HSS po­zi­va HDZ i part­ne­re na no­ve pre­go­vo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net ZAGREB

Čel­nik stran­ke K. Be­ljak ka­že da su uči­ni­li ono što od njih bi­ra­či tra­že, a oni ni­su za pro­da­ju imo­vi­ne i sa­daš­nji mo­del do­dje­le zem­lji­šta

– Glav­ni od­bor Hr­vat­ske se­ljač­ke stran­ke jed­no­glas­no je od­lu­čio da sve pos­to­je­će po­li­tič­ke spo­ra­zu­me, uklju­ču­ju­ći onaj s Do­mo­ljub­nom ko­ali­ci­jom, zbog ne­po­što­va­nja do­go­vo­re­nih pro­gram­skih sa­dr­ža­ja, sta­vi iz­van sna­ge – re­kao nam je čel­nik stran­ke Kre­šo Be­ljak na­kon sas­tan­ka Pred­sjed­niš­tva stran­ke u Mol­va­ma. Ka­zao je i da su po­zva­ni do­sa­daš­nji ko­ali­cij­ski part­ne­ri iz Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je na re­de­fi­ni­ra­nje od­no­sa ka­ko bi se pris­tu­pi­lo pre­go­vo­ri­ma o even­tu­al­nom no­vom spo­ra­zu­mu te ka­ko su u HSS-u sta­vi­li spo­ra­zu­me iz­van sna­ge, a ujed­no po­zva­li do­sa­daš­nje part­ne­re da sjed­nu i re­de­fi­ni­ra­ju od­no­se te da kre­nu pre­ma do­go­vo­ru o even­tu­al­nom no­vom spo­ra­zu­mu. Re­kao nam je ka­ko je raz­log tak­voj od­lu­ci to što se odre­đe­ne smjer­ni­ce za­cr­ta­ne u pro­gra­mi­ma ne is­pu­nja­va­ju. Pa je na­veo ka­ko se mo­del do­dje­le dr­žav­nog po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta obav­lja još uvi­jek po mo­de­lu biv­šeg mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de Ti­ho­mi­ra Ja­ko­vi­ne. Os­vr­nuo se i na pro­da­ju dr­žav­ne imo­vi­ne, kao što je pro­da­ja Kon­ča­ra, pi­ta­ju­ći ho­će li slje­de­će bi­ti pro­da­ja Po­drav­ke? Za­to i do­da­je da su na­pra­vi­li ono što od njih tra­že bi­ra­či.

Kre­šo Be­ljak, šef HSS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.