Pre­mi­jer Ore­ško­vić i ne po­miš­lja na os­tav­ku

Pred­sjed­nik hr­vat­ske Vla­de ra­zvio je vr­lo do­bar od­nos s Pe­tro­vom, a Ka­ra­mar­ka je op­tu­žio da je ne­za­in­te­re­si­ran i li­jen

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ZAGREB Dra­žen Ćurić

Ključ­no je pi­ta­nje je li se pre­mi­jer Ore­ško­vić sa­mos­tal­no od­lu­čio na ovaj ne­sva­ki­daš­nji koc­kar­ski po­tez

Ovak­va se kri­za vlas­ti ne pam­ti. Čes­to se, na­ime, do­ga­đa­lo da su gra­đa­ni bi­li zbu­nje­ni onim što se do­ga­đa u zem­lji. Ne­ri­jet­ko su bi­li zbu­nje­ni no­vi­na­ri i ana­li­ti­ča­ri ko­ji pra­te po­li­tič­ke igre i smicalice. Ali se do­is­ta ri­jet­ko do­ga­đa­lo da su jed­na­ko zbu­nje­ni i po­li­tič­ki ak­te­ri ko­ji do­no­se od­lu­ke. To sa­mo po­ka­zu­je da nit­ko od vo­de­ćih lju­di u zem­lji ne­ma pot­pu­nu kon­tro­lu nad po­li­tič­kim pro­ce­si­ma. Ima­ju pre­gled i utje­caj na ne­ke seg­men­te po­li­ti­ke, ali nit­ko, baš nit­ko, ne­ma sna­ge i vje­šti­ne da uprav­lja bit­nim po­li­tič­kim pro­ce­si­ma od po­čet­ka do kra­ja.

Nit­ko ne zna što će bi­ti

– Vi­še mo­gu prog­no­zi­ra­ti ne­go zna­ti. Bo­jim se da nit­ko ne zna što će se do­go­di­ti. I onaj ko­ji mis­li da zna ne mo­že zna­ti jer pro­ce­si ne ovi­se o nje­mu – re­zig­ni­ra­no je ko­men­ti­rao je­dan zas­tup­nik HDZ-a. U pe­tak se glav­ni po­li­tič­ki ak­te­ri i nji­ho­vi sa­vjet­ni­ci uop­će ni­su jav­lja­li na te­le­fon­ske po­zi­ve. Štu­ri ko­men­tar iz Ban­skih dvo­ra us­pje­li smo do­bi­ti tek u su­bo­tu na­kon pros­pa­va­ne no­ći i pr­vih re­ak­ci­ja u jav­nos­ti. Naš po­uz­da­ni iz­vor iz Ban­skih dvo­ra ne­dvo­smis­le­no po­ru­ču­je da ne­ma šan­se da Ore­ško­vić pod­ne­se os­tav­ku ko­ju tra­že ne­ki kru­go­vi iz HDZ-a. O to­me uop­će ne raz­miš­lja. – Pre­mi­jer Ore­ško­vić dos­ta je vre­me­na ulo­žio u pri­pre­mu svo­ga obra­ća­nja jav­nos­ti jer je bio svjes­tan da je to naj­z­na­čaj­ni­ji tre­nu­tak ot­kad je na pre­mi­jer­skoj po­zi­ci­ji. Ci­je­lo vri­je­me ot­kad vo­di Vla­du od­go­vor­no se pos­tav­ljao pre­ma svim iz­a­zo­vi­ma. Uvi­jek su u sre­di­štu nje­go­ve po­li­ti­ke bi­li na­ci­onal­ni in­te­re­si – is­ti­če naš iz­vor iz Ban­skih dvo­ra. Do­da­je da po­li­ti­ka ni­je sa­mo pri­mje­na ap­s­trak­t­nih ide­ja ne­go i ko­mu­ni­ka­ci­ja i su­rad­nja s lju­di­ma. Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić je, nas­tav­lja naš iz­vor, ra­zvio vr­lo do­bar od­nos s Bo­žom Pe­tro­vom, ko­ji je čes­to do­la­zio s re­for­m­skim ide­ja­ma i bio vr­lo pro­ak­ti­van i kons­truk­ti­van. Op­tu­žio je To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka da je bio ne­za­in­te­re­si­ran, pa čak i li­jen. – Me­đu­tim, s HDZ-om je ko­mu­ni­ka­ci­ja pos­ta­la ote­ža­na ot­kad je pre­mi­jer ime­no­vao Da­ni­ela Mar­ki­ća rav­na­te­ljem SOA-e. Bi­lo je pre­ma­lo in­pu­ta s te (Ka­ra­mar­ko­ve) stra­ne, a sve je to pri­lič­no ote­ža­lo rad Vla­de – tvr­di naš iz­vor te na­gla­ša­va da pre­mi­je­ro­vo obra­ća­nje ni­je is­hi­tre­no i na­iv­no. Vi­dio je da se već du­lje vri­je­me ra­di na pres­la­ga­nju. – Zna­ko­vi­to je da je ova po­li­tič­ka blo­ka­da nas­ta­la u tre­nut­ku ka­da su gos­po­dar­ski po­ka­za­te­lji ja­ko do­bri i ka­da ras­te po­vje­re­nje inves­ti­to­ra. Pre­mi­jer Ore­ško­vić još se u pe­tak čuo s Pe­tro­vom i za­hva­lio mu se što je uime vi­šeg ci­lja po­ka­zao od­go­vor­nos­ti i zre­lost, za­klju­ču­je naš iz­vor. To je bi­lo sve što smo us­pje­li “is­ci­je­di­ti” iz pre­mi­je­ro­va kru­ga. Za­sad oči­to ne že­le ot­kri­va­ti detalje ove po­li­tič­ke dra­me ko­ja nad­ma­šu­je sva­ku fik­ci­ju. Da se ku­ha ne­što oz­bilj­no i ve­li­ko, mo­glo se nas­lu­ti­ti već sre­di­nom tjed­na ka­da je šef Mos­ta Bo­žo Pe­trov prak­tič­no za­po­vje­dio svo­jim su­rad­ni­ci­ma da ne is­tu­pa­ju u me­di­ji­ma. For­mal­no objaš­nje­nje bi­lo je da su sve rek­li što su ima­li re­ći u ve­zi s kri­zom ko­ju je iz­a­zva­la afe­ra Kon­zul­tan­ti­ca te da ne že­le do­li­je­va­ti ulje na va­tru. Me­đu­tim, na­kon dra­ma­tič­nih do­ga­đa­ja pot­kraj tjed­na, Pe­trov­lje­va se od­lu­ka mo­že gle­da­ti i na dru­ga­či­ji na­čin. Mo­žda je Pe­trov znao da se spre­ma po­li­tič­ka bu­ra.

