Sto­ti­ne ma­lih ho­te­la na pro­da­ju, tra­že po­moć mi­nis­tra

Ušte­da od čak Gu­še ih vi­so­ki tro­ško­vi i ad­mi­nis­tra­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Da sad po­či­njem, ne bih bio ma­li ho­te­li­jer, ne­go iz­najm­lji­vač. To je bit­no ma­nji an­ga­žman, ka­že vlas­nik ma­log ho­te­la Rad­mi­la Ko­va­če­vić U Ži­vo­goš­ću se pro­da­je ho­tel s osam so­ba za 1,48 mi­li­ju­na eura, u Vo­di­ca­ma s 13 so­ba za šest mi­li­ju­na, u Liž­nja­nu s 25 so­ba za 1,7 mi­li­jun, u Sel­cu sa 60 so­ba za 12,5 mi­li­ju­na, u Opa­ti­ji s 21 so­bom i tri apart­ma­na za dva mi­li­ju­na, na Ma­lom Lo­ši­nju s 11 so­ba za tri mi­li­ju­na eura... U oglas­ni­ci­ma su sto­ti­ne ho­te­la, što stvar­nih s uho­da­nim biz­ni­som, što ne­tom sa­gra­đe­nih obje­ka­ta ko­ji tek tre­ba­ju pos­ta­ti ho­te­li, što zgra­da u ko­ji­ma je ne­ka dru­ga dje­lat­nost. Na pro­da­ju ih je, ka­žu u agen­ci­ja­ma za pro­da­ju ne­kret­ni­na, ni­kad vi­še. – Po­nu­da stal­no ras­te. Mi no­ve vlas­ni­ke tra­ži­mo za dva­de­se­tak ma­lih ho­te­la, ali kupaca ne­ma. Po­s­ljed­nji smo ho­tel pro­da­li pri­je če­ti­ri go­di­ne – ka­že vo­di­telj pul­ske agen­ci­je RE/MAX Ro­bert Pin­zan, ko­ji is­ti­če da su in­te­re­sen­ti ma­hom iz Nje­mač­ke, Aus­tri­je i Švi­car­ske. – Sve uglav­nom za­vr­ši na ras­pi­ti­va­nju, ci­je­ne su vi­so­ke. Onih ko­ji gra­de da bi pro­da­li uvi­jek je bi­lo, ali za­što iz tu­riz­ma že­le i oni ko­ji su u tom pos­lu već de­set­lje­će i du­lje? Ne­ki od tris­to­ti­njak vlas­ni­ka ma­lih ho­te­la, ka­pa­ci­te­ta do naj­vi­še 50-60 so­ba, s dva-tri ili vi­še mi­li­ju­na eura od pro­da­je ho­te­li­jer­stvo bi za­mi­je­ni­li mir­ni­jim ži­vo­tom. Dru­gi su se, pak, ne­tom ri­je­ši­li du­go­roč­nih kre­di­ta i ne bi u no­vi duž­nič­ki krug, a bez to­ga ne ide, jer su im ho­te­li zre­li za re- no­vi­ra­nje. Tre­ći­ma se, pak, iz­laz či­ni pre­la­zak u iz­najm­lji­va­če. – Da sad po­či­njem, ne bih bio ma­li ho­te­li­jer, ne­go iz­najm­lji­vač. To je upo­la pro­fi­ta­bil­ni­je, ali i ne­us­po­re­di­vo ma­nji an­ga­žman. U apart­man mo­že jef­ti­ni na­mje­štaj, pločice, do­volj­ni su ve­li­ka so­ba i bal­kon. Do­bar ho­tel mo­ra ima­ti kva­li­te­tu u sve­mu, a moj i de­set za­pos­le­nih i kad ne­ma gos­ti­ju. Da iz­najm­lju­jem apart­ma­ne, bi­la bi mi do­volj­na jed­na oso­ba za čiš­će­nje – ka­že vlas­nik ho­te­la s če­ti­ri zvjez­di­ce u Dal­ma­ci­ji. – Ra­zo­ča­ran sam, u tu­riz­mu smo obi­telj­ski od 60-ih go­di­na, ima­li smo pan­si­on i či­ni­lo mi se da ima smis­la kad su tu­ris­tič­ki čel­ni­ci go­vo­ri­li da su bo­utique ho­te­li bu­duć­nost. Dig­nu­li smo kre­dit, po­ve­ća­li ka­pa­ci­tet 30%, ali ni­smo u tih 15 go­di­na za­ra­di­li do­volj­no ni da ga da­nas bez kre­di­ta adap­ti­ra­mo. Dr­ža­va bi nas mo­ra­la ras­te­re­ti­ti. Ova­ko ma­li ho­te­li­je­ri mo­ra­ju raz­miš­lja­ti ku­pi­ti smrz­nu­tu ar­gen­tin­sku ko­koš ili za svo­je gos­te ipak uze­ti ne­što bo­lje. – Ve­ći­na je ma­lih ho­te­la u te­škom po­lo­ža­ju zbog vi­so­kih tro­ško­va pos­lo­va­nja i se­zo­nal­nos­ti, iz­van ljetnih mje­se­ci sa­mo go­mi­la­ju gu­bit­ke – upo­zo­ra­va čel­nik Udru­ge obi­telj­skih ma­lih ho­te­la Ši­me Kla­rić. Od mi­nis­tra tu­riz­ma zah­ti­je­va se da u na­ci­onal­noj pro­mo­ci­ji na­đe mjes­ta i za ma­le ho­te­le, da im se tro­ško­vi pos­lo­va­nja sni­ze bar iz­van glav­ne se­zo­ne, da se u špi­ci omo­gu­ći i da čla­no­vi obi­te­lji pri­sko­če u pos­lu. Ma­li ho­te­li­je­ri tra­že da se tu­ro­pe­ra­to­re pu­tem udru­že­nog ogla­ša­va­nja obve­že na su­rad­nju s nji­ma, a htje­li bi i da su zas­tup­lje­ni­ji u lo­kal­nim tu­ris­tič­kim vi­je­ći­ma. Mi­nis­tar je obe­ćao po­mo­ći.

Tra­že da im se omo­gu­ći da im bar u špi­ci čla­no­vi obi­te­lji pri­sko­če u pos­lu

Ši­me Kla­rić: Iz­van ljetnih mje­se­ci ma­li ho­te­li sa­mo go­mi­la­ju gu­bit­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.