Ka­ra­mar­ko: Raz­go­va­ra­lo se o mo­joj os­tav­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– HDZ se od­lu­čio za sas­tav­lja­nje no­ve ve­ći­ne, a cilj je da ona bu­de kva­li­tet­na, re­kao je ju­čer no­vi­na­ri­ma na­kon sjed­ni­ce Sre­diš­njeg od­bo­ra pred­sjed­nik stran­ke To­mis­lav Ka­ra­mar­ko i ot­klo­nio mo­guć­nost dalj­nje su­rad­nje s Mos­tom. – Ima­mo pre­dis­po­zi­ci­je da uđe­mo u no­vo pres­la­ga­nje – re­kao je te do­dao: – Ci­lja­mo da no­va ve­ći­na bu­de kva­li­tet­na jer ovo se vi­še ne smi­je po­no­vi­ti. Mo­guć­nost je dalj­nje su­rad­nje s Mos­tom ne­za­vis­nih lis­ta ot­klo­nio jer bi, ka­ko je do­dao, tog “rin­gi­špi­la bi­lo pre­vi­še”. Na pi­ta­nje je li mu se na­kon tra­že­nja os­tav­ke ja­vio Ti­ho­mir Ore­ško­vić, ka­zao je da ni­je i da će se “vje­ro­jat­no da­nas ču­ti”. Na pi­ta­nje je li se go­vo­ri­lo o nje­go­voj od­go­vor­nos­ti za ovu si­tu­aci­ju, Ka­ra­mar­ko je ka­zao: – Ni­je se pi­ta­lo za mo­ju od­go­vor­nost, ne­go se raz­go­va­ra­lo o to­me da li da se po­vu­čem iz Vla­de i dam os­tav­ku. Za­klju­čak je bio da ne jer je HDZ već na­pra­vio pre­vi­še us­tu­pa­ka. Ore­ško­vić bez nas ne­ma upo­ri­šte u par­la­men­tu.

Do­la­ze na sjed­ni­cu Sli­je­va: biv­ši mi­nis­tar zdrav­s­tva Dar­ko Mi­li­no­vić te mi­nis­tri To­lu­šić i Ha­san­be­go­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.