Ni­je bi­lo ko­or­di­na­ci­je

Ključ­no je pi­ta­nje je li se pre­mi­jer Ore­ško­vić sa­mos­tal­no od­lu­čio na ovaj ne­sva­ki­daš­nji koc­kar­ski po­tez, na ko­je­mu bi mu po­za­vi­dio i Doc Hol­li­day, ili je to bi­la ši­ra po­li­tič­ka ak­ci­ja ko­joj je cilj bio da se iz Vla­de “iz­ba­ci” To­mis­lav Ka­ra­mar­ko a da se pri­tom ne po­ni­zi HDZ te da se za­dr­ži ova krh­ka ali i nes­lož­na sa­bor­ska ve­ći­na. Ako je imao sa­vez­ni­ke, tko su oni? Bi­lo bi za­is­ta čud­no da se pre­mi­jer Ore­ško­vić, ko­ji ne­ma ni­jed­nu ru­ku u Sa­bo­ru, bez kon­zul­ta­ci­ja i pot­po­re od­lu­čio na ova­ko ri­skan­tan po­tez. Bio bi to je­dan od naj­ve­ćih ble­fo­va. S ob­zi­rom na to da je do sa­da u Vla­di imao ja­ko do­bru su­rad­nju s Bo­žom Pe­tro­vom, što je i su­bo­tu po­t­vr­dio naš iz­vor iz Ban­skih dvo­ra, či­ni se lo­gič­nim da je u ovu me­dij­sko-po­li­tič­ku ak­ci­ju iz­i­šao u do­go­vo­ru s čo­vje­kom ko­ji mu je ci­je­lo vri­je­me ču­vao le­đa. Ia­ko ži­vi­mo u pra­voj po­li­tič­koj džun­gli, u ko­joj vla­da­ju dar­vi­nis­tič­ka pra­vi­la pre­živ­lja­va­nja, go­to­vo je te­ško po­mis­li­ti da Ore­ško­vić o sve­mu ovo­me ni­je oba­vi­jes­tio Pe­tro­va. Na dru­goj stra­ni, bli­ski su­rad­nik Bo­že Pe­tro­va nas uvje­ra­va da Most ni­je bio upoz­nat s pla­no­vi­ma Ore­ško­vi­ća. – Ni­je to bio ko­or­di­ni­ra­ni is­tup. Ni­smo bi­li za­do­volj­ni s tim što je u is­ti koš sta­vio Ka­ra­mar­ka i Pe­tro­va, ali je Bo­žo bio spre­man od­stu­pi­ti zbog na­ci­onal­nih in­te­re­sa – tvr­di naš su­go­vor­nik de­man­ti­ra­ju­ći da je s ovom ak­ci­jom bi­la upoz­na­ta i pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve, a još ma­nje Mi­li­jan Br­kić, ko­ji se na­vod­no želi ri­je­ši­ti Ka­ra­mar­ka.

