Za ci­je­lu je ovu afe­ru kriv To­mis­lav Ka­ra­mar­ko

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Jas­no je da je pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de taj ko­ji je od­go­vo­ran za ovu afe­ru. I Most os­ta­je pri tom sta­vu, ali Pe­trov je po­ka­zao da mu ni­šta ne zna­či mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i da je spre­man oti­ći u sa­bor­ske klu­pe ako je to u in­te­re­su Hr­vat­ske – ka­zao je Ni­ko­la Gr­mo­ja, ko­ji ni­je si­gu­ran je li mo­gu­će pres­la­ga­nje ve­ći­ne u Sa­bo­ru. Ako bi se to do­go­di­lo, do­dao je, ne vje­ru­je da bi ta Vla­da du­go tra­ja­la i bi­la bi op­te­re­će­na ve­li­kim te­re­tom da su stran­ke i ma­njin­ci od­lu­či­li o sas­ta­vu no­ve vla­da­ju­će ve­ći­ne, us­t­vr­dio je Gr­mo­ja za No­vu TV.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.