‘Hr­vat­ska po­dre­đe­na zbog Ka­ra­mar­ka’

Pot­pred­sjed­nik Vla­de i čel­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov iz Met­ko­vi­ća po­ru­čio ka­ko Most ni­ka­da ne bi pris­tao na pres­la­ga­nje Vla­de čak i ka­da bi Ka­ra­mar­ko to htio

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pe­trov se ju­čer dru­gi put ogla­sio na­kon po­zi­va pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća da se i Ka­ra­mar­ko i on po­vu­ku s funk­ci­ja

– Hr­vat­ska je da­nas u po­dre­đe­noj po­zi­ci­ji sa­mo zbog jed­ne oso­be, a to je gos­po­din Ka­ra­mar­ko jer sno­si po­li­tič­ku od­go­vor­nost. Ono če­mu se za­is­ta na­dam jest da će stran­ka ko­ja u se­bi no­si pri­djev de­mo­krat­ska za­is­ta po­ka­za­ti da je de­mo­krat­ska, da ni­je fa­ra­on­ska pa da u njoj jed­na oso­ba od­lu­ču­je što će se do­go­di­ti s dr­ža­vom. A za tu se oso­bu po­ka­za­lo da mo­ra sno­si­ti po­li­tič­ku od­go­vor­nost – ka­zao je to ju­čer na jed­no­mi­nut­noj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Met­ko­vi­ću pot­pred­sjed­nik Vla­de i čel­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov. Do­dao je i to da Most, čak kad bi To­mis­lav Ka­ra­mar­ko i htio pres­lo­ži­ti Vla­du s njim, na to ni­ka­da ne bi pris­tao. – Za nas je uvi­jek Hr­vat­ska bi­la u sr­cu, a ne u dže­pu – na­gla­sio je Pe­trov, po­ru­čiv­ši na kra­ju da će sva­ko­me na savjesti bi­ti ako Ka­ra­mar­ka po­ku­ša spa­si­ti na ova­kav na­čin u Sa­bo­ru.

Pla­tit ću ci­je­nu

Pe­trov se ti­me dru­gi put ogla­sio na­kon pre­kju­če­raš­njeg po­zi­va pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća da se i Ka­ra­mar­ko i Pe­trov po­vu­ku sa svo­jih funk­ci­ja. Od­mah na­kon što je pre­mi­jer odas­lao ovak­vu po­ru­ku, Pe­trov je uz­vra­tio ri­je­či­ma da ne ra­zu­mi­je raz­lo­ge po ko­ji­ma je i on de­fi­ni­ran kao re­me­ti­lač­ki fak­tor u Vla­di jer se iza nje­ga ne vu­ku ni­kak­ve afe­re. – Pred svo­jom sa­vješ­ću, gra­đa- ni­ma i Bo­gom sam čist, a ako je mo­ja os­tav­ka uvjet da se sta­bi­li­zi­ra sta­nje, to ću uči­ni­ti. Ne sma­tram da pos­to­ji ijed­na po­zi­ci­ja is­pred do­mo­vi­ne. Ako je to ci­je­na, ja ću je pla­ti­ti – ovim je ri­je­či­ma Pe­trov za­vr­šio svo­je pre­kju­če­raš­nje obra­ća­nje jav­nos­ti, ipak još jed­nom is­tak­nuv­ši ka­ko Most i da­lje in­zis­ti­ra na os­tav­ci pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka zbog, ka­ko je re­kao, nje­go­ve osob­ne kom­pro­mi­ta­ci­je. Pod­sje­ća­mo, pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de i pred­sjed­nik HDZ-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko pre­kju­čer je na pre­mi­je­rov po­ziv za od­stu­pa­nje uz­vra­tio po­sve su­prot­no od Pe­tro­va. Od­bio je na­pus­ti­ti svo­ju po­zi­ci­ju u Vla­di, ali i ne sa­mo to. Uz­vra­tio je ta­ko što je ka­zao da je HDZ po­bjed­nič­ka stran­ka pa ima i naj­ve­ći broj ru­ku u Sa­bo­ru te da upra­vo Ore­ško­vić vi­še ne uži­va nji­ho­vo po­vje­re­nje, ka­ko je ka­zao, iz­vev­ši sal­to mor­ta­le ko­ji ni­ko­me ni­je ra­zum­ljiv.

Ka­ra­mar­ko­vo od­bi­ja­nje

– Po­vje­re­nje je iz­gub­lje­no. HDZ ima go­lem broj čla­no­va i od­go­vor­nost. I sve ovo go­vo­rim da bih za­šti­tio dig­ni­tet stran­ke. I sam sam iz­lo­žen ha­ran­gi u po­s­ljed­nje vri­je­me. Ni­ko­ga ne­će­mo pov­la­či­ti za ru­kav da se ova Vla­da spa­si. Dak­le, os­ta­je mo­guć­nost pres­la­ga­nja ili no­vi iz­bo­ri. No­vi će iz­bo­ri uze­ti pu­no vre­me­na i ko­štat će. Mis­lim da bi bi­lo do­bro rješenje da pre­mi­jer Ore­ško­vić od­stu­pi. Most se ni­je po­ka­zao vje­ro­dos­toj­nim part­ne­rom. Ci­je­lo su se vri­je­me po­na­ša­li kao da su opo­zi­ci­ja. Ci­je­lo smo vri­je­me oči­to ima­li grč u že­lu­cu – u svom od­go­vo­ru na pre­mi­je­rov po­ziv za pov­la­če­nje Ka­ra­mar­ko je bio po­sve ja­san – oti­ći tre­ba pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić, a ne on.

Bo­žo Pe­trov, čel­nik Mos­ta i pot­pred­sjed­nik Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.