Ia­ko su go­to­vo svi di­gli ru­ke od Vla­de Ti­ma Ore­ško­vi­ća, u Mos­tu sma­tra­ju da sve još ni­je go­to­vo. – U HDZ-u ima pu­no ra­zum­nih lju­di. Uvje­ren sam da zbog jed­nog čo­vje­ka i nje­go­vih pri­vat­nih in­te­re­sa ne­će sru­ši­ti Vla­du. Ako to uči­ne, on­da će do­ži­vje­ti ne­za­pam­ćen po­top na slje­de­ćim iz­bo­ri­ma – is­ti­če naš su­go­vor­nik iz Mos­ta. Uvje­ren je da bi Most i HDZ pu­no bo­lje su­ra­đi­va­li ka­da u Vla­di ne bi bio Ka­ra­mar­ko. Poz­na­to je da Ka­ra­mar­ko ni­je do­bro su­ra­đi­vao s pre­mi­je­rom Ore­ško­vi­ćem i Pe­tro­vom, ali se to ne mo­že re­ći za HDZ-ove mi­nis­tre i onaj dio HDZ-a ko­ji je u po­li­tič­kom su­ko­bu s Ka­ra­mar­kom.

Har­mo­ni­za­ci­ja od­no­sa

Ne od­ba­cu­ju svi mo­guć­nost da je ova ak­ci­ja Ti­ma Ore­ško­vi­ća nas­ta­la uz odo­bra­va­nje Bo­že Pe­tro­va, pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, pa čak i Mi­li­ja­na Br­ki­ća. Svi­ma nji­ma na ovaj ili onaj na­čin sme­ta To­mis­lav Ka­ra­mar­ko. – Ele­men­tar­na lo­gi­ka go­vo­ri da onaj tko ne­ma ni­jed­ne ru­ke u Sa­bo­ru ne mo­že ići bez po­li­tič­ke pri­pre­me i pot­po­re. Ne bi me uop­će iz­ne­na­di­lo da je Ore­ško­vić sve ovo do­go­vo­rio s Pe­tro­vom i jed­nim di­je­lom HDZ-a ko­ji je ne­za­do­vo­ljan Ka­ra­mar­kom. Most o ovo­me ni­je ras­prav­ljao, a ako je i bi­lo do­go­vo­ra, on­da je to u Bo­ži­nu taj­no­vi­tom sti­lu – tvr­di zas­tup­nik Mos­ta, s ko­jim smo raz­go­va­ra­li ne­po­sred­no na­kon dra­ma­tič­nog is­tu­pa pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća. Ni­je taj­na da do­bar dio HDZ-a ni­je za­do­vo­ljan Ka­ra­mar­kom te da sma­tra­ju da je sa­daš­nji pred­sjed­nik ne sa­mo smet­nja ko­ali­ci­ji ne­go i da šte­ti HDZ-u. – Mis­lim da potpora Ka­ra­mar­ku po­la­ko kop­ni. Lju­di su po­lju­lja­ni i po­la­ko gu­be po­vje­re­nje u nje­ga. Ka­ra­mar­ko bi mo­rao bi­ti svjes­tan da se pri­mi­če nje­gov po­li­tič­ki kraj. Da sam na nje­go­vu mjes­tu, dao bih os­tav­ku pri­je sve­ga ovo­ga. Na bih priz­nao kriv­nju, ali bih re­kao da zbog in­te­re­sa Hr­vat­ske da­jem os­tav­ku – is­ti­če zas­tup­nik HDZ-a te do­da­je da bi se s Mos­tom mo­glo “li­je­po su­ra­đi­va­ti ka­da bi lju­di Bo­že Pe­tro­va ima­li po­vje­re­nje u lju­de ko­ji pred­stav­lja­ju HDZ”. Ia­ko je HDZ na svom proš­lo­tjed­nom sa­bo­ru na­pad­no de­mons­tri­rao je­dins­tvo, naš su­go­vor­nik ka­že da u HDZ-u pos­to­ji po­dje­la na Br­ki­će­vu i Ka­ra­mar­ko­vu stru­ju. Ni­je ma­lo onih u HDZ-u ko­ji bi bi­li naj­sret­ni­ji da se Ka­ra­mar­ko po­vu­če i ta­ko otvo­ri pros­tor za har­mo­ni­za­ci­ju od­no­sa s Mos­tom.

U HDZ-u pos­to­ji po­dje­la na Br­ki­će­vu i Ka­ra­mar­ko­vu stru­ju, ka­že naš iz­vor iz HDZ-a Most: Ni­smo za­do­volj­ni što je pre­mi­jer u is­ti koš sta­vio Ka­ra­mar­ka i Pe­tro­va

Čel­nik Mos­ta Bo­žo Pe­trov, pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić i pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na pros­la­vi 25. ob­ljet­ni­ce for­mi­ra­nja Oru­ža­nih sna­ga RH

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko Ni­je ma­lo onih u HDZ-u ko­ji bi bi­li naj­sret­ni­ji da se Ka­ra­mar­ko po­vu­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.