Ala­in Fin­ki­el­kra­ut: Mi­nis­tar Ha­san­be­go­vić sra­mo­ta je za Hr­vat­sku

Fran­cu­ski fi­lo­zof op­tu­žio hr­vat­skog mi­nis­tra kul­tu­re da želi re­ha­bi­li­ti­ra­ti Pa­ve­li­ća i us­ta­ški re­žim

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - De­nis Derk de­nis.derk@ve­cer­nji.net ZAGREB

“Pri­je 25 go­di­na po­dr­žao sam Hr­vat­sku u nje­noj bor­bi za ne­za­vis­nost i zbog to­ga ni­ka­da ni­sam za­ža­lio... I sa­da sam so­li­da­ran s Hr­vat­skom”

– U Za­gre­bu sam zbog so­li­dar­nos­ti s Hr­vat­skom i za­to što mis­lim da je ime­no­va­nje Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća za mi­nis­tra kul­tu­re sra­mo­tan čin – re­kao je ju­čer fran­cu­ski aka­de­mik i fi­lo­zof Ala­in Fin­ki­el­kra­ut na po­čet­ku kon­fe­ren­ci­je za ti­sak u sje­di­štu Hr­vat­skog druš­tva pi­sa­ca i hr­vat­skog PEN-a na za­gre­bač­kom Gor­njem gra­du.

Po­go­đen pot­pi­si­ma

– Pri­je dva­de­set pet go­di­na po­dr­žao sam Hr­vat­sku u nje­noj bor­bi za ne­za­vis­nost i zbog to­ga ni­ka­da ni­sam za­ža­lio. Ali ka­da su me hr­vat­ski pri­ja­te­lji iz­vi­jes­ti­li da no­vi hr­vat­ski mi­nis­tar kul­tu­re na spro­vo­du Mir­sa­da Bak­ši­ća go­vo­ri o 1945. kao go­di­ni naj­ve­će hr­vat­ske na­ci­onal­ne tra­ge­di­je i bra­ni ima­ma Đo­zu iz SS di­vi­zi­je, nas­to­jao sam se bo­lje in­for­mi­ra­ti. Ta­ko sam saz­nao da je Đo­zo bio an­ti­se­mit i fa­na­tik, ali i da je mi­nis­tar Ha­san­be­go­vić is­ti­cao zas­lu­ge je­ru­za­lem­skog muf­ti­je Hu­se­ini­ja. Znam da su ko­mu­nis­ti i sr­p­ski na­ci­ona­lis­ti sva hr­vat­ska nas­to­ja­nja po­ku­ša­li po­is­to­vje­ti­ti s us­ta­škim po­kre­tom, što je skan­da­loz­no. Us­taš­tvo ni­je dio slav­nog na­s­lje­đa Hr­vat­ske. Tre­ba raz­li­ko­va­ti le­gi­tim­ne hr­vat­ske na­ci­onal­ne tež­nje od An­te Pa­ve­li­ća – tvr­di Ala­in Fin­ki­el­kra­ut. Gost iz Fran­cu­ske po­t­vr­dio je da je do­bio po­pis hr­vat­skih po­vjes­ni­ča­ra ko­ji po­dr­ža­va­ju Ha­san­be­go­vi­ća te da je na nje­mu uočio i ime Ive Ban­ca, ali da je tim pot­pi­si­ma po­go­đen. – Tek na­kon te pe­ti­ci­je shva­tio sam u kak­voj je oz­bilj­noj kri­zi Hr­vat­ska. Pro­ble­ma s po­vi­jes­nim re­vi­zi­oniz­mom kod vas ima­ju ne sa­mo po­li­ti­ča­ri ne­go i aka­dem­ski kru­go­vi. Eu­ro­pa je u 20. sto­lje­ću ima­la dva to­ta­li­ta­riz­ma i pre­tr­pje­la dvos­tru­ke oz­lje­de. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni je­dan ni dru­gi – ve­li Fin­ki­el­kra­ut. Za­pi­tao se i za­što se Ha­san­be­go­vić u in­ter­v­juu u Le Mon­deu obru­šio sa­mo na nje­ga. – Za­što sam pos­tao ne­pri­ja­telj broj je­dan? Čes­to sam raz­go­va­rao s pred­sjed­ni­kom Tuđ­ma­nom is­kre­no i bez ner­vo­ze i na­kon što sam kri­ti­zi­rao hr­vat­sko dje­lo­va­nje u Ah­mi­ći­ma, i to na kon­gre­su PEN-a na Hva­ru, na ko­jem su bi­li mno­gi ne­pri­ja­te­lji hr­vat­ske ne­za­vis­nos­ti, pri­mje­ri­ce ma­đar­ski pi­sac Györ­gy Kon­rád. Ne znam za­što me sa­da zo­vu is­la­mo­fo­bom ka­da sam ta­da imao pro­mus­li­man­sku po­zi­ci­ju? Da­nas de­nun­ci­ram an­ti­se­mi­ti­zam, pa je to iz­vor na­pa­da na me­ne. An­ti­fa­šis­ti iz 1968. že­le da­naš­nje mus­li­ma­ne iz­jed­na­či­ti sa Ži­do­vi­ma iz na­cis­tič­kih vre­me­na. Tvr­de da su da­nas mus­li­ma­ni žr­tve­ni jar­ci kao što su to ne­ka­da bi­li Ži­do­vi. Ne že­le vi­dje­ti sve snaž­ni­ji mus­li­man­ski an­ti­se­mi­ti­zam. Na­rav­no, ni­su svi mus­li­ma­ni pro­tiv Ži­do­va, ali je an­ti­se­mi­ti­zam sve snaž­ni­ji. Ja ot­kri­vam pri­je­va­ru neo­an­ti­fa­šiz­ma i za­to sam na uda­ru kri­ti­ka i na­pa­da – tvr­di Fin­ki­el­kra­ut.

‘Is­la­mo­fob’, a bra­nio BiH

Fi­lo­zof je u jed­nom tre­nut­ku čak iz­ja­vio da mi­nis­tar Ha­san­be­go­vić želi re­ha­bi­li­ti­ra­ti i Pa­ve­li­ća i us­ta­ški re­žim, spo­me­nuv­ši i po­ja­vu is­la­mo­fa­šiz­ma u Hr­vat­skoj. – Op­tuž­ba da sam is­la­mo­fob za me­ne je di­fa­ma­cij­ska jer sam ja svo­je­dob­no bra­nio Bos­nu – re­kao je Fin­ki­el­kra­ut, ko­ji je us­t­vr­dio da je bio so­li­da­ran s Hr­vat­skom pa ni­je oče­ki­vao da će na­pa­di na nje­ga bi­ti ta­ko ja­ki i iz sa­me Hr­vat­ske.

Us­taš­tvo ni­je dio slav­nog na­s­lje­đa Hr­vat­ske, ka­zao je aka­de­mik Fin­ki­el­kra­ut

Fran­cu­ski aka­de­mik i fi­lo­zof Ala­in Fin­ki­ekra­ut na kon­fe­ren­ci­ji za ti­sak u sje­di­štu Hr­vat­skog druš­tva pi­sa­ca i hr­vat­skog PEN-a na za­gre­bač­kom Gor­njem gra­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.