni­ne ku­pio nov­cem ko­ji mu je Zo­ran Ma­mić vra­tio na ru­ke. O tran­sfer­nom obe­šte­će­nju is­ka­zi­vao je i Lu­ka Mo­drić, ko­ji je ka­zao da je sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem vi­še pu­ta o to­me raz­go­va­rao, no da to ni­ka­da ni­je stav­lje­no u pi­sa­nu for­mu. Kon­kret­ni­je, u Mo­dri­će­vu slu­ča­ju, aneks ugo­vo­ra ko­jim se de­fi­ni­ra da Mo­drić do­bi­va 50 pos­to od 21 mi­li­jun eura za ko­li­ko je iz Di­na­ma pre­šao u Tot­ten­ham, na­prav­ljen je ne­ko­li­ko mje­se­ci na­kon što je Mo­drić već igrao u En­gle­skoj!?

Pre­da­vao Ma­mi­ći­ma novac

– Ka­da sam pre­šao u Tot­ten­ham, pi­tao sam Zdrav­ka ko­li­ki dio nov­ca pri­pa­da me­ni, na što mi je on re­kao da će raz­mis­li­ti pa će mi ja­vi­ti. Re­kao je da ću for­mal­no do­bi­ti 50 pos­to od tran­sfe­ra, što je bi­lo oko 10,5 mi­li­ju­na eura. No re­kao je i da ću od tog iz­no­sa stvar­no do­bi­ti sa­mo ma­nji dio jer sam du­lje os­tao u Di­na­mu – is­ka­zi­vao je Mo­drić. Novac ko­ji mu je upla­ćen na ra­čun, a ra­di­lo se o 66 mi­li­ju­na ku­na, Mo­drić je, is­ka­zi­vao je, po­di­zao te ga je u is­toj pos­lov­ni­ci ban­ke pre­da­vao čla­no­vi­ma obi­te­lji Ma­mić. Upi­tan za­što novac ni­je upla­ći­vao sa svog ra­ču­na na ra­čun Zdrav­ka Ma­mi­ća, Mo­drić je od­go­vo­rio: – Rek­li su mi da je po­treb­no da novac pre­da­jem nji­ma. No ia­ko su Ma­mi­ći ti­me oči­to po­ku­ša­li za­mes­ti trag nov­ca, ra­zot­kri­la ih je ban­kov­na do­ku­men­ta­ci­ja iz ko­je pro­iz­la­zi da su Ma­mi­ći na svo­je ra­ču­ne znat­ne svo­te upla­ći­va­li u is­to vri­je­me i u is­toj pos­lov­ni­ci ban­ke u ko­joj je Mo­drić te svo­te na­kon upla­te iz Di­na­ma po­di­zao.

Zdrav­ko Ma­mić ja­ko se na­lju­tio kad je po­rez­ni­ca od nje­ga za­tra­ži­la ugo­vo­re o Di­na­mo­vim po­zaj­mi­ca­ma. Na­kon to­ga joj je i za­bra­nio ula­zak u Di­na­mo

Da­mir Vr­ba­no­vić je bio član upra­ve NK Di­na­ma i di­rek­tor NK Di­na­ma, a od Di­na­ma je po­zajm­lji­vao i novac, kon­kret­ni­je 126.000 ku­na

Zdrav­ko Ma­mić al­fa je i ome­ga ne sa­mo Di­na­ma već i kom­plet­nog hr­vat­skog no­go­me­ta

Zo­ran Ma­mić tre­ner je Di­na­ma i Zdrav­kov brat, a tu či­nje­ni­cu obil­no ko­ris­ti za fi­nan­ci­ra­nje se­be i svo­jih pos­lo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.