Dos­ta je bi­lo, ras­pus­ti­te Sa­bor i ras­pi­ši­te izbore!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bma)

GONG od svih je sa­bor­skih zas­tup­ni­ka za­tra­žio pre­uzi­ma­nje po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti sa­mo­ras­pu­šta­njem Sa­bo­ra već su­tra, a od pred­sjed­ni­ce ras­pi­si­va­nje iz­van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra naj­kas­ni­je za 17. sr­p­nja, po­ru­čiv­ši: “Dos­ta je bi­lo!”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.